Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2012/1203, k:2017/1607


Özet:

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Dava konusu kararın iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir....

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacıya ait otogaz istasyonunda 01/11/2011 tarihinde yapılan denetim sırasında; LPG tüpü satışı yapıldığının yetkililerce tespit edildiği anlaşılmakta olup, bu nedenle anılan yasa maddesi hükmü ve söz konusu yasa maddesi uyarınca uygulanacak para cezaları hakkında tebliğ uyarınca davacıya dava konusu işlem ile verilen idari para cezasında hukuka aykırılık görülmemiştir....

Dosyanın incelenmesinden; davacıya ait otogaz istasyonu yanında market olarak çalıştırılan işletmenin II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese olarak faaliyette bulunduğu, 01.11.2011 tarihinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde marketin kenarında satışa hazır halde mutfak tüplerinin bulundurulduğunun tespit edildiği, Kanunda yasaklanan eylemin aslında otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışının olduğu, tüplerin markette satışa sunulduğu ve yetkili bayiiden alındığına ilişkin faturalarının bulunduğu, 01.11.2011 tarih ve A-033966 sayılı tespit tutanağına göre tüplerin istasyon mahallinde doldurulduğuna veya istasyon mahallinde LPG tüpü dolumuna yarayan herhangi bir aparat bulunduğuna ilişkin herhangi bir tespite yer verilmediği, tüplerin istasyonda değil market önünde satışa hazır halde bulundurulduğu, tüplerin 07.03.2011 tarihli yetkili satıcılık sözleşmesine göre yetkili bayiiden satın alındığına yönelik faturaların bulunduğu anlaşılmaktadır. ...

Bu durumda; tüplerin yetkili bayiilik sözleşmesine göre markette satışının yapıldığı ve yetkili bayiiden alınmış faturalarının bulunduğu dikkate alındığında otogaz bayilik lisansına sahip davacı hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesinin 4. fıkrasının ihlâl edildiğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır. ...


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2012/1203
Karar No:2017/1607
K. Tarihi:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2012/1203
Karar No : 2017/1607

Davacı :
Vekilleri : ,

Davalı :

Davanın Özeti : Davacıya ait LPG otogaz istasyonunda, LPG tüpü satışı yapıldığından bahisle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. maddesi uyarınca 308.194.-TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 14.02.2012 tarih ve 3694-60 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının; jandarma ekiplerince tutulan tutanakta istasyonda LPG tüpü dolumuna yarayan herhangi bir aparat bulundurulduğuna dair tespitin yer almadığı, otogaz istasyonlarında yasaklanan eylemin LPG tüplerinin dolumu ve satışının birlikte yapılması olduğu, satışa hazır halde bulundurulan LPG tüplerinin istasyonda doldurulmadığı, tüplerin bayilik sözleşmesi uyarınca yetkili bayiden satın alındığı ve markette satıldığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7/2-(4) maddesinde; otogaz bayilerinin otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapamayacağı, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunduramayacağı, davacıya ait otogaz istasyonunda Jandarma ekiplerince yapılan denetimde usulüne uygun şekilde tutulan tutanağa göre market önünde satışa hazır halde LPG tüplerin bulunduğu tespit edildiğinden davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Dava konusu kararın iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Düşüncesi : Dava, otogaz bayilik lisansı sahibi olan davacının LPG otogaz istasyonunda LPG tüpü satışı yaptığı gerekçesiyle 308.194.-TL. idari para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 14/02/2012 tarih ve 3694-60 sayılı EPDK kararının iptali istemiyle açılmıştır.
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7/2-(4) maddesinde; otogaz bayilerinin otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapamayacağı, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulunduramayacağı belirtilmiş, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 26/1-(e) maddesinde de, benzeri hükme yer verilip, otogaz bayilerinin LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamakla yükümlü oldukları belirtilmiş, anılan Kanun'un 16/2-(b-(1) maddesinde de; yukarıda anılan 7. madde hükümlerinin ihlali hâlinde, sorumluları hakkında ikiyüz ellibin TL idari para cezası verileceği hükme bağlanmış, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/7. maddesinde; idari para cezaları her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. hükmü yer almış olup; bu hükme göre hazırlanan konuya ilişkin Tebliğ ile anılan para cezası miktarı 2011 yılı için 308.194.-TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacıya ait otogaz istasyonunda 01/11/2011 tarihinde yapılan denetim sırasında; LPG tüpü satışı yapıldığının yetkililerce tespit edildiği anlaşılmakta olup, bu nedenle anılan yasa maddesi hükmü ve söz konusu yasa maddesi uyarınca uygulanacak para cezaları hakkında tebliğ uyarınca davacıya dava konusu işlem ile verilen idari para cezasında hukuka aykırılık görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
Dava, davacıya ait LPG otogaz istasyonunda, LPG tüpü satışı yapıldığından bahisle, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 16. maddesi uyarınca 308.194.-TL idarî para cezası verilmesine ilişkin 14.02.2012 tarih ve 3694-60 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (Kurul) kararının iptali istemiyle açılmıştır.
5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 1. maddesinde; Bu Kanunun amacının, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin olunan sıvılaştırılmış petrol gazlarının güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerekli düzenleme, yönlendirme, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak olduğu, 2. maddesinin; (k) bendinde, tüplü LPG faaliyeti sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticari tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini, (l) bendinde, tüplü LPG bayii sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmış; 7. maddesinde, Otogaz bayileri, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler. Otogaz bayileri; 1) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG'yi satmak, 2) Otogaz istasyonları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak, 4) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak, 5) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak, 6) İstasyonlarında sorumlu müdür çalıştırmak, 8. maddesinde; tüplü LPG bayileri lisansa tâbi değildir. Boş olanlar da dahil olmak üzere LPG tüpleri; imalat fabrikaları, dağıtıcılar ve tüplü LPG bayileri dışında, şahsi ihtiyaç haricinde hiçbir kişi veya kurum tarafından bulundurulamaz, takas ve satışa konu edilemez. Tüplü LPG kullanıcıları, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanan kullanma kurallarına ilişkin standartlar ile dağıtım şirketi ve bayisi tarafından kendisine bildirilen usûl ve esaslara uygun şekilde davranmakla yükümlüdür. Bayiler; depoları, işyerleri ve nakil araçlarında bayii oldukları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüpleri bulundurmak zorundadır; ayrıca bayii oldukları dağıtıcının çoğunluk hissesine sahip olduğu diğer dağıtıcıların tüplerini de sözleşme yapmak kaydıyla bulundurabilir ve satışını yapabilir. Tüplü LPG bayileri; 1) Tüplerini bayii oldukları dağıtıcılardan temin etmek, hiçbir şekilde LPG dolum işlemi yapmamak ve işyerlerinde, depolarında, nakil vasıtalarında LPG dolumu sağlayan araç bulundurmamak 2) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almak, 3) LPG tüp depolarının, nakil araçlarının ve perakende satış yerlerinin teknik düzenlemelere uygun olmasını sağlamak, 4) Bağlı bulundukları (dağıtıcının yazılı izni ile aynı dağıtıcıya bağlı diğer bayiler hariç) ve diğer dağıtıcıların bayilerine tüplü LPG satışı yapmamak, 5) Meskûn mahallerdeki tüp satış yerlerini nakil, itfaiye ve cankurtaran araçlarının kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda kurmak, 6) İki kilogram üzeri tüp teslimini ve bağlantısını adreste yapmak ile yükümlü olduğu kurala bağlanmıştır.
Dosyanın incelenmesinden; davacıya ait otogaz istasyonu yanında market olarak çalıştırılan işletmenin II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese olarak faaliyette bulunduğu, 01.11.2011 tarihinde jandarma ekiplerince yapılan denetimde marketin kenarında satışa hazır halde mutfak tüplerinin bulundurulduğunun tespit edildiği, Kanunda yasaklanan eylemin aslında otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışının olduğu, tüplerin markette satışa sunulduğu ve yetkili bayiiden alındığına ilişkin faturalarının bulunduğu, 01.11.2011 tarih ve A-033966 sayılı tespit tutanağına göre tüplerin istasyon mahallinde doldurulduğuna veya istasyon mahallinde LPG tüpü dolumuna yarayan herhangi bir aparat bulunduğuna ilişkin herhangi bir tespite yer verilmediği, tüplerin istasyonda değil market önünde satışa hazır halde bulundurulduğu, tüplerin 07.03.2011 tarihli yetkili satıcılık sözleşmesine göre yetkili bayiiden satın alındığına yönelik faturaların bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda; tüplerin yetkili bayiilik sözleşmesine göre markette satışının yapıldığı ve yetkili bayiiden alınmış faturalarının bulunduğu dikkate alındığında otogaz bayilik lisansına sahip davacı hakkında 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 7. maddesinin 4. fıkrasının ihlâl edildiğinden bahisle tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle; dava konusu 14.02.2012 tarih ve 3694-60 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararın İPTALİNE, ayrıntısı aşağıda gösterilen toplam 258,90-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.800,00-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta giderleri avansından artan tutarın kararın kesinleşmesinden sonra istemi hâlinde davacı şirkete iadesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na temyiz yolu açık olmak üzere, 23.05.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 18.2.2018 17:32:05.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim