Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2017/785, k:2017/1854


Özet:

Dava; .. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan .... ihale kayıt numaralı Hastanemiz Muhtelif Kliniklerine 5 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi 4. Kalem Ven Valfi İğnesiz Üçlü Girişim Aparatı Alımı ihalesine ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun .....2016 tarih ve 2016/...sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; ihalede kesinleşen komisyon kararı ile davacı şirketin ihale esnasında teslim ettiği numunenin hastane uzman hekimlerince yapılan detaylı incelemesinde teknik şartnamenin 4. ve 9. maddesine uymadığı anlaşıldığından firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, davacı şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine ihale esnasında sunulan numunenin hastane uzman hekimince yeniden incelendiği ve bu sefer teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 9. maddesine uygun olduğu ve fakat teknik şartnamenin 4. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle şikâyet başvurusunun reddedildiği, şikâyet başvurusunun reddi üzerine, itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunun.....2016 tarih ve 2016/... sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla; ihalede teklif edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı tespitinin istekli tarafından teklif ekinde verilen numune değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktığı ve numunenin iki defa incelenerek yapılan değerlendirme sonucunda teknik şartnamenin 4. maddesinin karşılanmadığının iki kez tespit edildiğinin görülmesi karşısında bu hususta yeniden görüş alınmasına gerek olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, teknik şartnameye uygun olmadığı ileri sürülen ürünün incelemesinin teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği ve şartname kriterini sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerektiği, başvuruya konu iddialar doğrultusunda Ven Valfi İğnesiz Üçlü Girişim Aparatı ürününün teknik şartnamenin 4. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin davalı idarece yapılacak incelemenin, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun yerine getirilerek yapılması, itirazen şikâyet başvurusunun tereddüde yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir....


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2017/785
Karar No:2017/1854
K. Tarihi:7.6.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2017/785
Karar No:2017/1854

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) :

Vekili : Av.

Karşı Taraf (Davacı) :

Vekili :

İstemin Özeti : Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 28.02.2017 tarih ve E:2017/280, K:2017/656 sayılı kararının; davacı tarafından ihalede sunulan numunenin iki defa incelenerek yapılan değerlendirme sonucunda teknik şartnamenin 4. maddesinin karşılanmadığının iki kez tespit edildiğinin görülmesi karşısında bu hususta yeniden görüş alınmasına gerek olmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi ...'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; .. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nce yapılan .... ihale kayıt numaralı Hastanemiz Muhtelif Kliniklerine 5 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi 4. Kalem Ven Valfi İğnesiz Üçlü Girişim Aparatı Alımı ihalesine ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun .....2016 tarih ve 2016/...sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; ihalede kesinleşen komisyon kararı ile davacı şirketin ihale esnasında teslim ettiği numunenin hastane uzman hekimlerince yapılan detaylı incelemesinde teknik şartnamenin 4. ve 9. maddesine uymadığı anlaşıldığından firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığının bildirildiği, davacı şirket tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine ihale esnasında sunulan numunenin hastane uzman hekimince yeniden incelendiği ve bu sefer teklif edilen ürünün teknik şartnamenin 9. maddesine uygun olduğu ve fakat teknik şartnamenin 4. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle şikâyet başvurusunun reddedildiği, şikâyet başvurusunun reddi üzerine, itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, itirazen şikâyet başvurusunun.....2016 tarih ve 2016/... sayılı Kamu İhale Kurulu kararıyla; ihalede teklif edilen ürünün teknik şartname hükümlerini karşılayıp karşılamadığı tespitinin istekli tarafından teklif ekinde verilen numune değerlendirmesi sonucunda ortaya çıktığı ve numunenin iki defa incelenerek yapılan değerlendirme sonucunda teknik şartnamenin 4. maddesinin karşılanmadığının iki kez tespit edildiğinin görülmesi karşısında bu hususta yeniden görüş alınmasına gerek olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, teknik şartnameye uygun olmadığı ileri sürülen ürünün incelemesinin teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği ve şartname kriterini sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerektiği, başvuruya konu iddialar doğrultusunda Ven Valfi İğnesiz Üçlü Girişim Aparatı ürününün teknik şartnamenin 4. maddesinde yer alan şartları karşılayıp karşılamadığına ilişkin davalı idarece yapılacak incelemenin, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması yönündeki yasal yetki ve sorumluluğun yerine getirilerek yapılması, itirazen şikâyet başvurusunun tereddüde yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesi gerektiği, dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin 28.02.2017 tarih ve E:2017/280, K:2017/656 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan 51,70-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 07.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan

Üye

Üye

Üye

ÜyeEkleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:27.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim