Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Danıştay 15.daire e:2017/460, k:k/2009


Özet:

Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşulların bu aşamada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi....


T.C.
Danıştay
15. Daire


Esas No:2017/460
Karar No:0/2009
K. Tarihi:17.5.2017

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2017/460

Davacı ve Yürütmenin
Durdurulmasını İsteyen :
Vekili :
Davalılar : 1-
Vekilleri :
2-
Vekili :
İstemin Özeti : 28.8.1996 tarih ve 22741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliğinin (SHY-22) 11. maddesinin (c) fıkrası ile bu yönetmelik maddesine dayanılarak çıkarılan 14.07.2009 tarih ve 2009/KUGM-23/YOLCU sayılı Genelge'nin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.
Savunmaların Özeti : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Düşüncesi : Yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesince; gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında sayılan koşulların bu aşamada gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içinde İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 17/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Başkan

Üye

Üye

Üye

ÜyeEkleme Tarihi: 18.2.2018 17:32:44.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim