Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 10. hukuk dairesi e:2015/6210, k:2017/8620Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
10. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/6210
Karar No:2017/8620
K. Tarihi:

Mahkemesi:İş Mahkemesi

Dava, tevkifat kesintilerinin ödenmemesi nedeniyle yapılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.Dosya kapsamı incelendiğinde, davalının değişik tarihlerde müstahsil makbuzu ile alım yapıp %1 oranındaki tevkifat kesintisini yaptığı halde davacı Kurum hesabına söz konusu kesintileri yatırmadığı gerekçesiyle işbu davanın açıldığı, davalı şirketin ürün aldığı tespit edilen kişilere ait sosyal güvenlik durumlarının araştırıldığı ve bir kısım kişilerin 2926 sayılı Kanu'nun 4. maddesi kapsamında tevkifata tabi kişilerden olmadığı belirtilmek suretiyle yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulduğu anlaşılmış ise de; söz konusu hüküm eksik araştırma ve incelemeye dayalıdır.
Her ne kadar söz konusu olay nedeniyle davacının delil listesinde sunmuş olduğu şahıslar üzerinden hareket edilmiş ise de, davacı Kurum tarafından bu şahısların hali hazırdaki yaşlılık aylığı alıp almadıkları bildirilmiş, ilgililerin davaya konu tevkifat kesintisi dönemlerinde 2926 sayılı Yasa kapsamından sigortalı olup olmadıkları (muafiyet durumlar) araştırılmamıştır. Diğer taraftan hükme esas alınan bilirkişi raporu denetime elverişli değildir. Zira hangi şahısların muafiyet kapsamına girip girmedikleri özellikle belirtilmemiştir. Mahkemece yapılması gereken, davacı Kurum'un dava dilekçesi ekinde belirttiği şahıslar da gözetilmek suretiyle, davalının sunmuş olduğu şahısların ilgili dönemlerde muafiyet durumu olup olmadıkları araştırıldıktan sonra denetime elverişli (hangi şahıslar için hesaplama yapıldığı belirtilmek suretiyle) bilirkişi raporu alınıp sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, açıklanan maddi ve hukuki ilkeler gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması, usûl ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
O hâlde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm sair yönler incelenmeksizin bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 05.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:38:54.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim