Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 22. hukuk dairesi e:2015/21183, k:2017/27802Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
22. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/21183
Karar No:2017/27802
K. Tarihi:5.12.2017

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğünde defin görevlisi olarak 12.03.2004-19.09.2013 tarihleri arasında değişik alt işverenler bünyesinde aralıksız olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin hiçbir sebep gösterilmeksizin feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacağı, genel tatil ücreti, fazla çalışma ücreti alacaklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.
Davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı, alacakların zamanaşımına uğradığını ve öncelikle davanın husumetten reddine karar verilmesi gerektiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Karar davalı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışındaki tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Taraflar arasında davacının yıllık izin ücreti alacağı uyuşmazlık konusudur.
Dosya içeriğine göre, davalı ... tarafından davacının kullanmış olduğu yıllık izinlere ilişkin bir kısım puantaj kayıtları sunulmuştur. Sunulan puantaj kayıtlarında davacı işçinin imzası bulunmuyor ise de, davalı Belediyenin kamu kurumu niteliğinde olması ve izin kayıtlarında yetkili amirin imzasının bulunması hususları gözönüne alınarak yıllık izin ücreti alacağı hesaplanırken resmi kurum kayıtlarına itibar edilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur. Buna göre resmi kurum kayıtları esas alınmak suretiyle yeniden hesaplama yapılarak sonucuna göre yıllık izin ücreti alacağı konusunda bir karar verilmelidir.
3-Fazla çalışma ücreti ile genel tatil ücreti alacağı yönünden ise, dosya içeriğinden, davacının çalışma dönemine ilişkin imzasını taşımayan ücret bordrolarının bir kısmında fazla mesai ve genel tatil ücretinin tahakkuk ettirildiği ancak bu bordroların mahkemece değerlendirilmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece yapılacak iş, davacıya fazla çalışma ve genel tatil günlerinde çalışma karşılığı ücret ödemesi yapılıp yapılmadığının tespiti için ilgili banka kayıtları getirtilerek, imzasız ücret bordroları ile banka kayıtlarının tarafların iddia ve savunmalarını karşılayacak şekilde yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak, imzasız ücret bordrolarında tahakkuk olup da banka kayıtları ile uyumlu olan ödemelerin mahsup edilerek fazla çalışma ile genel tatil ücreti alacaklarının hesaplanarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesinden ibarettir.
Mahkemece eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
4-Kabul göre de; dava dilekçesinde davalı olarak ...Gıda Taş.Oto.Tic.San. Ve Ltd.Şti. gösterilmesine karşın ...Ltd.Şti-Usta Yemek İş Ortaklığı aleyhine hüküm kurulması hatalı olmuştur.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine, 05.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:38:44.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim