Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

2577 sayılı kanun'un 28/2 maddesi gereğince idareye başvurulmadığı yönünde şikayet yoksa bu husus resen dikkate alınamaz.


Özet:

2577 sayılı Kanun'un 28/2 maddesi gereğince İdareye başvurulmadığı yönünde şikayet yoksa bu husus resen dikkate alınamaz.

Kanun No:2577   Madde No:28   Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
8. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/4699
Karar No:2015/9713
K. Tarihi:30.4.2015

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki temyiz eden tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:


K A R A R

Şikayetçi borçlu vekili İcra Mahkemesi'ne başvurusunda; müvekkili aleyhine başlatılan ilamlı takipte takibe dayanak Adana 2. Vergi Mahkemesi'nin 2014/549-2014/700 E.K. sayılı dosyasında verilen kararda belediyeden 91,60 TL yargılama gideri ile 750,00 TL vekalet ücreti alınmasına karar verildiğini, ancak ilamda yer almayan 8.218,60 TL güzergah-ruhsat bedeli adı altında meblağ talep edildiğini, ayrıca 2577 sayılı Kanun'un 28/1maddesi gereğince ilamın infazı için, kesinleşmesi gerektiğini ileri sürerek takibin iptalini talep etmiştir.


Mahkemece; 2577 sayılı Kanun'un 28/2 maddesi gereğince İdareye başvurulmadan doğrudan takip başlatılmış olduğu gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmiştir.


Takibe dayanak Adana 2. Vergi Mahkemesi'nin 2014/549-2014/700 E.K. sayılı ilamı incelendiğinde; ilamın son kısmında “davanın kabulüne, dava konusu işlemin iptaline” ve 91,60 TL yargılama gideri ile 750,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.


Sonuç olarak mahkemenin gerekçesinin aksine şikayet nedenleri arasında 2577 sayılı Kanun'un 28/2 maddesi gereğince İdareye başvurulmadığı yönünde şikayet yoktur. Mahkemece borçlunun şikayet nedeni incelenerek olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir.


SONUÇ: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma nedenine göre borçlu vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına taraflarca HUMK'nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK'nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 30.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Ekleme Tarihi: 4.3.2016 10:14:15.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim