Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Maden işletme ruhsatı rehni, taşınır rehni hükmündedir ve satış isteme süresi buna göre belirlenirÖzet:

Takip ve ödeme emrinin tebliğ tarihi itibariyle yürürlükte olan İİK'nun 150/e maddesinde; "Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmez ise takip düşer. 78. maddenin ikinci fıkrası hükmü, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de kıyasen uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.Bu nedenle borçlu tarafından takibe itiraz edilmesi ve alacaklının itirazın iptali davası açması halinde mahkemenin itirazın iptali kararının kesinleşmesine kadar geçecek zaman 2 yıllık  (veya 1 yıllık) satış isteme süresinin hesabına dahil edilmez (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 3. cilt, sh. 2474 ve devamı).

... Bu nedenle icra mahkemesinde kıymet takdirine itiraz edilmesi bir yıllık satış isteme süresinin işlemesini durdurmaz (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sh. 1021). 

Maden işletme ruhsatı menkul hükmünde olup, takip ve ödeme emrinin tebliğ tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan İİK'nun 150/e maddesi uygulanacağından,  satış isteme süresi  1 yıldır. 

Kanun No:2004   Madde No:150/e   Fıkra:Tümü

T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/26501
Karar No:2016/3472
K. Tarihi:11.2.2016

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu Alçılar Mad.Tic.Ltd.Şti. tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 Maden işletme ruhsatı rehninin paraya çerilmesine ilişkin olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla borçlu hakkında başlatılan ilamsız icra takibinde, alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda, icra müdürlüğünce  150/e gereği takibin düşürülmesine ve 150/c şerhinin kaldırılmasına  yönelik verilen kararın  şikayet yolu ile iptaline karar verilmesini istediği, mahkemece; itirazın iptali davası ve kıymet takdirine itiraza ilişkin şikayet nedeni ile 2 yıllık satış isteme süresinin kesildiği gerekçesi ile istemin  kabulü ile şikayete konu 05.06.2014 tarihli kararın iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. 

Takip ve ödeme emrinin tebliğ tarihi itibariyle yürürlükte olan İİK'nun 150/e maddesinde; "Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren nihayet bir sene içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren nihayet iki sene içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmez ise takip düşer. 78. maddenin ikinci fıkrası hükmü, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de kıyasen uygulanır" hükmüne yer verilmiştir.Bu nedenle borçlu tarafından takibe itiraz edilmesi ve alacaklının itirazın iptali davası açması halinde mahkemenin itirazın iptali kararının kesinleşmesine kadar geçecek zaman 2 yıllık  (veya 1 yıllık) satış isteme süresinin hesabına dahil edilmez (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 3. cilt, sh. 2474 ve devamı).

Buna göre, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılan icra takibinde, alacaklının ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren taşınırlar için 1 yıl içinde satış isteme zorunluluğu vardır. İİK’nun 150/e maddesi son fıkrasının göndermesiyle kıyasen uygulanması gereken aynı kanunun 78/2. maddesinde belirtilen “itiraz” kavramından icra mahkemesine İİK’nun m.68-68/a maddeleri uyarınca yapılan itirazın kaldırılması talebinin, aynı maddede yazılı “dava” kavramından ise genel mahkemelere İİK’nun 67. maddesi uyarınca açılan itirazın iptali davasının anlaşılması gerektiği kuşkusuzdur. Bu nedenle icra mahkemesinde kıymet takdirine itiraz edilmesi bir yıllık satış isteme süresinin işlemesini durdurmaz (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, sh. 1021). 

Maden işletme ruhsatı menkul hükmünde olup, takip ve ödeme emrinin tebliğ tarihi itibarı ile yürürlükte bulunan İİK'nun 150/e maddesi uygulanacağından,  satış isteme süresi  1 yıldır.

Somut olayda, 17.09.2008 tarihinde takibe başlandığı, borçluya 9 örnek ödeme emrinin 22.09.2008  tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun 24.09.2008 tarihinde yaptığı itiraz ile 
takibin durduğu, alacaklının 03.11.2008 tarihinde Kırşehir 1. Asliye (Ticaret) Hukuk Mahkemesi'nde itirazın iptali davası açtığı, aynı mahkemenin  08.03.2011 tarih, 2008/266 E.,  ve 2011/126 K. Sayılı kararı ile borçlunun itirazının iptaline karar verildiği ancak kararın kesinleşme şerhini taşımadığı anlaşılmaktadır.

 O halde mahkemece, yukarıda belirtilen ilkeler göz önüne alınarak  Kırşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesince verilen itirazın iptali kararının kesinleşip kesinleşmediği araştırılarak kesinleşmiş ise kesinleşme tarihinden itibaren  şikayete  konu işlemin yapıldığı 05.06.2014  tarihi itibarı ile 1 yıllık satış isteme süresinin geçip geçmediği  tespit edilerek anılan süre geçirilmiş ise  şikayetin reddine  karar vermek gerekirken, açıklanan bu husus gözden kaçırılarak eksik incelemeye ve yasal olmayan gerekçeye  dayalı olarak yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.  

SONUÇ : Borçlu Alçılar Mad.Tic.Ltd.Şti.'nin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 12.3.2016 13:25:07.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim