Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2016/1917, k:2017/1850


Özet:

Dava, davacı şirketin 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ... .2010 tarih ve ... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; olayda, söz konusu ihalenin 6095 sayılı Kanun uyarınca yapıldığı, ihalenin davacı şirket üzerinde bırakılması üzerine 17.12.2002 tarihinde ... Hava Alanı Paralel Taksiyolu Restorasyonu İşi ( PID + Kontrollük ) Müşavir Mühendislik Hizmetlerine ait sözleşme imzalandığı, 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ise 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, dolayısıyla davacı şirket hakkında söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak 4735 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, 6095 sayılı Kanun'da yasaklamaya ilişkin hüküm bulunmadığı, bu durumda, 17.12.2002 tarihinde imzalanan sözleşmenin 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında olduğu, davacı şirketin 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir....

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun'da belirtilen istisna kapsamındaki ihalelere özgü yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarında ya da ilgili kurumlar tarafından çıkarılan yönetmeliklerde, ceza ve yasaklamaya ilişkin esas ve usul hükümleri açısından 4735 sayılı Kanun'a atıf yapılması durumunda, söz konusu ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşme konusu işin yürütümü sırasında 4735 sayılı Kanun'da sayılan yasak fiil veya davranışların işlenmesi hâlinde, yine 4735 sayılı Kanun uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilecektir. Ancak, davaya konu 17.12.2002 tarihinde imzalanan sözleşmenin 6095 sayılı Kanun'a tâbi olduğu, anılan Kanun'da yasaklamaya ilişkin hüküm bulunmadığı, 4735 sayılı Kanun'un 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, anılan sözleşmeye ilişkin olarak 4735 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından, davacı şirketin 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır....


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2016/1917
Karar No:2017/1850
K. Tarihi:7.6.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2016/1917
Karar No : 2017/1850


Kararın Düzeltilmesini İsteyen (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 25.11.2015 tarih ve E:2010/4924, K:2015/4132 sayılı kararın, temyiz aşamasında öne sürülen iddialarla düzeltilmesi istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi ....'nın Düşüncesi : Kararın düzeltilmesi isteminin kabulü, İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davalı idarenin karar düzeltme istemi kabul edilerek Dairemizin 25.11.2015 tarih ve E:2010/4924, K:2015/4132 sayılı kararı kaldırıldı, temyiz istemi yeniden incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı şirketin 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin ... .2010 tarih ve ... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; olayda, söz konusu ihalenin 6095 sayılı Kanun uyarınca yapıldığı, ihalenin davacı şirket üzerinde bırakılması üzerine 17.12.2002 tarihinde ... Hava Alanı Paralel Taksiyolu Restorasyonu İşi ( PID + Kontrollük ) Müşavir Mühendislik Hizmetlerine ait sözleşme imzalandığı, 22.01.2002 tarih ve 24648 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ise 01.01.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, dolayısıyla davacı şirket hakkında söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak 4735 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı, 6095 sayılı Kanun'da yasaklamaya ilişkin hüküm bulunmadığı, bu durumda, 17.12.2002 tarihinde imzalanan sözleşmenin 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamı dışında olduğu, davacı şirketin 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dairemizin tüm üyelerinin katılımıyla 30.11.2016 tarihinde yapılan toplantıda içtihat değişikliğine gidilmiş ve anılan toplantıda; 4734 sayılı Kanun'un 3. maddesinde düzenlenen istisnalar kapsamında yapılan bir ihale sonucunda imzalanan sözleşme konusu işin yürütümü sırasında yasak fiil ve davranışların işlendiğinin anlaşılması hâlinde, 4735 sayılı Kanun uyarınca yasaklama işlemi tesis edilebileceği karara bağlanmıştır.
Bu durumda, 4734 sayılı Kanun'da belirtilen istisna kapsamındaki ihalelere özgü yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararlarında ya da ilgili kurumlar tarafından çıkarılan yönetmeliklerde, ceza ve yasaklamaya ilişkin esas ve usul hükümleri açısından 4735 sayılı Kanun'a atıf yapılması durumunda, söz konusu ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşme konusu işin yürütümü sırasında 4735 sayılı Kanun'da sayılan yasak fiil veya davranışların işlenmesi hâlinde, yine 4735 sayılı Kanun uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilebilecektir. Ancak, davaya konu 17.12.2002 tarihinde imzalanan sözleşmenin 6095 sayılı Kanun'a tâbi olduğu, anılan Kanun'da yasaklamaya ilişkin hüküm bulunmadığı, 4735 sayılı Kanun'un 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girdiği dikkate alındığında, anılan sözleşmeye ilişkin olarak 4735 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün olmadığından, davacı şirketin 4735 sayılı Kanun uyarınca 2 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 10. İdare Mahkemesi'nin 03.11.2010 tarih ve E:2010/941, K:2010/1729 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 07.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

ÜyeEkleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:07.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim