MECURA YAPILAN MASRAFLAR- FAYDALI MASRAFLAR


Esas No:2014/10871
Karar No:2014/14346
K. Tarihi:


Özet:

Davada dayanılan ve hükme esas alınan 29.10.2004 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme ile kiralanan hastane olarak kullanılmak üzere davacı şirkete kiralanmıştır. Sözleşmeden kiralananın daha önce de hastane olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca sözleşmenin özel şartlar bölümü 10. maddesinde, kiralananın Sağlık Bakanlığı Hastane Yönetmeliği'ne uygun hale getirilebilmesi için yapılacak imalat ve tadilata itiraz edilmeyeceği, demirbaş mahiyeti taşımayan yapılanma, tadilat ve tamiratların bedelinin kiracıya ait olacağı ve binanın iç ve dış boyasının düzenli olarak kiracı tarafından yapılacağı ve bedelinin kiracıya ait olacağı kararlaştırılmıştır. Tarafların serbest iradeleriyle sözleşmeye konulan bu şartlar geçerli olup tarafları bağlar.
Mahalli mahkemece verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 7.5.2013 tarih ve 2013/2348-8019 E.K.sayılı ilamı ile kiralanana yapılan imalatlar davalının izni olmadan inşa edilmiş ise de, davalı tarafından tahliyeden sonra kaldırılması istenmeyip benimsenerek taşınmaz mevcut haliyle ve daha yüksek bedelle yeniden kiraya verilmiştir. Üç yıllık kira süresinin sonunda kiralananın devredilmesinde davacının bir kusuru olduğundan söz edilemez.

6. Hukuk Dairesi         2014/10871 E.  ,  2014/14346 K.MAHKEMESİ : Aksaray 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 18/07/2014<br>NUMARASI : 2013/884-2014/988

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı istirdat davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davalı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davalı şirket vekili Av. Y.. T.. Ö.. geldi. Davacı taraftan gelen olmadı. Hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kiralanana yapılan 128.269 TL zorunlu ve faydalı masrafın kiraya verenden tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile 105.786.17 TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmesi üzerine, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına, takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre, temyiz eden davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davalı vekilinin hüküm altına alınan imalat bedellerine ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Davada dayanılan ve hükme esas alınan 29.10.2004 başlangıç tarihli ve on yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşme ile kiralanan hastane olarak kullanılmak üzere davacı şirkete kiralanmıştır. Sözleşmeden kiralananın daha önce de hastane olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca sözleşmenin özel şartlar bölümü 10. maddesinde, kiralananın Sağlık Bakanlığı Hastane Yönetmeliği'ne uygun hale getirilebilmesi için yapılacak imalat ve tadilata itiraz edilmeyeceği, demirbaş mahiyeti taşımayan yapılanma, tadilat ve tamiratların bedelinin kiracıya ait olacağı ve binanın iç ve dış boyasının düzenli olarak kiracı tarafından yapılacağı ve bedelinin kiracıya ait olacağı kararlaştırılmıştır. Tarafların serbest iradeleriyle sözleşmeye konulan bu şartlar geçerli olup tarafları bağlar.
Mahalli mahkemece verilen karar davalı vekilinin temyizi üzerine Dairemizin 7.5.2013 tarih ve 2013/2348-8019 E.K.sayılı ilamı ile kiralanana yapılan imalatlar davalının izni olmadan inşa edilmiş ise de, davalı tarafından tahliyeden sonra kaldırılması istenmeyip benimsenerek taşınmaz mevcut haliyle ve daha yüksek bedelle yeniden kiraya verilmiştir. Üç yıllık kira süresinin sonunda kiralananın devredilmesinde davacının bir kusuru olduğundan söz edilemez.

Diğer yandan yerleşik uygulama, kiracının kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların yapıldığı tarih itibariyle Borçlar Kanunu'nun, 414. maddesi kapsamında vekaletsiz iş görme hükümlerine göre davalı kiralayandan  isteme hakkı olduğu yönündedir. Kural olarak bu gibi zorunlu ve faydalı masrafların kira sözleşmesinin başlangıcında yapılmış olduğu kabul edilmektedir. Kiralananın tahliyesi sonunda kiralayan bunları benimsemiş ve kiracı aleyhine sebepsiz zenginleşme meydana gelmiştir. Bununla birlikte yapıların değerinin tam olarak davacıya verilmesi de yerinde olmayacağından bahisle bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyulmuştur.Mahkemece bozmaya uyulduğu halde bozma gerekleri yerine getirilmemiştir.Bozma kararında BK.un 414. maddesi (TBK.un 530.md) göre zorunlu ve faydalı masrafların kira sözleşmesinin başlangıcında yapılmış olduğu kabul edilerek bu tarihteki rayiç bedel üzerinden değerlendirme yapılması gerekirken 2007 yılı itibariyle değerlendirme yapılarak bulunan bedele hükmedilmesi doğru olmadığından hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, Yargıtay duruşması için kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına takdir olunan 1.100.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 23.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.