MİNİBÜS HATTI KİRA SÖZLEŞMESİ BELEDİYE ENCÜMENİ KARARI İLE KURULAN KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEME HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU


Esas No:2012/16372
Karar No:2013/12
K. Tarihi:14.1.2013


Özet:
Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü....

Dava kira bedelinin tahsili için icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.Mahkemece icra takibine konu alacağın idari işlemden kaynaklanması nedeniyle uyuşmazlığa bakma görevinin idari yargıda olması nedeniyle mahkemenin görevsizliğine, dava dilekçesinin yargı yolu yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir....

Denizli merkezli Irlıganlı Beldesinin toplu taşıma işinin 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45 maddesine göre Belediye encümeninin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile ihale edilmesine karar verilmiş ve dolmuş hattı 11.6.2004 tarihinde ihale ile dava dışı Necati Dersala aylık 225 TL bedelle ihale edilmiştir.Davalı Abdurahman Kocaerli hattı devir almak için Belediye Başkanlığına 12.9.2006 tarihli dilekçesi ile müracaat etmiş ve bilahare de I.. B..na verdiği 27.8.2009 tarihli dilekçesinde” Belediyeniz tarafından 11.6.2004 tarihinde yapılan ihale ile bir adet minibüs hattını almış bulunduğunu, şartnamenin 26 maddesine göre yeni kira bedelinin tesbit edilerek kira süresinin bir yıl süre ile uzatılmasını istemiştir. Belediye encümeninin 27.8.2009 gün ve 48 sayılı kararı ile “ Belediye encümeninin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile ihaleye çıkarılan ve 11.6.2004 tarihinde 2886 SK 51 maddesine göre yapılan ihale sonucunda bir adet minibüs hattının Abdurahman Kocaerli tarafından kiralandığı, kira süresinin bir yıl uzatılmasına ve şartnamenin 26 maddesine göre bir aylık kira bedelinin 365.00 TL(KDV dahil) olarak tespit edilmesinin oy birliği ile kabul edildiğine” karar verilmiştir.Tüm dosya kapsamından taraflar arasında minibüs hattı kira sözleşmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.Belediye encümeninin kiralamaya ilişkin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile 27.8.2009 gün ve 38 sayılı encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına için açılan Denizli İdare Mahkemesinin 2009/1215 sayılı kararında yürütmenin durdurulması istemine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.Denizli İdare mahkemesinin 2009/1224-729 esas sayılı dosyası delil olarak sunulmuş bu idare mahkemesi kararında konunun aynı olduğu davacısının değişik olduğu ve mahkemece kiralamaya ilişkin 3.6.2004 gün ve 18 sayılı işlemin iptaline ilişkin talebin süre yönünden reddine,27.8.2009 tarih ve 38 sayılı kararın iptaline karar verilmiştir. Bu durumda kiralamaya ilişkin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı karar iptal edilmeyip halen geçerliliğini koruduğundan taraflar arasında kurulmuş bir kira sözleşmesi bulunduğunu kabul etmek gerekir.Davacı bu kira sözleşmesine dayanarak icra takibi yaparak ödenmeyen kira alacağının tahsilini istemiş itiraz üzerine sulh hukuk mahkemesine açtığı bu dava ile itirazın iptali isteminde bulunmuştur.HUMK 8/2 maddesi”dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın,icra iflas kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere,kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye ,aktin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar yine 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren” HMK 4/a maddesinde:kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların” Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği hüküm altına alınmıştır.Kira sözleşmesinin idari işlemle veya özel olarak kurulmasının önemi yoktur.Kira sözleşmesi kurulduktan sonra kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesinin görevinde bulunduğundan işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçeyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi doğru değildir....


Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava kira bedelinin tahsili için icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.Mahkemece icra takibine konu alacağın idari işlemden kaynaklanması nedeniyle uyuşmazlığa bakma görevinin idari yargıda olması nedeniyle mahkemenin görevsizliğine, dava dilekçesinin yargı yolu yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde Denizli ile Irlıganlı Beldesi arasında çalışacak belediye denetimli dolmuşların faaliyetlerine dair şartnamenin karşılıklı olarak kabul edildiğini, şartname kapsamında kira bedeli hususunun açıkça kabul edildiğini,davalının 27.8.2009 tarihli dilekçe ile kiralamış olduğu dolmuş hattının kira süresinin bir yıl uzatılması ve kira bedelinin şartnameye göre düzenlenmesini istemesi üzerine Belediye encümenince görüşülerek şartnamenin 26 maddesine göre aylık kiranın 365.00 TL + KDV olarak belirlendiğini,davalının bu karara karşı Denizli İdare Mahkemesinin 2009/1215 sayılı dosyası ile 3.6.2004 tarih ve 18 nolu encümen kararının iptali istemli dava açtığını, mahkemece yürütmenin durdurulması kararının reddine karar verildiğini, bunun üzerine kira bedelinin tahsili için icra takibi yapıldığını davalının haksız olarak icra takibine itiraz ettiğini belirterek itirazın iptalini istemiştir.
Davalı vekili ise davanın haksız ve yersiz olduğunu,takip alacaklısı ile müvekkili arasındaki hukuki ilişkiye ilişkin olarak Denizli İdare Mahkemesinin 2009/1215 sayılı davası ile ihale, kiralama ve kira bedelinin açıkca hukuka aykırı bulunduğundan bahisle dava açıldığını, yürütmenin durdurulması talebinin reddinin davacının alacaklı olduğunu göstermeyeceğini, uyuşmazlığın yargılamayı gerektirdiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece icra takibine konu alacağın idari işlemden kaynaklanması nedeniyle uyuşmazlığa bakma görevinin idari yargıda olması nedeniyle mahkemenin görevsizliğine, dava dilekçesinin yargı yolu yönünden reddine karar verilmiştir.
Denizli merkezli Irlıganlı Beldesinin toplu taşıma işinin 2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45 maddesine göre Belediye encümeninin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile ihale edilmesine karar verilmiş ve dolmuş hattı 11.6.2004 tarihinde ihale ile dava dışı N**** *** aylık 225 TL bedelle ihale edilmiştir.Davalı Abdurahman Kocaerli hattı devir almak için Belediye Başkanlığına 12.9.2006 tarihli dilekçesi ile müracaat etmiş ve bilahare de I.. B..na verdiği 27.8.2009 tarihli dilekçesinde” Belediyeniz tarafından 11.6.2004 tarihinde yapılan ihale ile bir adet minibüs hattını almış bulunduğunu, şartnamenin 26 maddesine göre yeni kira bedelinin tesbit edilerek kira süresinin bir yıl süre ile uzatılmasını istemiştir. Belediye encümeninin 27.8.2009 gün ve 48 sayılı kararı ile “ Belediye encümeninin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile ihaleye çıkarılan ve 11.6.2004 tarihinde 2886 SK 51 maddesine göre yapılan ihale sonucunda bir adet minibüs hattının Abdurahman Kocaerli tarafından kiralandığı, kira süresinin bir yıl uzatılmasına ve şartnamenin 26 maddesine göre bir aylık kira bedelinin 365.00 TL(KDV dahil) olarak tespit edilmesinin oy birliği ile kabul edildiğine” karar verilmiştir.Tüm dosya kapsamından taraflar arasında minibüs hattı kira sözleşmesinin yapıldığı anlaşılmaktadır.Belediye encümeninin kiralamaya ilişkin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı kararı ile 27.8.2009 gün ve 38 sayılı encümen kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasına için açılan Denizli İdare Mahkemesinin 2009/1215 sayılı kararında yürütmenin durdurulması istemine ilişkin talebin reddine karar verilmiştir.Denizli İdare mahkemesinin 2009/1224-729 esas sayılı dosyası delil olarak sunulmuş bu idare mahkemesi kararında konunun aynı olduğu davacısının değişik olduğu ve mahkemece kiralamaya ilişkin 3.6.2004 gün ve 18 sayılı işlemin iptaline ilişkin talebin süre yönünden reddine,27.8.2009 tarih ve 38 sayılı kararın iptaline karar verilmiştir. Bu durumda kiralamaya ilişkin 3.6.2004 tarih ve 18 sayılı karar iptal edilmeyip halen geçerliliğini koruduğundan taraflar arasında kurulmuş bir kira sözleşmesi bulunduğunu kabul etmek gerekir.Davacı bu kira sözleşmesine dayanarak icra takibi yaparak ödenmeyen kira alacağının tahsilini istemiş itiraz üzerine sulh hukuk mahkemesine açtığı bu dava ile itirazın iptali isteminde bulunmuştur.HUMK 8/2 maddesi”dava konusu olan şeyin değerine bakılmaksızın,icra iflas kanununun onuncu babında yer alan 269 ve 272 nci ve sonraki maddeleri hükümleri hariç olmak üzere,kira sözleşmesine dayanan her türlü tahliye ,aktin feshi yahut tespit davaları, bu davalarla birlikte açılmış kira alacağı ve tazminat davaları ve bunlara karşılık olarak açılan davalar yine 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren” HMK 4/a maddesinde:kiralanan taşınmazların, 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaların” Sulh Hukuk Mahkemesinde görüleceği hüküm altına alınmıştır.Kira sözleşmesinin idari işlemle veya özel olarak kurulmasının önemi yoktur.Kira sözleşmesi kurulduktan sonra kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklara bakma görevi Sulh Hukuk Mahkemesinin görevinde bulunduğundan işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı gerekçeyle dava dilekçesinin reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.