Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Taşınmaz üzerinde ipotek bulunması halinde alacaklısından ipotek bedeli altında satışa muvafakati sorulmalıdırÖzet:

mahkemece, satış tarihinden evvel ipotek alacağının sona erip ermediğinin ipotek alacaklısı bankadan sorularak tespit edilmesi, ipotek alacağı devam ediyor ise miktarının belirlenmesi, ayrıca ipotek alacaklısı bankanın satıştan evvel ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediğinin yöntemince araştırılması ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

Kanun No:2004   Madde No:129   Fıkra:1

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2014/14934
Karar No:2014/16667
K. Tarihi:9.6.2014Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi. .. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK.'nun 129/1. maddesi uyarınca, birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi zorunludur. Anılan maddede yer alan "rüçhanlı alacak" sözcüğü, taşınmazla temin edilen ipotekli alacakları ifade eder. İpotek alacaklısının, satışın, ipotek bedelinden daha aşağıya yapılmasına muvafakat etmesi halinde ihalenin, rüçhanlı alacak olan ipotek alacağının altında bir bedelle yapılması mümkündür. İhale bedelinin, İİK.'nun 129.maddesinde öngörülen kriterlere uygun olmaması ise; tek başına ihalenin feshi sebebi olup; mahkemece re’sen nazara alınmalıdır.
Somut olayda alacaklılar tarafından borçlu hakkında yapılan icra takibinde satışa konu 624 parsel sayılı taşınmaz üzerine 09.04.2013 tarihinde haciz konulduğu, diğer taraftan, taşınmaz üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. lehine 27.04.2005 tarihinde birinci dereceden 30.000,00 TL bedelle kurulmuş ipoteğin mevcut bulunduğu, 35.250,00 TL muhammen bedeli olan taşınmazın 28.11.2013 tarihli 1. artırmada 18.626,00 TL'ye alacaklarına mahsuben alacaklılara ihale olunduğu görülmektedir.
Bu durumda, ihale bedeli, satış isteyen alacaklıların alacaklarına rüçhanı olan ve şikayete konu taşınmaz ile temin edilen ipotek alacağının altında olup, bu husus İİK.'nun 129/1.maddesi hükmüne aykırıdır. Öte yandan, icra müdürlüğünce, ipoteğin devam edip etmediği ve devam ediyorsa miktarı alacaklı bankadan sorulup tespit edilmeksizin taşınmazın satışının gerçekleştirildiği anlaşılmakta olup; ipotek alacaklısının ipotek bedeli altında satışa muvafakat ettiğine dair bir belgeye de dosya içinde rastlanılmamıştır.
Hal böyle olunca, mahkemece, satış tarihinden evvel ipotek alacağının sona erip ermediğinin ipotek alacaklısı bankadan sorularak tespit edilmesi, ipotek alacağı devam ediyor ise miktarının belirlenmesi, ayrıca ipotek alacaklısı bankanın satıştan evvel ipotek bedeli altında satışa muvafakat edip etmediğinin yöntemince araştırılması ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken; eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 15.2.2016 18:27:41.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim