Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 9. hukuk dairesi e:2016/5560, k:2016/6432Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2016/5560
Karar No:2016/6432
K. Tarihi:

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİY A R G I T A Y K A R A R I

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı işçi iş sözleşmesinin sendika seçme özgürlüğüne müdahale eden işverene karşı demokratik tepki ortaya koyması sebebiyle sendikal nedenle feshedildiğini ileri sürerek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, 6356 sayılı Yasa gereği bir yıldan az olmayacak tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı işveren, davacının başka bir işçi ile sözlü tartışmasının ardından hakaret içeren sözler sarf ettiği, çalışma huzurunu bozan bu davranış sebebiyle haklı olarak iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davalı iş yerinde de 3000-4000 civarında işçinin toplu eyleme katıldığı, işçiler arasında eyleme katılan ve katılmayan işçiler arasında gerginlikler yaşanabildiği, bu nedenle iş yerinde psikolog sayısının artırıldığı, işçiler üzerinde olumsuz etkiyi atmaya yönelik programlar uygulandığı, toplu eylemden kısa bir süre sonra iş yerinde gerginlikler yaşanabileceği ve feshe konu olayda, ... olumsuz tavır ve davranışlarının da sebep olduğu dikkate alınarak olay nedeni ile davacıya öncelikle uyarı ihtar verilmesi mümkünken en ağır ceza olan iş akdi feshinin, feshin son çare olması ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı gerekçesiyle feshin geçerli nedene dayanmadığına karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı yasal süresi içinde taraflar temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının temyiz itirazları yerinde değildir.
2 Davalının temyizine gelince:
Davacı işçinin 18 Haziran 2015 tarihinde mesai arkadaşı ... ile birlikte araç kapısı taktıkları sırada, kendisinin işini bitirdiği halde diğer işçinin işini yetiştirememesine rağmen hattı kapattığı, diğer işçinin hattı kapatmamasını söylediğinde ise, “yalamasın, adammısın, karaktersizlik etme şeklinde sözler sarf ettiği dosya içindeki tutanak, ifade beyanları ve tanık anlatımlarından anlaşılmaktadır. Diğer işçinin benzer bir davranışı kanıtlanamamış olmakla davacının sözü edilen eylemi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/11 (b) bendi uyarınca haklı fesih nedenini oluşturmaktadır. Olayın işyerinde bir süre devam eden ve iki hafta önce sona eren toplu eylemler sebebiyle işyerinde oluşan gerginlikten kaynaklandığının kabulü yerinde değildir. Olayın diğer tarafı olan ... adlı işçinin hakaret ettiği kanıtlanamadığından, adı geçen işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemesinin eşit davranma borcuna aykırılık oluşturduğundan da söz edilemez.
Davalı işveren, hak düşürücü süreye riayetle ve disiplin kurulu şartını yerine getirmek suretiyle iş sözleşmesini feshetmiştir. Bu durumda işverence yapılan fesih haklı olup, davanın bu nedenle reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM :
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 40,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5. Davacı tarafça yatırılan ve harcanmayan gider avanslarının davacıya, davalı tarafça yatırılan ve harcanmayan gider avansının davalıya iadesine,
5. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 1.800 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 17.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:43:57.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim