Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2017/168, k:k/ihale


Özet:

Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için;...

Bu itibarla, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Aydınlı G22B12D4A Pafta, 134 Ada, 3 Parsel (imar öncesi 1180 parsel) taşınmazın, Maliye Hazinesi'nden Kartal Belediyesi'ne devren tescilinin hangi yasal düzenleme uyarınca yapıldığı, devre ilişkin idareniz ile Kartal ve/veya Tuzla Belediyesi arasında bir protokol yapılıp yapılmadığı, bu taşınmaza ilişkin veya anılan taşınmazı da kapsayan bir protokol olması hâlinde, protokolün ve protokole ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir örneğinin istenilmesine, ...

Dosyanın incelenmesinden, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aytıntepe Mahallesi, 134 ada, 3 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin 18.09.2014 tarihli ihale ile anılan taşınmazın üçüncü kişiler , ... ve 'a satıldığı ve bu ihalenin iptali istemiyle dava açıldığından, bu davanın, taşınmazı satın alan , G..., ve 'u ilgilendirdiği anlaşılmaktadır....


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2017/168
Karar No:0/0
K. Tarihi:24.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2017/168


Temyiz Eden ve Yürütmenin
Durdurulmasını İsteyen (Davacılar) :
Vekilleri : - Av.
Karşı Taraf (Davalı) : Tuzla Belediye Başkanlığı
Vekili :
Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:17
Tuzla / İSTANBUL
İstemin Özeti : İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2015 tarih ve E:2014/2164, K:2015/2026 sayılı kararının ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hâkimi ....'nın Düşüncesi : Yürütmenin durdurulmasına ilişkin istemin, 24.05.2017 tarihli ara kararı gereği yerine getirildikten sonra incelenmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 52. maddesi uyarınca dosya incelendikten sonra, işin gereği görüşüldü:
Temyiz edilen İdare Mahkemesi kararının ve dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulması isteminin, Dairemizin 24.05.2017 tarihli ara kararı gereği yerine getirildikten veya ara kararı gereği için verilen süre geçtikten sonra incelenmesine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

ARA KARARI

Davacı ....vekili tarafından, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Göçmen Sokak, No:... numaralı gecekonduda ikamet ettiğini iddia eden davacının, söz konusu gecekonduyu da kapsayan İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aytıntepe Mahallesi, 134 ada, 3 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin 18.09.2014 tarihli ihale işleminin iptali istemiyle Tuzla Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davada, davanın reddi yolundaki İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2015 tarih ve E:2014/2164, K:2015/2026 sayılı kararının, davacının mirasçıları .... vekilleri ve Av. ... tarafından temyizi üzerine oluşturulan dosya incelenerek gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın çözümlenebilmesi için;
Davalı İdare'den;
1- Aydınlı (Aydıntepe) Mahallesi Göçmen Sokak No:..., Aydınlı (Aydıntepe) Mahallesi Atalay Sokak No:....ve No:.... adreslerinin imar uygulaması sonucunda ayrı ayrı hangi ada ve sayılı parsel içinde yer aldığının sorulmasına, belirtilen adreslerde bulunan gecekonduların renkli kalemle işaretlenmiş krokisinin ve bu hususlara ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,
2- Aydınlı (Aydıntepe) Mahallesi Göçmen Sokak No: ...., Aydınlı (Aydıntepe) Mahallesi Atalay Sokak No:...ve No:... adreslerinde, Belediyeniz tarafından ulusal adres veri tabanı (UAVT) oluşturulmasını teminen yapılan numarataj çalışmaları sonucunda bir değişiklik olup olmadığının sorulmasına, değişiklik olması durumunda son hâline ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı örneklerinin istenilmesine,
3- İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı (Aydıntepe) Mahallesi Göçmen Sokak ..., Atalay Sokak No: ...ve No:.... adreslerinin farklı taşınmazlara mı yoksa aynı taşınmaza mı ilişkin olup olmadığının sorulmasına, bu hususa ilişkin tüm bilgi ve belgelerin istenilmesine,
4- İhaleye konu 134 ada, 3 sayılı parsel üzerinde 19.07.2003 tarihinden önce yapılmış gecekondu/lar bulunup bulunmadığının, buna ilişkin bir tespit yapılıp yapılmadığının sorulmasına, tespit bulunması durumunda, tespite ilişkin tüm bilgi ve belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin istenilmesine,
5- İhaleye konu 134 ada, 3 sayılı parsel üzerinde 19.07.2003 tarihinden önce yapılmış bir gecekondu/lar varsa bu taşınmazların kime ait olduğu/ kim tarafından yaptırıldığı, gecekondu/lara ilişkin emlak vergisi beyannamelerinin aslı veya onaylı örneklerinin istenilmesine,
6-Dava konusu ihaleye ilişkin olarak ihale öncesi taşınmazın mevcut durumunun tespiti amacıyla düzenlenen evrakın ve ihale konusu taşınmaza ilişkin ihale değer tespit raporunun/tutanağının aslının veya onaylı bir örneğinin istenilmesine,
7- ....... tarih ve ... karar numaralı Belediye meclisi kararı ekli listesinde belirtilen taşınmaz listesinin onaylı bir örneğinin istenilmesine,


'ndan;
Tuzla Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 997294 sayılı yazısı ekinde gönderilen tapu kayıtlarında dava konusu ihaleye ilişkin İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Aydınlı G22B12D4A Pafta, 134 Ada, 3 Parsel (imar öncesi 1180 parsel), 913,86 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 23.09.1988 tarihinde Maliye Hazinesi'nden Kartal Belediyesi'ne devren tescil edildiği, sonrasında ise 01.02.1994 tarihinde Kartal Belediyesi'nden Tuzla Belediyesi'ne devren tescil edildiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Aydınlı G22B12D4A Pafta, 134 Ada, 3 Parsel (imar öncesi 1180 parsel) taşınmazın, Maliye Hazinesi'nden Kartal Belediyesi'ne devren tescilinin hangi yasal düzenleme uyarınca yapıldığı, devre ilişkin idareniz ile Kartal ve/veya Tuzla Belediyesi arasında bir protokol yapılıp yapılmadığı, bu taşınmaza ilişkin veya anılan taşınmazı da kapsayan bir protokol olması hâlinde, protokolün ve protokole ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir örneğinin istenilmesine,
'ndan
Tuzla Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü'nün 02.05.2017 tarih ve 997294 sayılı yazısı ekinde gönderilen tapu kayıtlarında dava konusu ihaleye ilişkin İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Aydınlı G22B12D4A Pafta, 134 Ada, 3 Parsel (imar öncesi 1180 parsel), 913,86 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 23.09.1988 tarihinde Maliye Hazinesi'nden Kartal Belediyesi'ne devren tescil edildiği, sonrasında ise 01.02.1994 tarihinde Kartal Belediyesi'nden Tuzla Belediyesi'ne devren tescil edildiği anlaşılmıştır.
Bu itibarla, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Aydınlı G22B12D4A Pafta, 134 Ada, 3 Parsel (imar öncesi 1180 parsel) taşınmazın, Maliye Hazinesi'nden Belediyenize devrinin hangi yasal düzenleme uyarınca yapıldığı, devre ilişkin /Maliye Hazinesi ile Belediyeniz ve/veya Tuzla Belediyesi arasında bir protokol yapılıp yapılmadığı, bu taşınmaza ilişkin veya anılan taşınmazı da kapsayan bir protokol olması halinde, protokolün ve protokole ilişkin bilgi ve belgelerin onaylı bir örneğinin istenilmesine,
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A maddesi uyarınca ara kararına cevap verme süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, kararın taraflara, 'na ve 'na tebliğine, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

İHBAR HAKKINDA KARAR

Davacı .... vekili tarafından, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydıntepe Mahallesi, Göçmen Sokak, No:... numaralı gecekonduda ikamet ettiğini iddia eden davacının, söz konusu gecekonduyu da kapsayan İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aytıntepe Mahallesi, 134 ada, 3 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin 18.09.2014 tarihli ihale işleminin iptali istemiyle Tuzla Belediye Başkanlığı'na karşı açılan davada, davanın reddi yolundaki İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 12.11.2015 tarih ve E:2014/2164, K:2015/2026 sayılı kararının, davacının mirasçıları N... vekilleri ve Av. ... tarafından temyizi üzerine oluşturulan dosya incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31. maddesinde, Bu Kanun'da hüküm bulunmayan hususlarda; hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adlî yardım hâllerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay, mahkeme veya hâkim tarafından re'sen yapılır kuralına yer verilmiştir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile atıfta bulunulan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 61. maddesinde ise, Taraflardan biri davayı kaybettiği takdirde, üçüncü kişiye veya üçüncü kişinin kendisine rücu edeceğini düşünüyorsa, tahkikat sonuçlanıncaya kadar davayı üçüncü kişiye ihbar edebilir. Dava kendisine ihbar edilen kişinin de aynı şartlarda bir başkasına ihbarda bulunması mümkündür ve bu şekilde ihbar tevali ettirilebilir. kuralı yer almıştır.
Dosyanın incelenmesinden, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aytıntepe Mahallesi, 134 ada, 3 parseldeki taşınmazın satışına ilişkin 18.09.2014 tarihli ihale ile anılan taşınmazın üçüncü kişiler , ... ve 'a satıldığı ve bu ihalenin iptali istemiyle dava açıldığından, bu davanın, taşınmazı satın alan , G..., ve 'u ilgilendirdiği anlaşılmaktadır.
Bu nedenle, davanın , ... ve 'a ihbarına, 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

ÜyeEkleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:56.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim