Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2016/2810, k:2017/1841


Özet:

Dava; davacı tarafından xxxx çağrı işareti ile Denizli il merkezine yönelik xx MHz frekansından izinsiz yayın yapıldığından bahisle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 33. maddesi uyarınca uyarılmasına, yayının durdurulması ve neticeden 15 gün içinde bilgi verilmesi, aksi takdirde yasal işlem yapılmasına ilişkin 'nun 18.02.2015 tarih ve 2015/8 sayılı toplantısında alınan 9 nolu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin, 1995 yılında Ege bölgesinin tamamında yayın yapmak üzere bölgesel yayın lisans başvurusunda bulunduğu ancak bölgesel yayın lisansı bulunmadığı, davacı şirketin, davalı idareye yazdığı 25.02.2003 tarihli dilekçesinde xxx logosuyla, dilekçe ekindeki listede yer alan yerleşim alanlarına yayınını ulaştıramadığından, yayınlarını bu yerleşim yerlerine de ulaştırmayı talep ettiği, ekli liste incelendiğinde Denizli ili merkez ilçesinin de bu listede yer aldığı, ancak davalı idarenin 06.11.2003 tarih ve 2759 sayılı işlemi ile bu talebin karşılanıp karşılanmayacağının bildirileceğinin belirtildiği, talebin karşılanacağına ilişkin bir işlem bulunmadığı, ilgili talebin zımnen reddedilmesine rağmen ilgili işleme karşı dava açılmadığı, ayrıca davacı vekilinin, davacının Denizli il merkezinde 15 yılı aşkın süredir yayın yaptığını ifade ettiği, davacının gerek 25.02.2003 tarihli başvuru dilekçesi gerekse de dava dilekçesinde belirtttiği hususlar göz önüne alındığında, 1995 yılında Denizli il merkezinde yapılan bir radyo yayınının bulunmadığını da kabul ettiği, davalı idarenin 2014 ve 2015 yıllarına ait davacıya tahakkuk ettirdiği kanal/frekans kullanım bedellerinin bulunduğu, listede Denizli ili, merkez ilçesine ait radyo yayını kapsamında ücret tahakkuk ettirilmediği, 03.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu mülga eden 6112 sayılı Kanuna göre, Üst Kurulca sıralama ihalesi yapılıp, karasal yayın lisansları verilene kadar geçecek süre içerisinde, 3984 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesi kapsamında yayında olan kuruluşların, müsaade edilen yerleşim yerleri ile sınırlı olarak yayınlarına devam etmelerine imkân tanındığı, davacı şirketin ise 3984 sayılı Kanun'un geçici 6. ve 6112 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında, İzmir, Aydın, Manisa il merkezleri ve İzmir ili Çeşme ve Tire ilçelerine yönelik radyo yayını yapma hakkı olduğu anlaşıldığından ve bu il ve ilçeler haricinde kalan Denizli il merkezine yönelik radyo yayını yapamayacağı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir....

Dosyadan, davacının 1995 yılında Denizli Merkez İlçe ve Denizli'nin bazı ilçelerinde yayın yapmak için R2 lisans başvurusunun bulunduğu ve bu tarihten itibaren 15 yıl aralıksız olarak Denizli il merkezinde yayın yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 3984 sayılı Kanun'un Geçici 6. maddesi ve 6112 sayılı Kanun'un Geçici 4. maddesi uyarınca karasal ortamda yayın yapan davacının, yayına devam etmesine hukuki engel bulunmadığından temyiz istemi kabul edilerek davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum....


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2016/2810
Karar No:2017/1841
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2016/2810
Karar No:2017/1841

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili : Av.
Karşı Taraf (Davalı) :

Vekili : - Aynı adreste
İstemin Özeti : Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2015 tarih ve E:2015/701, K:2015/1962 sayılı kararının; davacı tarafından bölgesel yayın lisans bedeli avansının ödendiği, davalı idarece hiç bir yayın kuruluşuna lisans verilmediği, ancak Kanun'un Geçici 6. maddesi uyarınca yayın yaptıkları, 15 yıldır Denizli il merkezine yayın yapıldığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi 'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; davacı tarafından xxxx çağrı işareti ile Denizli il merkezine yönelik xx MHz frekansından izinsiz yayın yapıldığından bahisle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 33. maddesi uyarınca uyarılmasına, yayının durdurulması ve neticeden 15 gün içinde bilgi verilmesi, aksi takdirde yasal işlem yapılmasına ilişkin 'nun 18.02.2015 tarih ve 2015/8 sayılı toplantısında alınan 9 nolu kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; davacı şirketin, 1995 yılında Ege bölgesinin tamamında yayın yapmak üzere bölgesel yayın lisans başvurusunda bulunduğu ancak bölgesel yayın lisansı bulunmadığı, davacı şirketin, davalı idareye yazdığı 25.02.2003 tarihli dilekçesinde xxx logosuyla, dilekçe ekindeki listede yer alan yerleşim alanlarına yayınını ulaştıramadığından, yayınlarını bu yerleşim yerlerine de ulaştırmayı talep ettiği, ekli liste incelendiğinde Denizli ili merkez ilçesinin de bu listede yer aldığı, ancak davalı idarenin 06.11.2003 tarih ve 2759 sayılı işlemi ile bu talebin karşılanıp karşılanmayacağının bildirileceğinin belirtildiği, talebin karşılanacağına ilişkin bir işlem bulunmadığı, ilgili talebin zımnen reddedilmesine rağmen ilgili işleme karşı dava açılmadığı, ayrıca davacı vekilinin, davacının Denizli il merkezinde 15 yılı aşkın süredir yayın yaptığını ifade ettiği, davacının gerek 25.02.2003 tarihli başvuru dilekçesi gerekse de dava dilekçesinde belirtttiği hususlar göz önüne alındığında, 1995 yılında Denizli il merkezinde yapılan bir radyo yayınının bulunmadığını da kabul ettiği, davalı idarenin 2014 ve 2015 yıllarına ait davacıya tahakkuk ettirdiği kanal/frekans kullanım bedellerinin bulunduğu, listede Denizli ili, merkez ilçesine ait radyo yayını kapsamında ücret tahakkuk ettirilmediği, 03.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu mülga eden 6112 sayılı Kanuna göre, Üst Kurulca sıralama ihalesi yapılıp, karasal yayın lisansları verilene kadar geçecek süre içerisinde, 3984 sayılı Kanun'un geçici 6. maddesi kapsamında yayında olan kuruluşların, müsaade edilen yerleşim yerleri ile sınırlı olarak yayınlarına devam etmelerine imkân tanındığı, davacı şirketin ise 3984 sayılı Kanun'un geçici 6. ve 6112 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesi kapsamında, İzmir, Aydın, Manisa il merkezleri ve İzmir ili Çeşme ve Tire ilçelerine yönelik radyo yayını yapma hakkı olduğu anlaşıldığından ve bu il ve ilçeler haricinde kalan Denizli il merkezine yönelik radyo yayını yapamayacağı sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2015 tarih ve E:2015/701, K:2015/1962 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 48,10.-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davacıya iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 06.06.2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

(X)
(X) KARŞI OY :

Dava, davacı şirketin Denizli il merkezine yönelik izinsiz radyo yayını yaptığı belirtilerek bu yayınların durdurulmasına ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
Dosyadan, davacının 1995 yılında Denizli Merkez İlçe ve Denizli'nin bazı ilçelerinde yayın yapmak için R2 lisans başvurusunun bulunduğu ve bu tarihten itibaren 15 yıl aralıksız olarak Denizli il merkezinde yayın yaptığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, 3984 sayılı Kanun'un Geçici 6. maddesi ve 6112 sayılı Kanun'un Geçici 4. maddesi uyarınca karasal ortamda yayın yapan davacının, yayına devam etmesine hukuki engel bulunmadığından temyiz istemi kabul edilerek davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle karara katılmıyorum.

ÜyeEkleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:30.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim