Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 13.daire e:2012/2998, k:2017/1599


Özet:

Dava, .... Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 11.11.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “35 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre ve ehliyet yönünden reddine ilişkin 'nun ....2011 tarih ve 2011/... sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; davacının ihale dokümanını 01.11.2010 tarihinde satın aldığı, dokümana ilişkin aynı tarihte şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun reddi üzerine 11.11.2010 tarihinde 22. kısım için teklif verdiği, 11.11.2010 tarihli komisyon kararına karşı 26.11.2010 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, 01.12.2010 tarihinde başvurunun reddi üzerine bu kez 11.12.2010 tarihinde itirazen şikâyet yoluna başvurduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 35 kalem laboratuar malzemesi alımı ihalesine yönelik olarak daha önce teknik şartnamenin tek markayı tarif ettiği iddiası ile idareden zeyilname talebinde bulundukları, idarece düzeltmelerden imtina edildiği ve ihalenin mevcut teknik şartname ile gerçekleştirildiği, ihale sonrası idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarece verilen cevapta ihalede rekabetin sağlandığının belirtildiği, ancak somut bir ispatın konulamadığı, ihalede Candaş Medikal tarafından 23 kaleme fiyat verildiği, neredeyse bütün kalemlerde birinci fiyat olmasına karşın 21 kalemde teknik şartnameye uyulmaması gerekçesiyle söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ihaleye 8 istekli katılmasına rağmen 20 kalemde tek teklif çıkması, kendileri de dahil diğer dört firmanın tek kaleme teklif verebilmesi hususlarının, teknik kriterler nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığını gösterdiği iddialarına yer verildiği; davacının tüm iddialarının ihale teknik şartnamesine (doküman) ilişkin olduğu ve ihale dokümanının alındığı 01.11.2010 tarihinde anılan hususlardan haberdar olunması gerektiği, davacı tarafından ihale dokümanına ilişkin olarak 01.11.2010 tarihinde yapılan şikâyet başvurusundan itibaren idarenin cevabının bildirim tarihini veya 10 günlük cevap süresinin bitimini izleyen on gün içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, davacının sadece 22. kısım için teklif vermesine karşın ihalenin diğer kısımlarına ilişkin de itirazen şikâyet yoluna gittiği, diğer kısımlar için herhangi bir hak kaybı veya zararının bulunmadığı, ihale dokümanına ilişkin olarak yaptığı 01.11.2010 tarihli şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 04.11.2010 tarihli işlemin tebliğinden itibaren 10 gün içinde itirazen şikâyet yoluna başvurmayan davacı şirketin ihalenin 22. kısmı için süre yönünden, diğer kısımlar için de herhangi bir hak kaybı veya zararının bulunmaması nedeniyle ehliyet yönünden talebinin reddi gerektiğinden, bu doğrultuda tesis edilen Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir....

Bakılan uyuşmazlıkta, davacının ihaleye ilişkin dokümanı 01.11.2010 tarihinde satın aldığı, dokümana ilişkin aynı tarihte şikâyet başvurusunda bulunduğu, akabinde dokümana ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı, ihalenin sonuçlanması üzerine değerlendirme sonucuna yönelik olarak yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun içeriğinin teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin belirli bir markaya yönelik olmasının rekabeti engellediği iddiası olduğu anlaşılmaktadır....

Bu durumda, davacının 13.12.2010 tarihinde davalı kayıtlarına giren itirazen şikâyet başvurusunun dokümana yönelik olduğu, daha önce dokümana ilişkin olarak 01.11.2010 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunun 04.11.2010 tarihli kararıyla başvurunun uygun bulunmadığı, bu kararın davacıya tebliğ edilip edilmediği anlaşılamamakla birlikte, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük cevap verme süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde ve davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır. ...


T.C.
Danıştay
13. Daire


Esas No:2012/2998
Karar No:2017/1599
K. Tarihi:23.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONÜÇÜNCÜ DAİRE
Esas No:2012/2998
Karar No:2017/1599

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :

Vekili :
İstemin Özeti : Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 22/03/2012 tarih ve E:2011/545, K:2012/685 sayılı kararının; itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı ve başvuru ehliyetinin bulunduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hâkimi ....'nın Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının gerekçeli onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, .... Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 11.11.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “35 Kalem Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre ve ehliyet yönünden reddine ilişkin 'nun ....2011 tarih ve 2011/... sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; davacının ihale dokümanını 01.11.2010 tarihinde satın aldığı, dokümana ilişkin aynı tarihte şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun reddi üzerine 11.11.2010 tarihinde 22. kısım için teklif verdiği, 11.11.2010 tarihli komisyon kararına karşı 26.11.2010 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, 01.12.2010 tarihinde başvurunun reddi üzerine bu kez 11.12.2010 tarihinde itirazen şikâyet yoluna başvurduğu, itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; 35 kalem laboratuar malzemesi alımı ihalesine yönelik olarak daha önce teknik şartnamenin tek markayı tarif ettiği iddiası ile idareden zeyilname talebinde bulundukları, idarece düzeltmelerden imtina edildiği ve ihalenin mevcut teknik şartname ile gerçekleştirildiği, ihale sonrası idareye şikâyet başvurusunda bulundukları, idarece verilen cevapta ihalede rekabetin sağlandığının belirtildiği, ancak somut bir ispatın konulamadığı, ihalede Candaş Medikal tarafından 23 kaleme fiyat verildiği, neredeyse bütün kalemlerde birinci fiyat olmasına karşın 21 kalemde teknik şartnameye uyulmaması gerekçesiyle söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, ihaleye 8 istekli katılmasına rağmen 20 kalemde tek teklif çıkması, kendileri de dahil diğer dört firmanın tek kaleme teklif verebilmesi hususlarının, teknik kriterler nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığını gösterdiği iddialarına yer verildiği; davacının tüm iddialarının ihale teknik şartnamesine (doküman) ilişkin olduğu ve ihale dokümanının alındığı 01.11.2010 tarihinde anılan hususlardan haberdar olunması gerektiği, davacı tarafından ihale dokümanına ilişkin olarak 01.11.2010 tarihinde yapılan şikâyet başvurusundan itibaren idarenin cevabının bildirim tarihini veya 10 günlük cevap süresinin bitimini izleyen on gün içerisinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı, davacının sadece 22. kısım için teklif vermesine karşın ihalenin diğer kısımlarına ilişkin de itirazen şikâyet yoluna gittiği, diğer kısımlar için herhangi bir hak kaybı veya zararının bulunmadığı, ihale dokümanına ilişkin olarak yaptığı 01.11.2010 tarihli şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 04.11.2010 tarihli işlemin tebliğinden itibaren 10 gün içinde itirazen şikâyet yoluna başvurmayan davacı şirketin ihalenin 22. kısmı için süre yönünden, diğer kısımlar için de herhangi bir hak kaybı veya zararının bulunmaması nedeniyle ehliyet yönünden talebinin reddi gerektiğinden, bu doğrultuda tesis edilen Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun İdareye şikâyet başvurusu başlıklı 55. maddesinde, Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır... kuralı yer almıştır.
Bakılan uyuşmazlıkta, davacının ihaleye ilişkin dokümanı 01.11.2010 tarihinde satın aldığı, dokümana ilişkin aynı tarihte şikâyet başvurusunda bulunduğu, akabinde dokümana ilişkin itirazen şikâyet başvurusunda bulunmadığı, ihalenin sonuçlanması üzerine değerlendirme sonucuna yönelik olarak yapılan şikâyet başvurusunun reddi üzerine itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun içeriğinin teknik şartnamede yer alan düzenlemelerin belirli bir markaya yönelik olmasının rekabeti engellediği iddiası olduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının 13.12.2010 tarihinde davalı kayıtlarına giren itirazen şikâyet başvurusunun dokümana yönelik olduğu, daha önce dokümana ilişkin olarak 01.11.2010 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihale komisyonunun 04.11.2010 tarihli kararıyla başvurunun uygun bulunmadığı, bu kararın davacıya tebliğ edilip edilmediği anlaşılamamakla birlikte, ihaleyi yapan idarenin 10 günlük cevap verme süresinin bitiminden itibaren 10 gün içerisinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığından, itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde ve davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Davanın reddi yolundaki temyize konu Ankara 13. İdare Mahkemesi'nin 22/03/2012 tarih ve E:2011/545, K:2012/685 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının yukarıda belirtilen GEREKÇEYLE ONANMASINA; temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 23/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Ekleme Tarihi: 18.2.2018 17:32:08.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim