Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol
Advertisement

Sitenize Ekleyin

İcra takibinden sonra alınan ihtiyati haciz kararının uygulanması


Özet:

İİK'nun 261. maddesi uyarınca alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. İhtiyati haciz kararı takip başladıktan sonra ise, ihtiyati haciz kararının takip dosyasından infazının istenmesi gerekmekte olup, asıl takip dosyası yerine başka bir takip dosyasından infaz edilmesi takip hukuku kuralları ile bağdaşmaz.
Somut olayda; borçlu hakkında başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinin Adana 8. İcra Müdürlüğü'nün 2014/15341 Esas sayılı dosyasında 13.11.2014 tarihinde başlatıldığı, takip konusu toplam alacak miktarının 609.235,18 TL olduğu, alacaklı tarafından takipten sonra 17.11.2014'te alınan Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/363 değişik iş esas, 2014/378 karar sayılı ihtiyati haciz kararının, 26.11.2014 tarihinde takip dosyasına sunulduğu ve ihtiyati haczin 609.235,18 TL'lik borç için verildiği, bu durumda icra takibi ile ihtiyati haciz kararında belirtilen alacak miktarları ve borçluların aynı olduğu da nazara alındığında, ihtiyati haciz kararında icra takibine açık bir atıf yapılması gerekmeyip, takipten sonra alınan ihtiyati haciz kararının icra müdürlüğünce uygulanması gerekmektedir.

Kanun No:2004   Madde No:261   Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/20855
Karar No:2017/2666
K. Tarihi:

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Adana 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/02/2015
NUMARASI : 2014/772-2015/69


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 19.04.2016 tarih, 2015/33924 E., 2016/11563 K. sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :


Alacaklı tarafından Adana 8. İcra Müdürlüğü'nün 2014/15341 Esas sayılı dosyası ile 13.11.2014 tarihinde genel haciz yoluyla ilamsız icra takibine başlanmasından sonra, alacaklının aynı takip dosyasına Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/363 değişik iş Esas, 2014/378 Karar sayılı 17.11.2014 tarihli ihtiyati haciz kararını sunarak infazını istediği, memurlukça, ihtiyati haciz kararının takip dosyası üzerinden alınmamış ve ihtiyati haciz kararında takip dosya numarasının belirtilmemiş olduğu gerekçeleriyle talebin reddedildiği, bu ret kararının iptali talebi ile alacaklı tarafından icra mahkemesine yapılan şikayetin mahkemece, takibin borçlunun itirazı üzerine durdurulmuş olmasından sonra sunulan ihtiyati haciz kararı ile takibin ihtiyati hacze dönüşmeyeceğinden bahisle reddedildiği, kararın alacaklı tarafından temyizi üzerine Dairemizin 19.04.2016 tarih ve 2015/33924 E. - 2016/11563 K. sayılı ilamı ile onandığı anlaşılmaktadır.


İİK'nun 261. maddesi uyarınca alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. İhtiyati haciz kararı takip başladıktan sonra ise, ihtiyati haciz kararının takip dosyasından infazının istenmesi gerekmekte olup, asıl takip dosyası yerine başka bir takip dosyasından infaz edilmesi takip hukuku kuralları ile bağdaşmaz.
Somut olayda; borçlu hakkında başlatılan genel haciz yoluyla ilamsız icra takibinin Adana 8. İcra Müdürlüğü'nün 2014/15341 Esas sayılı dosyasında 13.11.2014 tarihinde başlatıldığı, takip konusu toplam alacak miktarının 609.235,18 TL olduğu, alacaklı tarafından takipten sonra 17.11.2014'te alınan Adana 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/363 değişik iş esas, 2014/378 karar sayılı ihtiyati haciz kararının, 26.11.2014 tarihinde takip dosyasına sunulduğu ve ihtiyati haczin 609.235,18 TL'lik borç için verildiği, bu durumda icra takibi ile ihtiyati haciz kararında belirtilen alacak miktarları ve borçluların aynı olduğu da nazara alındığında, ihtiyati haciz kararında icra takibine açık bir atıf yapılması gerekmeyip, takipten sonra alınan ihtiyati haciz kararının icra müdürlüğünce uygulanması gerekmektedir.O halde, mahkemece, şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün 26.11.2014 tarihli kararının iptaline karar verilmesi gerekirken, borçlunun itirazı üzerine takibin durdurulmuş olmasının ihtiyati haczin infazını engellemeyeceği, aksi durumun kabulünün ise ihtiyati haciz müessesesinin konuluş amacına aykırı olacağı nazara alınmadan yanılgılı değerlendirmeyle, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekirken Dairemizce maddi hataya dayalı olarak onandığı anlaşıldığından alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin19.04.2016 tarih ve 2015/33924 E. - 2016/11563 K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 24/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 18.5.2017 14:37:16.
Bu karar
icra takibinden sonra ihtiyati haciz

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim
Advertisement
Advertisement