Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2017/1155, k:2017/1828


Özet:

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir....

Bu itibarla, tarafından başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılacak olan 1500 kişilik ASDEP görevlisi alımının düzeltilmesine yönelik idari başvurunun reddine yönelik işlemin iptaline ilişkin davanın, 2575 sayılı Kanun'un 24. maddesinde sayma suretiyle belirlenen Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar kapsamında olmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın işlemi tesis eden idarî merciin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi'nce çözümlenmesi gerekmektedir....


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2017/1155
Karar No:2017/1828
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2017/1155
Karar No : 2017/1828


Davacı :
Vekili

Davalı : /
Davanın Özeti : tarafından başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılmış olan 1500 kişilik ASDEP görevlisi alımının ve yapılacak olan 1500 kişilik ASDEP görevlisi alımının iptali istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler 2577 sayılı Kanun'un 14. maddesi uyarınca incelendikten sonra gereği görüşüldü:
2576 sayılı Kanun'un 1. maddesinde, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin bu Kanunla verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuş genel görevli mahkemeler olduğu; 5. maddesinde, idare mahkemelerinin, vergi mahkemelerinin görevine giren davalarla ilk derecede Danıştay'da çözümlenecek olanlar dışındaki davaları çözümleyeceği; 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 24/1-c maddesinde, “Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere karşı açılacak idarî davaların ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'ca karara bağlanacağı; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14/3-a maddesinde, dilekçelerin görev ve yetki yönünden inceleneceği; 15/1-a maddesinde, 14. maddenin 3/a bendine göre adlî ve askerî yargının görevli olduğu konularda açılan davaların reddine, idarî yargının görevli olduğu konularda ise görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; tarafından başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılacak olan 1500 kişilik ASDEP görevlisi alımına yönelik olarak davacı derneğin sosyal hizmet mezunlarının mağduriyetlerinin giderilmesini yönelik işlem tesis edilmesi ve alımların buna göre düzeltilmesi amacıyla yaptığı idari başvuru üzerine davalı idarece tesis edilen 27.01.2017 tarihli işlemin iptali için dava açtığı görülmektedir.


Bu itibarla, tarafından başlatılan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yapılacak olan 1500 kişilik ASDEP görevlisi alımının düzeltilmesine yönelik idari başvurunun reddine yönelik işlemin iptaline ilişkin davanın, 2575 sayılı Kanun'un 24. maddesinde sayma suretiyle belirlenen Danıştay'ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davalar kapsamında olmadığı anlaşıldığından, uyuşmazlığın işlemi tesis eden idarî merciin bulunduğu yer idare mahkemesi olan Ankara İdare Mahkemesi'nce çözümlenmesi gerekmektedir.
Açıklanan nedenle; DAVANIN GÖREV YÖNÜNDEN REDDİNE, dosyanın Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine, 06.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:29.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim