1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Kişinin icra ihalesine girmemesi konusunda tehdit edilmesi hangi suçu oluşturur ?

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...


Esas No:2015/242
Karar No:2015/6792
K. Tarihi:Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak;
Sanığın, 2010 yılının Haziran ayı içinde, bir otoparkta İcra Müdürlüğü tarafından yapılan hacizli bir aracın satış ihalesine katılmak isteyen mağduru, ihalenin yapılacağı yerden dışarı çağırarak ihaleye girmemesi konusunda tehdit ettiğinin kabul edildiği ilk olayda, mağdurun aşamalardaki anlatımında açıkladığı ihaleye ilişkin dosyanın getirtilerek incelenmesi, tüm deliller birlikte değerlendirilerek eylemin TCK'nın 235/2-c, 3-a maddelerine uyan ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturup oluşturmayacağı tartışılmadan;
Zincirleme suç kapsamında değerlendirilen 27.08.2010 tarihinde sanığın, mahkumiyet hükümleri temyize gelmeyen iki sanıkla birlikte, mağdurun işyerine giderek, icralı araçların satış ihalelerine girmemesi konusunda mağduru tehdit ettiklerinin kabul edildiği olayda, icra ihalelerine girmenin TCK'nın 117. maddesi kapsamında "bir iş ve çalışma" niteliğinde bulunup bulunmadığı, buna göre de eylemin anılan kanunun 106/2-c maddesine uyup uymadığı tartışılmadan;
Eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile zincirleme iş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçundan mahkumiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı ve sanık S.. B..'ın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 1412 sayılı CMUK'nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07/10/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Esastan verilmiş bir ret kararı olduğundan Avukatlık Ücret Tarifesi gereğince nisbi vekalet ücreti verilmelidir

(...Davacı vekili, 24.12.2008 tarihli sözleşme ile davalının T. Markası altında bayilik faaliyetinin gerçekleştirdiğini, davalıya ait taşınmaz üze-rinde 2021 yılına kadar lehlerine intifa hakkı verildiğini ve intifa bedelinin peşin olarak ödendiğini, Rekabet Kurulunun bayilik sözleşmelerini 5 yıl il

Doğacak alacaklar için İİK 89 md gereğince haciz ihbarnamesi gönderilmesi İİK 88.maddesi anlamında haciz yazısı olarak değerlendirilir

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup ince

Şikayet reddedilse de icra mahkemesinin tedbir kararı HMK 397/2 maddesi gereğince aksi belirtilmediği sürece karar kesinleşene kadar devam eder.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunu