Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2011/1402, k:2017/1628


Özet:

Dava; 'na ait otogarda bulunan 6 nolu dükkanı davalı idare ile yaptığı 01.12.2005 başlangıç tarihli sözleşme ile kiralayan davacı şirket tarafından, kira döneminin 30.11.2009 tarihinde bittiğine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin 10.09.2009 tarih ve 3048 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre davacı şirkete kiralandığı, söz konusu kira sözleşmesinin 31.11.2009 tarihinde sona erdiği, 2886 sayılı Kanun uyarınca kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmesinin, 6570 sayılı Kanun'un 11. maddesinde belirtilen usulle aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılmasına imkân bulunmadığından, taşınmazın kira döneminin 31.11.2009 tarihinde bittiğine, 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ve davacı şirketin kira dönemi bitiminden itibaren işgalci konuma düşeceğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir....


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2011/1402
Karar No:2017/1628
K. Tarihi:24.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2011/1402
Karar No:2017/1628

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :... Sanayi Ltd. Şti.
Vekili :
Karşı Taraf (Davalı) : / TEKİRDAĞ
Vekili : Av. - Aynı adreste
İstemin Özeti : Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 28.10.2010 tarih ve E:2009/791, K:2010/828 sayılı kararının; iş yerinin 01.12.2005 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi ile kiralandığı, kira sözleşmesi gereği tüm yükümlülüklerin yerine getirildiği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olarak kiraya verilen taşınmazlarda da 6570 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, on beş gün öncesinden iş yerinin tahliye edileceği bildirilmediğinden kira sözleşmesinin aynı şartlarla bir yıl süreyle kendiliğinden uzadığı, Sulh Hukuk Mahkemesi'nden tahliye kararı alınmadan sözleşmenin feshedilemeyeceği, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi ...'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava; 'na ait otogarda bulunan 6 nolu dükkanı davalı idare ile yaptığı 01.12.2005 başlangıç tarihli sözleşme ile kiralayan davacı şirket tarafından, kira döneminin 30.11.2009 tarihinde bittiğine, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ilişkin 10.09.2009 tarih ve 3048 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre davacı şirkete kiralandığı, söz konusu kira sözleşmesinin 31.11.2009 tarihinde sona erdiği, 2886 sayılı Kanun uyarınca kiraya verilen taşınmazların kira sözleşmesinin, 6570 sayılı Kanun'un 11. maddesinde belirtilen usulle aynı şartlarla bir yıl uzatılmış sayılmasına imkân bulunmadığından, taşınmazın kira döneminin 31.11.2009 tarihinde bittiğine, 2886 sayılı Kanun hükümleri uyarınca kira sözleşmesinin yenilenmeyeceğine ve davacı şirketin kira dönemi bitiminden itibaren işgalci konuma düşeceğine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin 28.10.2010 tarih ve E:2009/791, K:2010/828 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacı şirkete iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 24.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 18.2.2018 17:31:59.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim