Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 22. hukuk dairesi e:2015/22726, k:2017/27823Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/22726
Karar No:2017/27823
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, davacının fark kıdem tazminatı, fark ihbar tazminatı ile işlemiş faiz alacağının tahsili talebi ile ... 10. İcra Müdürlüğünün 2012/4230 esas sayılı dosyası ile başlattıkları ilamsız icra takibine, davalı tarafça sırf tahsilatı geciktirmek için kötüniyetle itiraz edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davacının ... 10 İcra Müdürlüğünün 2012/4230 esas sayılı takibine yapılan itirazın iptaline, takibin kıdem tazminatı alacağı için 1.298,63 TL, ihbar tazminatı için 535,14 TL üzerinden takibin devamına karar verilmiştir.
Gerekçeli karar davacı vekiline 05.06.2015 tarihinde tebliğ edilmiş olup, davacı vekili, 10.06.2015 tarihli dilekçesi ile, davalı aleyhine yapılan icra takibinde takibin 1.298,63 TL kıdem tazminatı, 535,14 TL ihbar tazminatı, 1.547,57 TL işlemiş faiz alacağı olmak üzere toplam 3.381,34 TL talep ettiklerini, kararda itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmiş ise de, işlemiş faiz yönünden herhangi bir karar verilmemesinin infazda tereddüt yaratacağını beyanla hükmün tavzihini talep etmiştir.
Mahkemece 11.06.2015 tarihli ek karar ile, hükümde sorumluluğu artırıcı veya azaltıcı tavzih yapılamayacağı gerekçesiyle davacının tavzih talebinin reddine karar verilmiş olup, anılan karar 11.06.2015 tarihinde davacı tarafça temyiz edilmiştir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun hükmün tevzihi başlığını taşıyan 305. maddesi uyarınca;
(1) Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflardan her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir.
(2) Hüküm fıkrasında taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar, tavzih yolu ile sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.
Diğer taraftan, 6100 sayılı Kanun'un 297. maddesinin 2. fıkrasında, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekliliği vurgulanmaktadır.
Davacı, temyiz süresi içinde mahkemeye verdiği dilekçe ile hakkında hüküm kurulmayan işlemiş faiz talebi ile ilgili tavzih talebinde bulunmuştur. Mahkemece hükmün tavzih ile değiştirilemeyeceği gerekçesi ile davacının talebi reddedilmiştir. Davacı, bu kez temyiz süresi içinde tavzih talebinin reddine ilişkin karar ile mahkemece oluşturulan hükmün usul ve kanuna aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verilmesini istemiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 305. maddesi uyarınca tavzihle hükmün değiştirilmesi mümkün olmadığından mahkemece davacının tavzih talebinin reddine karar verilmesi yerindedir. Mahkemece verilen hükmün usul ve kanuna aykırı olduğuna yönelik temyiz itirazlarına gelince, davacının takibe ve itirazın iptali davasına konu işlemiş faiz alacağı talebi hakkında olumlu veya olumsuz herhangi bir karar verilmemesi HMK'nun 297. maddesinin 2. fıkrasına aykırı olup, kararın bu sebeple bozulması gerekir.
Sonuç: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.12.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:38:34.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim