Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İhalenin elektronik ortamda teklif verilmiş olması- ihalenin açılacağı fiyatÖzet:

İİK'nun 129. maddesinde öngörülen ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılacağına yönelik düzenleme, elektronik ortamda teklif verilmesi koşuluna bağlıdır. Somut olayda, feshi istenen satışa ilişkin Edirne 1. İcra Dairesinin 2013/2435 Esas sayılı dosyada satış konusu taşınmazların elektronik ortamda ilanlarının yapıldığına dair tutanağın 20/05/2015 tarihli yazı cevabı ekinde gönderildiği görülmüştür. İcra dosyasında da ihalenin elektronik ortamda ilan edildiği ancak teklif verilmediği anlaşılmakla; mahkemece ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılması gerekirken elektronik ortamda verilmiş teklif olup olmadığının ihale tutanağına yazılmadığı gerekçesiyle ihalenin feshine karar verilmesi yerinde değildir.

Kanun No:2004   Madde No:129   Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/26981
Karar No:2015/28186
K. Tarihi:16.11.2015


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu, alacaklı ve F.. A.. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Borçlu T.. Ö..'ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçlunun temyiz itirazlarının REDDİNE;
2- Takip alacaklısı ile ihale alıcısının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de,
Alacaklı tarafından başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takipte, borçlunun ihalenin feshini talep ettiği, mahkemece; ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılması gerekirken elektronik ortamda verilmiş teklif olup olmadığının ihale tutanağına yazılmadığından bahisle ihalenin feshine karar verildiği görülmektedir.
İİK'nun 129. maddesinde öngörülen ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılacağına yönelik düzenleme, elektronik ortamda teklif verilmesi koşuluna bağlıdır. Somut olayda, feshi istenen satışa ilişkin Edirne 1. İcra Dairesinin 2013/2435 Esas sayılı dosyada satış konusu taşınmazların elektronik ortamda ilanlarının yapıldığına dair tutanağın 20/05/2015 tarihli yazı cevabı ekinde gönderildiği görülmüştür. İcra dosyasında da ihalenin elektronik ortamda ilan edildiği ancak teklif verilmediği anlaşılmakla; mahkemece ihalenin elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılması gerekirken elektronik ortamda verilmiş teklif olup olmadığının ihale tutanağına yazılmadığı gerekçesiyle ihalenin feshine karar verilmesi yerinde değildir. Başkaca fesih nedeni de bulunmadığına göre şikayetin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Takip alacaklısı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İlgili Maddeler
Ekleme Tarihi: 9.2.2016 14:50:59.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim