1. Karar Arama
  2. Yargıtay Karar Arama

Davadan feragat halinde imzanın aidiyetine ilişkin şerhin verilmesi gereği

Emsal karar arama için en iyi seçenek Hukuk Medeniyeti Karar Arama sayfamıza ulaşmak için tıklayınız...

Özet:

Bilindiği üzere feragat mahkeme huzurunda yapılabileceği gibi, mahkeme dışında da yapılabilen bir usulü işlemdir. Mahkeme dışında yapılması ve feragat dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesi halinde feragat dilekçesinin altına, imzanın davalıya veya feragate yetkili vekiline ait olduğunun şerh verilmesi gereklidir. Ne var ki, 11.09.2013 tarihli feragat dilekçesinde bu usulü işlem yerine getirilmemiştir. Bu usulü eksikliğin tamamlanması için de dosyanın mahal mahkemesine gönderilmesi gereklidir.


Esas No:2013/2171
Karar No:2014/19
K. Tarihi:15.1.2014Taraflar arasındaki “baz istasyonun kaldırılması" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bursa 4.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.09.2011 gün ve 2011/109 E.- 2011/462 K sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafindan istenilmesi üzerine, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 30.01.2012 gün ve 2012/701E-2012/1009 K sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava baz istasyonun kaldırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne dair hükmün temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesine ait yukarıda esas ve karar numarası belirtilen karar ile bozulmuştur.
Bozma üzerine yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiş, direnme kararı davalı vekili tarafindan temyiz edilmiştir.
Temyiz aşamasında iken davalı vekili 11.09.2013 tarihli dilekçe ile temyiz hakkından feragat dilekçesi vermiş, talimat mahkemesince feragat dilekçesinin altına kimlik tespiti yapılmadan Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.
Direnme kararı Hukuk Genel Kurulu’nun 25/09/2013 gün ve 2013/4-1528 E-2013/1379 K. sayılı ilamı ile tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mahkemesine geri çevrilmiştir.
Geri çevirme kararı gereği ...Telekomünikasyon Anonim Şirketi’ne ait vekaletname tamamlanmış ise de vekaletnamede feragat yetkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir.
6100 sayılı HMK 74.maddesinde davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren haller sayılmış, açıkça yetki verilmemiş ise vekilin davadan veya kanun yollarından feragat edemeyeceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede yapılan incelemede davalı vekili tarafından verilen 26/12/2011 tarihli vekaletnamede kanun yollarından feragat yetkisi bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bu nedenle, 6100 sayılı HMK’nun 74.maddesine uygun davadan feragat yetkisi içeren vekaletnaınenin temini için dosyanın mahalli mahkemesine gönderilmesi gereklidir.
Ayrıca diğer geri çevirme sebebi de yerine getirilmemiştir;
Şöyle ki: Temyiz aşamasında iken davalı vekili 11.09.2013 tarihli dilekçe ile temyiz hakkından feragat dilekçesi vermiş, talimat mahkemesince feragat dilekçesinin altına kimlik tespiti yapılmadan Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir. Bu eksikliğin giderilmesi Hukuk Genel Kurulu’nun 25/09/2013 gün ve 2013/4-1528 E-2013/1379 Karar’ında istenilmiştir. Ancak bu ekskilik de tamamlanmamıştır.
Bilindiği üzere feragat mahkeme huzurunda yapılabileceği gibi, mahkeme dışında da yapılabilen bir usulü işlemdir. Mahkeme dışında yapılması ve feragat dilekçesinin mahkemeye ibraz edilmesi halinde feragat dilekçesinin altına, imzanın davalıya veya feragate yetkili vekiline ait olduğunun şerh verilmesi gereklidir. Ne var ki, 11.09.2013 tarihli feragat dilekçesinde bu usulü işlem yerine getirilmemiştir. Bu usulü eksikliğin tamamlanması için de dosyanın mahal mahkemesine gönderilmesi gereklidir.
Bu nedenle yukarıda belirtilen usulü eksikliklerin tekrara mahal bırakmayacak şekilde tamamlanması için dosyanın mahalli mahkemesine gönderilmesi gereklidir.
S O N U Ç : Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.


Bilmeniz halinde fark yaratacak kararlar

KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMANIN KAYDA ALINMASI

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçundan sanığın beraatine ilişkin hüküm, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuç

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ • ÖZEL VEKALETNAME KOŞULU

1- Davacı vekili, davacının nüfus kütüğünde yazılı 20.05.1970 olan doğum tarihinin 10.09.1969 olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece adı geçenin doğum tarihi 10.09.1969 olarak düzeltilmiştir. Uşak Devlet Hastanesi'nden alınan 22.07.2003 tarihli sağlık kurulu raporu düzeltilmek istenen doğum tarihi

Sosyal medya ortamından elde edilen veriler boşanma davasında tek başına delil olarak kabul edilemez

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:Mahkemece; davacı tarafından dosyaya sunulan elektronik ortamdan elde edilen resimler ve elektro