Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2017/849, k:2017/1624


Özet:

Dava; Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen Trabzon ili, Of ilçesi, .... Durağı (FY) Ticari Plaka Satım ihalesinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; , ve isimli davacıların ihale şartnamesini satın almamaları nedeniyle meşru, kişisel ve güncel menfaatlerinin bulunmadığı gerekçesiyle anılan davacılar açısından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15. maddesinin 1/b bendi uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine; diğer davacıların ihalenin iptali istemine ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 'İhale sonucunun karara bağlanması' başlıklı 41. maddesinde, 40. madde gereğince kabul edilen tekliflerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi için süreye ihtiyaç duyulması halinde başka bir güne bırakılabileceği belirtilmiş olup bu maddenin usulüne uygun şekilde hazırlanmış, belge eksikliği olmayan kabul edilmiş tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bir hüküm olduğu açık olduğundan davalı idarenin dış zarfların açılması ve belge eksikliklerinin tespit edilmesi aşamasında bu hükme dayanarak ihalenin ertelenmesine karar vermesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, davalı idarece dış zarfların bir kısmının açıldıktan sonra teklif dosyalarındaki belge eksikliklerinin tespit edilmesinin zaman alacağından bahisle mevzuata aykırı bir şekilde ihalenin ertelenmesine karar verilmiş olması, bu süreçte ihale dosyalarının davalı idare uhdesinde olduğu da dikkate alındığında, iç zarflar da dahil olmak üzere teklif dosyalarına müdahalede bulunulabileceği hususunun ihalenin güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan ihale işleminin hak kayıplarına yol açabileceği gibi rekabet ilkesi sağlanmadan yapılan ihalenin kamu kaynaklarının azalmasına yol açabileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale yönelik kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir. ...


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2017/849
Karar No:2017/1624
K. Tarihi:24.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2017/849
Karar No:2017/1624

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Trabzon Büyükşehir Belediyesi / TRABZON
Vekili : - Aynı adreste

Karşı Taraf (Davacılar) :1- 7-
2- 8-
3- 9-
4- 10-
5- 11-
6-
Vekili :

İstemin Özeti : Trabzon İdare Mahkemesi'nin 01.03.2017 tarih ve E:2016/1569, K:2017/279 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının; 07.11.2016 tarihli ihale komisyon tutanağı ile ihalenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 41. maddesinin (b) bendi uyarınca 16.11.2016 tarihine bırakıldığı, ertelemeye ilişkin kararın, başvuru sayısının ve belgelerin fazla olması, dosyaların ise hem belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığı hem de niteliğinin uygun olup olmadığı yönünden incelemeye tabi tutulması sebepleri ile alındığı, anılan kararın, 09.11.2016 - 15.11.2016 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi web sayfasında ve 15.11.2016 tarihinde Of ilçesinde hoparlörden anons yapılmak suretiyle ilan edildiği, erteleme kararının ihalenin şeffaflığını ve tarafsızlığını etkilemediği, dosya kapsamındaki belgelerle birlikte teklif zarflarının kapalı bir şekilde muhafaza edildiği, teklif zarflarının 16.11.2016 tarihinde yapılan ihalede isteklilerin huzurunda açıldığı, bu hususun kamera kayıtları ve tutanaklarla sabit olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi ...'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:
Dava; Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen Trabzon ili, Of ilçesi, .... Durağı (FY) Ticari Plaka Satım ihalesinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; , ve isimli davacıların ihale şartnamesini satın almamaları nedeniyle meşru, kişisel ve güncel menfaatlerinin bulunmadığı gerekçesiyle anılan davacılar açısından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15. maddesinin 1/b bendi uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine; diğer davacıların ihalenin iptali istemine ilişkin olarak yapılan değerlendirmede ise, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 'İhale sonucunun karara bağlanması' başlıklı 41. maddesinde, 40. madde gereğince kabul edilen tekliflerin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi için süreye ihtiyaç duyulması halinde başka bir güne bırakılabileceği belirtilmiş olup bu maddenin usulüne uygun şekilde hazırlanmış, belge eksikliği olmayan kabul edilmiş tekliflerin değerlendirilmesi ile ilgili bir hüküm olduğu açık olduğundan davalı idarenin dış zarfların açılması ve belge eksikliklerinin tespit edilmesi aşamasında bu hükme dayanarak ihalenin ertelenmesine karar vermesinde hukuka uygunluk bulunmadığı, davalı idarece dış zarfların bir kısmının açıldıktan sonra teklif dosyalarındaki belge eksikliklerinin tespit edilmesinin zaman alacağından bahisle mevzuata aykırı bir şekilde ihalenin ertelenmesine karar verilmiş olması, bu süreçte ihale dosyalarının davalı idare uhdesinde olduğu da dikkate alındığında, iç zarflar da dahil olmak üzere teklif dosyalarına müdahalede bulunulabileceği hususunun ihalenin güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, öte yandan; hukuka aykırılığı açık olan ihale işleminin hak kayıplarına yol açabileceği gibi rekabet ilkesi sağlanmadan yapılan ihalenin kamu kaynaklarının azalmasına yol açabileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu kararın iptale yönelik kısmı davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle kısmen iptali yolundaki temyize konu Trabzon İdare Mahkemesi'nin 01.03.2017 tarih ve E:2016/1569, K:2017/279 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davalı idareye iadesine, kullanılmayan 51,70-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

ÜyeEkleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:58.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim