Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Müşterek ve müteselsilen tahsiline ilişkin bir hüküm kurulmamış ise bu takdirde borçlular ilamda hükmedilen alacaktan eşit oranlarda sorumludur.Özet:

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre ilamlı icra takibinde, takibe dayanak ilamda birden fazla kişi aleyhine alacağa hükmedilmiş ve alacağın müşterek ve müteselsilen tahsiline ilişkin bir hüküm kurulmamış ise bu takdirde borçlular ilamda hükmedilen alacaktan eşit oranlarda sorumludur.

Kanun No:2004   Madde No:32   Fıkra:Tümü
Kavram: ilamlı takip

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/14092
Karar No:2015/17600
K. Tarihi:23.6.2015

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 12/03/2015 tarih, 2015/2017 Esas - 2015/5522 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı trafik kazası sonucu oluşan zararın tazmini sonrasında borçlular hakkında rücu alacağına dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlattığı, alacağın tamamının her iki borçludan talep edildiği, ödeme emrine karşı itirazların Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptali ile takibin 91.031 TL üzerinden devamına karar verildiği görülmektedir.

Şikayetçi borçlu icra mahkemesine verdiği dilekçede, takip talebinde yazılı alacağın her iki borçludan müteselsilen tahsilinin talep edilmediğinden takip alacağının her iki borçludan 1/2 oranında eşit olacak tahsili gerektiğini bu konuda karar verilmesini talep ettiği görülmektedir.

Dairemizin yerleşik içtihatlarına göre ilamlı icra takibinde, takibe dayanak ilamda birden fazla kişi aleyhine alacağa hükmedilmiş ve alacağın müşterek ve müteselsilen tahsiline ilişkin bir hüküm kurulmamış ise bu takdirde borçlular ilamda hükmedilen alacaktan eşit oranlarda sorumludur.

Somut olayda ilama dayalı bir takip bulunmadığı ve takip borçlularının sorumlu oldukları borç miktarı belirtilmediğine göre tüm borçlular alacağın tamamından sorumludur. Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi'nin itirazın iptali ilamında takibin 91.031 TL üzerinden devamına karar verildiği, anılan ilamın eda hükmünü içermeyip itirazla duran takibin devamını sağlayan bir karar niteliğinde olduğundan, bu kararda takip alacağının müşterek ve müteselsilen borçlulardan tahsili yönünde bir karar verilmemesi, her iki takip borçlusunun takip alacağından 1/2 oranında sorumlu olması sonucunu doğurmaz.

O halde her bir takip borçlusu takip borcunun tamamından sorumlu bulunduğundan mahkemece şikayetin reddi yerine yazılı gerekçe ile kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup hükmün bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir. 

SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 12.03.2015 tarih ve 2015/2017 E., 2015/5522 K. sayılı onama ilâmının kaldırılmasına, mahkeme kararının yukarıda  yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),  23/06/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Ekleme Tarihi: 16.1.2016 10:24:30.
Bu karar Yerleşik
musterek ve muteselsil

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim