1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

İik 99 hükmüne dayalı istihkak davasının reddi halinde kötüniyet tazminatına hükmedilemez

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Dava, İİK’nun 99 maddesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılmış 3. kişinin istihkak iddiasının reddi talebine ilişkindir. Anılan Kanun maddesinde, tazminata ilişkin düzenleme mevcut değildir. Kıyas yoluyla da genişletilmesi mümkün olmayıp, Dairemizin yerleşik uygulaması da bu yönde olduğundan, kötü niyet tazminatının davalılardan tahsili ile davacıya verilmesi hakkında hüküm kurulması hatalı olmuştur. Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK'nun ek Geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.


Esas No:2014/5011
Karar No:2015/20560
K. Tarihi:16.11.2015Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Davacı alacaklı vekili; Uşak 2. İcra Müdürlüğü'nün 2007/120 Esas sayılı takip dosyası ile borçlu .. Eğitim Öğretim Hiz. Basın Yayın İnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti hakkında icra takibi yaptıklarını, 15.01.2007 tarihinde “.. Mahallesi .. Sokak No:10 ..” adresinde, haciz işlemi yapıldığını, diğer davalı .. Eğitim Öğretim ve Sağlık Hiz. Basın Yayın İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti tarafından istihkak iddiasında bulunulduğunu, haczedilen mahcuzların borçlu şirkete ait olduğunu beyan ederek davalı 3. kişinin istihkak iddiasının reddini ve %40 dan aşağı olmamak üzere tazminata karar verilmesini talep etmiştir.


Davalı 3. kişi vekili; açılan davayı kabul etmediklerini, haczedilen malların müvekkili şirkete ait olduğunu, işyerini devir aldığını, ayrıca dava konusu takibe konu senedin takip kabiliyetinin olmadığını beyanla davanın reddine ve %40'dan aşağı olmamak üzere tazminata karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, dava konusu haciz sırasında borçlunun ve borçlu şirket yetkilisinin hazır olmadığı, haczedilen mallarla ilgili davalı 3. kişinin istihkak iddiasında bulunduğu, ispat yükünün davacı alacaklıda olduğu, Ticaret Sicil Memurluğu kayıtlarına göre, davalı 3. kişinin “.. Mahallesi, .. Sokak, .. Uşak” adresinde 20.12.2006 tarihinde işe başladığı, borçlu şirketin ise ".. Mahallesi, .. Sokak, bila no Uşak" adresinde 02.03.2005 tarihinde faaliyete başladığı, her ne kadar 3. kişi tarafından bu işyerinin devralındığı beyan edilmiş ise de, borcun doğumundan sonra, 3. kişiye tüm eşyaların satışı uygulamada ve yerleşik Yargıtay içtihatlarında alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik danışıklı işlem olarak kabul edildiği ve hukuken geçersiz olduğu davanın alacaklı tarafından İİK'nun 99. maddesi uyarınca açıldığı, bu maddede tazminat konusunda bir düzenleme yapılmamış olmasına karşın İİK'nun 97/13 maddesindeki hükmün kıyasen alacaklı tarafından açılacak istihkak davalarında da uygulanması gerektiği istihkak iddiasında davalıların kötü niyetli oldukları kanaatine varıldığından davanın kabulüne %15 kötüniyet tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmiş, karar, davalı 3. kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.


1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı 3. kişi vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine


2-Dava, İİK’nun 99 maddesine dayalı olarak alacaklı tarafından açılmış 3. kişinin istihkak iddiasının reddi talebine ilişkindir. Anılan Kanun maddesinde, tazminata ilişkin düzenleme mevcut değildir. Kıyas yoluyla da genişletilmesi mümkün olmayıp, Dairemizin yerleşik uygulaması da bu yönde olduğundan, kötü niyet tazminatının davalılardan tahsili ile davacıya verilmesi hakkında hüküm kurulması hatalı olmuştur. Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden 6100 sayılı HMK'nun ek Geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK'nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.


SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı 3. kişi vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı 3. kişi vekilinin temyiz itirazının kabulüne ve hüküm fıkrasında yer alan ''İİK.nun 97/15 maddesi hükmü uyarınca, kötüniyetli istihkak iddiasında bulunulduğu kanaatine varıldığından, haczolunan mal değerinin yüzde on beşi olan 915,00 TL kötü niyet tazminatının davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine'' ilişkin bölümün çıkartılarak hükmün düzeltilen bu şekli ile ONANMASINA, HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 24,30 TL peşin harcı istek halinde temyiz edene iadesine, 16.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

Sigortasız Çalıştırılan İşçinin İşçilik Alacakları İçin Hizmet Tespit Davası Açmaya Zorlanamayacağı

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait kuaför salonunda 01/06/2009- 07/03/2011 tarihleri arasında ça

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ • ÖZEL VEKALETNAME KOŞULU

1- Davacı vekili, davacının nüfus kütüğünde yazılı 20.05.1970 olan doğum tarihinin 10.09.1969 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece adı geçenin doğum tarihi 10.09.1969 olarak düzeltilmiştir. Uşak Devlet Hastanesi'nden alınan 22.07.2003 tarihli sağlık kurulu raporu düzeltilmek istenen doğum tarihi

Şirket hisselerinin haczi, yönetim yetkisi verir mi?

MAHKEMESİ : İzmir 1. İcra Hukuk MahkemesiTARİHİ : 17/11/2011NUMARASI : 2011/999-2011/990Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 11.06.2012 tarih ve 2012/3091-19898 Karar sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işl