Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2017/650, k:k/gecis


Özet:

Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, Mahkeme kararının yürütmenin durdurulması yolundaki istemin, karşı tarafın temyize cevap dilekçesinin alınmasından veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2017/650
Karar No:0/0
K. Tarihi:17.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
EsasNo : 2017/650

Temyiz Eden ve Yürütmenin
Durdurulmasını İsteyen (Davalı):
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davacı tarafından, Afyonkarahisar İli Bolvadin İlçesi Emirdağ-Çay Devlet Yolunda tapunun 83 pafta, 340 ada ve 79 parsel numarasında kayıtlı taşınmazı üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu ile ilgili olarak 18/11/1985 tarihli geçiş yol izin belgesine göre mevcut Devlet karayoluna doğrudan giriş çıkış yapmak üzere kapatılan eski giriş çıkış yolunun tekrar kullanıma açılması talebiyle yaptıkları başvurunun reddine ilişkin 09/04/2014 tarih ve 62416 sayılı 3. Bölge Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan davada, dava konusu işlemi iptal eden Afyonkarahisar İdare Mahkemesi'nin 19/01/2017 tarih ve E:2016/354; K:2017/170 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin davacının savunması alındıktan sonra incelenmesi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce yürütmenin durdurulması talebi hakkında dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın niteliğine ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlere göre, Mahkeme kararının yürütmenin durdurulması yolundaki istemin, karşı tarafın temyize cevap dilekçesinin alınmasından veya yasal cevap verme süresi geçtikten sonra incelenmesine, 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye
Ekleme Tarihi: 18.2.2018 17:32:43.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim