Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2016/1987, k:2017/2693T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2016/1987
Karar No:2017/2693
K. Tarihi:18.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/1987
Karar No : 2017/2693

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili :
İstemin Özeti :Adana 1. İdare Mahkemesi'nin 26/10/2015 tarih ve E:2014/1760; K:2015/2068 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Danıştay Tetkik Hakimi :
Düşüncesi :Tek hakim tarafından verilen mahkeme kararları, 2577 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca, bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince itirazen incelenebileceğinden istemin görev yönünden reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesince 2577 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca hazırlanan Tetkik Hakiminin raporu ve sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra gereği görüşüldü :
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 45. maddesinde, idare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verilen nihai kararlarına, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemelerin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine itiraz edilebileceği öngörülmüştür.
Temyiz edilen idare mahkemesi kararının Adana 1. İdare Mahkemesi'nce tek hakimle verildiği ve Danıştay'da temyizen incelenme olanağı bulunmadığı anlaşıldığından, istemin görev yönünden reddine, yukarıda sözü edilen Yasa hükmü gereğince yetkili Konya Bölge İdare Mahkemesi'nce itirazen incelenmek üzere dosyanın Adana 1. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine, 18/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 18.2.2018 17:32:41.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim