Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 16. ceza dairesi e:2016/433, k:2016/2193Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
16. Ceza Dairesi


Esas No:2016/433
Karar No:2016/2193
K. Tarihi:8.4.2016TALEP :
Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs, görevli memura direnme, hakaret ve kamu malına zarar verme suçlarından hükümlü ... hakkında, ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.06.2014 tarihli ve 2014/251 değişik iş sayılı içtima kararı ile verilen 01.06.2005 tarihinden önce işlediği suçlar nedeni ile toplam 90 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile müebbet hapis ve 01.06.2005 tarihinden sonra işlediği tekerrür hükümlerinin uygulandığı suçlar nedeni ile de 4 yıl 25 ay 35 gün hapis cezalarının infazı sırasında, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan; adı geçen sanığın 01.06.2005 tarihinden önce işlediği suçlar nedeni ile verilen müebbet hapis cezası 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olup, anılan Kanunun 17/1. maddesinin 29.06.2006 tarihli ve 5532 sayılı Kanun ile değişmeden önceki haline göre müebbet hapis cezasından koşullu salıverilmesi için gereken süre 30 yıl olduğundan 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19/1. maddesinin hükümlü lehine sonuç doğurmadığı, bu nedenle 01.06.2005 tarihinden önce ve sonra işlediği tüm suçların içtima ve koşullu salıverme hesabının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/4-d maddesine göre yapılması ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 73/2. maddesine göre hesaplanmış hücre cezalarının iptal edilmesi gerektiği yönündeki talebin reddine ilişkin ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.04.2015 tarihli ve 2015/255 değişik iş sayılı kararına yönelik itirazın reddine dair ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2015 tarihli ve 2015/400 değişik iş sayılı kararını kapsayan infaz dosyası incelendi.
Dosya kapsamına göre, her ne kadar mercii ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2015 tarihli kararında, hükümlü hakkındaki hücrede tecrit edilmek suretiyle infaz şeklinin koşullu salıverme süresini etkilemediği ve cezaların bir kısmının infaz rejiminin diğerinden farklı olduğu ahvalde 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlar yönünden hücre cezasının varlığını koruduğu gerekçesi ile hücre cezasının iptali yönündeki itirazın reddine karar verilmiş ise de, somut olayda hükümlünün 23.06.2014 tarihli içtima kararında yer alan ilamların incelenmesinde;
01.06.2005 tarihinden önce işlediği suçlar bakımından, ... 1 nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 03.10.2002 tarihli ve 1999/160 esas, 2002/86 sayılı kararı ile Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 146. maddesi gereğince verilen müebbet ağır hapis cezasına ilişkin olarak 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 17/1. maddesinin 29.06.2006 tarihli 5532 sayılı Kanun ile değişmeden önceki haline göre müebbet hapis cezasından koşullu salıverilmesi için gereken süre 30 yıl olduğu ve aynı maddenin 4. fıkrasına göre 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 19/1-2 ve ek 2. maddelerinin uygulanmayacağı, 01.06.2005 tarihinden önce işlediği diğer suçlara ilişkin olarak ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2004/541, ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/670 ve ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2001/294 esas sayılı ilamlarının ise hükümlünün cezaevinde bulunduğu sırada işlemiş olduğu görevli memura direnme ve kamu malına zarar verme suçlarından aldığı süreli hapis cezaları olduğu ve örgüt kapsamında işlendiğine veya tekerrür hükümlerinin uygulandığına ilişkin hüküm bulunmadığı, bu cezaların toplamının 4 yıl 6 ay hapis olduğu,
01.06.2005 tarihinden sonra işlediği diğer suçlara ilişkin olarak ise, içtima kararında yer alan 5 ilamın tamamında verilen hapis cezalarının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine karar verilmiş olduğu, ikinci kez tekerrür hükümlerinin uygulandığı veya örgüt kapsamında verilmiş bir ceza bulunmadığı cihetle,
Her ne kadar hükümlü hakkındaki 23.06.2014 tarihli içtima kararında 01.06.2005 tarihinden önce işlediği suçlardan verilen müebbet ve süreli hapis cezaları 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 73/2. maddesi uyarınca 90 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile müebbet hapis olarak içtima edilmiş ise de, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 17/1. maddesinin 29.06.2006 tarihli 5532 sayılı Kanun ile değişmeden önceki haline göre müebbet hapis cezasından koşullu salıverilmesi için gereken süre 30 yıl olduğundan hükümlü hakkında 765 ve 647 sayılı Kanunlar lehe bir durum oluşturmayıp koşullu salıverme süresini kısaltmadığı, kaldı ki anılan maddenin 4. fıkrası uyarınca terör suçları yönünden 647 sayılı Kanunun 19. maddesinin uygulama imkanı bulunmadığı, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun koşullu salıvermeyi düzenleyen 17/1. maddesinin halen yürürlükte bulunan halinde 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/4 ve 108. maddelerine atıf yapıldığı, 5275 sayılı Kanunun 107/4. maddesinde örgüt faaliyeti kapsamında verilen müebbet hapisten koşullu salıverilmek için 30 yıl infaz edilmesi şartı bulunduğu, diğer cezaların 3/4' ünün infaz edilmesi gerektiği, 108. maddeye göre tekerrür halinde süreli hapis cezasının 3/4'nün infaz edilmesi gerektiğinin belirtildiği cihetle, somut olayda hükümlünün 01.06.2005 tarihinden önce işlediği suçlardan verilen terör suçundan müebbet ve 4 yıl 6 ay süreli hapis cezalarının koşullu salıverme süreleri bakımından 765 ve 647 sayılı Kanunların lehe bir durum oluşturmadığı cihetle, hükümlü hakkındaki hücre cezasının kaldırılması gerektiği gözetilerek, itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 04.11.2015 gün ve 94660652-105-41-7872-2015-22520/71215 sayılı yazılı istemlerine müsteniden ihbar ve mevcut evrak Dairemize gönderilmiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
I- Olay:
... 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 03.10.2002 tarih 1990/160 esas ve 2002/86 karar sayılı Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 16.12.2002 tarih 2002/2392-2505 esas - karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiş ilamı ile; ... Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığının, yasa dışı TKP/ML-TİKKO örgütü üyesi olmak ve bu örgüt adına faaliyetlerde bulunmak sureti ile 18.09.1999 tarihinde yakalan hükümlü hakkında, 765 sayılı TCK'nın 146/1, 31, 33, 36, 40 maddeleri uyarınca 09.05.1994-08.10.1999 tarihleri arasında gerçekleştirilen vahim eylemleri nedeni ile cezalandırılması için açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda; 765 sayılı Kanunun 4771 sayılı Kanunun 1/A maddesi ile değişik TCK'nın 146/1 ve 59. maddeleri uyarınca, müebbet ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın gerekçesinde infaz aşamasında önemi olması nedeni ile 4616 sayılı Kanun kapsamında kalmadığı, 4771 sayılı Kanunun getirdiği değişiklikler de dikkate alarak TCK'nın 59. maddesinin uygulanmaması halinde verilen müebbet ağır hapis cezasının ömür boyu devam edeceği, TCK'nın 59. maddesinin uygulanması halinde ise 3713 sayılı Kanunun 17 maddesi uyarınca iyi halli olmak koşulu ile 30 yılın sonunda şartla tahliye edilme imkanı olduğu belirtilerek sanığın cezalandırılmasına karar verildiği; 10.03.2003 tarihli 2003/7-265 ilamat numarası ile tanzim edilen müddetname uyarınca 3713 sayılı Kanuna göre şartla tahliye tarihinin 08.10.2029, bihakkın tahliye tarihinin ise 08.10.2035 tarihi olarak belirlendiği, hükümlünün durumunun 4771 sayılı Kanunun geçici 12. maddesi kapsamında değerlendirilmesi yönündeki ..... Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, ... 3. Ağır Ceza mahkemesi Başkanlığının 2004/922 müteferrik numaralı kararı ile hakkında TCK'nın 59. maddesi uygulanan hükümlüye verilen sonuç cezada nazara alındığında 5237 sayılı Kanun yürürlüğe girdiğinde durumunun değerlendirileceği bu aşamada tertip olunan cezanın nevi ve miktarı nazara alındığında bir değişikliğin olmayacağı gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildiği,
5237 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi nedeni ile yapılan uyarlama yargılaması sonucunda ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 01.11.2005 tarihli 1999/160 esas ve 2002/86 ek karar sayılı ilamı ile lehe olması nedeni ile önceki hükmün uygulanmasına karar verilerek uyarlama isteminin reddine karar verildiği, ... 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinin 17.05.2004 tarihli 13.11.2003 tarihli 2001/670 esas ve 2003/497 karar sayılı ilamı ile 6 ay hapis cezası ilamının duruşma yapılmadan ve kesin olarak içtima ettirilerek TCK 73. maddesi uyarınca 10 gün geceli gündüzlü hücrede tecrit edilmek sureti ile müebbet hapis cezasının infaz ettirilmesine dair karar verildiği,
Hükümlünün kesinleşmiş başkaca ilamlarının bulunması sebebi ile içtima kararı verilmesinin talep edilmesine müteakip ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.01.2012 tarih 2011/448 değişik iş sayılı kararı ile duruşma açılarak yapılan yargılama sonucunda, 01.06.2005 tarihinden önce işlenen suçlar ile sonrasında işlenen suçların infaz rejimlerinin farklı olduğu hususu göz önüne alınarak,
1-) ... 3. Ağır Ceza mahkemesinin 01.11.2005 tarihli 1990/160 esas ve 2002/86 karar sayılı ek kararı ile uyarlaması yapılan ... 1 nolu DGM'nin 1999/160 esas ve 2002/86 karar sayılı ilamı ile verilen müebbet ağır hapis cezasının,
2-) ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.05.2001 tarihinde işlenen suç nedeni ile 13.11.2003 tarih 2001/670 esas ve 2003/497 karar sayılı ilamı ile hükmedilen 6 ay hapis cezasının 10 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile,
3-) ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.05.2004 tarihinde işlenen suç nedeni ile 2004/541 esas ve 2007/401 karar sayılı ilamı ile kesinleşen 1 yıl hapis cezasının 20 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile, TCK 73/2 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası olarak ayrı ayrı infazına, ayrıca 5237 sayılı Kanun kapsamında 01.02.2007 tarihinde işlediği suç nedeni ile... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/62 esas 2007/331 karar sayılı ilamı ile kesinleşen 1 yıl hapis cezasının, 03.05.2007 tarihinde işlediği suç nedeni ile 29.11.2007 tarih 2007/371 esas 2007/444 karar sayılı ilam ile kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezasının 2 yıl 15 gün hapis cezası olarak içtimasına karar verildiği, kararın temyiz incelemesi için gönderilmiş ise de Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2012/3172 esas ve 2013/2856 karar sayılı 26.02.2013 tarihli ilamı ile itiraz yasa yoluna tabi olduğundan bahisle iade edildiği,
Bu süreçte hükümlünün .... Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/326 ilamat numaralı 02.08.2010 tarihli ve .... Cumhuriyet Başsavcılığının 2011/7-2152 sayılı 26.09.2011 tarihli müddetnamelerinin 647 sayılı Kanunun 19. maddesine göre tanzim edildiği, 36 yıl ceza üzerinden 1/6 indirim ile hesaplamanın yapılarak 08.10.2029 tarihinin koşullu salıverme, 08.10.2035 tarihinin ise bihakkın tahliye tarihi olarak düzenlendiği,
..... Cumhuriyet Başsavcılığının 28.08.2013 tarihli yazısı ile gönderilen ilamlar nedeni ile 2013/215 değişik iş sayılı ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.10.2013 tarihli ilamı ile duruşmasız yapılan ve itiraza tabi olmak üzere verilen karar ile;
1-) ... 3. Ağır Ceza mahkemesinin 01.11.2005 tarihli 1990/160 esas ve 2002/86 karar sayılı ek kararı ile uyarlaması yapılan ... 1 nolu DGM'nin 1999/160 esas ve 2002/86 karar sayılı ilamı ile verilen müebbet ağır hapis cezasının,
2-) ... 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 09.05.2001 tarihinde işlenen suç nedeni ile 13.11.2003 tarih 2001/670 esas ve 2003/497 karar sayılı ilamı ile hükmedilen 6 ay hapis cezasının 10 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile,
3-) ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 20.05.2004 tarihinde işlenen suç nedeni ile 2004/541 esas ve 2007/401 karar sayılı ilamı ile kesinleşen 1 yıl hapis cezasının 20 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile,
4-) 19.12.2000 tarihinde işlediği ... 1. Asliye Ceza mahkemesinin 06.03.2008 tarihli 2001/294 esas ve 2008/134 kararı ile hükmedilen 2 yıl hapis cezasının 40 gün,
5-) 19.12.2000 tarihinde işlediği ... 1. Asliye Ceza mahkemesinin 06.03.2008 tarihli 2001/294 esas ve 2008/134 kararı ile hükmedilen 1 yıl hapis cezasının 20 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek sureti ile TCK'nın 73/2. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası olarak ayrı ayrı infazına,
5237 sayılı Kanun kapsamında işlediği, 01.02.2007 suç tarihli... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/62 esas ve 2007/331 karar sayılı ilamı ile verilen 1 yıl hapis, 03.05.2007 suç tarihli... 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/371 esas 2007/444 sayılı ilamı ile verilen 1 yıl 15 gün hapis, 14.06.2010 suç tarihli ....1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/139 esas 2011/720 karar sayılı ilamı ile verilen 1 yıl 3 ay hapis, 29.06.2010 suç tarihli ..... Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/982 esas ve 2012/646 karar sayılı ilamı ile verilen 8 ay hapis ve 1 yıl 3 ay hapis cezalarının da 5275 sayılı Kanun kapsamında toplanarak 4 yıl 14 ay 15 gün hapis cezası olarak infazına karar verildiği, kararda da açıkça belirtildiği üzere 5275 sayılı Kanunun 101/1 maddesi dikkate alınarak duruşma yapılmaksızın ve Cumhuriyet savcısı ile hükümlünün görüşleri alınmaksızın itiraza kabil olmak üzere içtima kararının verildiği, ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 26.01.2012 tarih 2011/448 değişik iş sayılı kararı ile içtima ettirilen ilamlar ile karşılaştırıldığında 19.12.2000 tarihinde işlenen ... 1. Asliye Ceza mahkemesinin 06.03.2008 tarihli 2001/294 esas ve 2008/134 kararı ile verilen ilamına istinaden verilen hapis cezalarına yönelik olarak 40 gün ve 20 gün hücrede tecrit edilmek sureti ile cezasının infazına karar verildiği,
31.10.2013 tarihli..... Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/7-381 ilamat sayılı müddetnamesinde 5275 sayılı Kanunun 107/4-d maddesi uyarınca 90 gün geceli gündüzlü bir hücrede tecrit edilmek suretiyle müebbet hapis ve 5275 sayılı Kanunun 108. maddesi uyarınca 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının işlenerek koşullu salıverme tarihinin 21.08.2033, hak ederek tahliye tarihinin ise 17.12.2040 tarihi olarak belirlendiği görülmüştür.
01.11.2013 tarihinde tebliğ edilen müddetnameye yapılan itiraz .... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/755 değişik iş sayılı 05.11.2013 tarihli kararı ile reddedilmiştir.
Hükümlünün ..... Sulh Ceza Mahkemesinin 13.03.2014 tarihli 2011/76 esas ve 2014/76 karar sayılı ilamına ait 11 ay 20 gün hapis cezasının içtimasının talep edilmesi üzerine ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/251 değişik iş sayılı 23.06.2014 tarihli kararı ile ilamın 5275 sayılı Kanun kapsamında kalan suçlarına ek olarak bu ilama ait cezasının eklenildiği ve toplamda 4 yıl 25 ay 35 gün hapis cezası olarak toplama kararı verildiği, karar üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının 2013/7-381 ilamat sayılı müddetnamesine işlendiği, bu kapsamda 5275 sayılı Kanunun 107/4-d maddesi uyarınca 34 yıl hapis cezası üzerinden infazın yapıldığı, ceza süresi ve türünün 34 yıl olarak belirlendiği, 90 gün geceli ve gündüzlü bir hücrede infaz edilmek sureti ile müebbet hapis cezası ve 4 yıl 25 ay 35 gün olarak hükümlerinin gösterildiği koşullu salıverme tarihinin 29.09.2033 hak ederek tahliye tarihinin ise 29.09.2050 olarak düzenlendiği görülmüştür.
08.04.2015 tarihinde .... Cumhuriyet savcısı, hükümlü hakkında 5275 sayılı Kanunun 107/4-d maddesi uyarınca müddetnamenin tanzim edilmesi nedeni ile lehe olan düzenlemenin eski düzenleme olmadığı 34 yıl üzerinden cezaevinde kalacağına dair hükmün uygulanması nedeni ile eski düzenlemenin lehe olarak uygulamayacağı bu durumda hücre cezasının içtima kararından çıkartılmasını veya yeni kanunun lehe olan kanun olduğunun kabulü ile içtimanın buna göre yapılması gerektiğinden bahisle talepte bulunduğu,
... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/255 değişik iş sayılı 28.04.2015 tarihli kararı ile, 5275 sayılı Kanunun 107/4-d maddesi uygulanmış ise de müebbet hapis cezasından hükümlünün iyi halli olması halinde cezaevinde geçireceği sürenin 647 sayılı Kanunun 19/1 maddesi uyarınca 20 yıl olduğu, 5275 sayılı Kanun kapsamında içtimasına karar verilen 4 yıl 14 ay 15 gün hapis cezasının 5275 sayılı Kanunun 107. maddesi uyarınca hesaplanacak olan şartla tahliye tarihi de dikkate alındığında toplam ceza süresinin 34 yıl sınırına ulaşmadığı, verilen hücre cezalarının ise 765 sayılı Kanunun 73/2. maddesi uyarınca verildiğinden talebin reddine karar verildiği,
08.05.2015 tarihinde UYAP sistemi üzerinden görüldüsü yapılan bu karara karşı yasal süresi içerisinde....Cumhuriyet savcısının yapmış olduğu itiraz üzerine ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/400 değişik iş sayılı 22.05.2015 tarihli kararı ile 3713 sayılı Kanun kapsamında cezasını infaz eden ve müebbet hapis cezası ile cezalandırılan hükümlü hakkında 01.06.2005 tarihinden önce işlemiş olduğu suçlar nedeni ile 765 sayılı Kanunun 73/2 maddesi uyarınca 90 gün hücrede tecrit edilmek sureti ile müebbet hapis cezasının infazına karar verilmesinde yasaya aykırı bir durumun söz konusu olmadığı; 5275 sayılı Kanun kapsamında 01.06.2005 tarihinden sonra verilen ilamlara yönelik hapis cezalarının içtimasının kanunun 99. maddesine uygun yapıldığı ve 5275 sayılı Kanunun 107. maddesi uyarınca hükümlünün cezaevinde geçireceği sürenin 4 yıl 1 ay olduğu hususunda bir uyuşmazlığın bulunmadığını, 5275 sayılı Kanunun 107/4-d maddesinde hükümlünün müebbet hapis cezasının yanısıra süreli hapis cezasından mahkumiyetinin bulunması durumunda cezaevinde kalacağı sürenin azami olarak 34 yıl olacağı, bu hesaplamanın ve uygulamanın da usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, her ne kadar ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin itiraza konu kararında hükümlü hakkında müebbet hapis cezası nedeni ile cezaevinde kalacağı sürenin 20 yıl olduğuna dair 647 sayılı Kanun kapsamında değerlendirme yapılmış ise de hükümlünün terör suçundan mahkumiyetinin bulunduğu, bu nedenle cezaevinde geçirmesi gerekli olan sürenin 30
yıl olduğu sonuç itibari ile itiraza başvurulan kararın usul ve kanuna uygun olduğu gerekçesi ile Cumhuriyet savcısının itirazının reddine karar verildiği, karara karşı CMK'nın 309. maddesi uyarınca kanun yararına bozma istemi ile başvuruda bulunulduğu görülmüştür.
II- Kanun yararına bozma istemine ilişkin uyuşmazlığın kapsamı:
3713 sayılı Kanun kapsamında 765 sayılı Kanunun 146/1, 59 maddeleri uyarınca müebbet hapis cezasını infaz eden hükümlünün, 01.06.2005 tarihinden önce işlediği suçlara yönelik olarak kesinleşen hapis cezalarının içtiması sonucunda 765 sayılı Kanunun 73/2 maddesi uyarınca takdir edilen 90 gün hücre cezasının; 01.06.2005 tarihinden sonra işlediği suçlara yönelik olarak kesinleşen hapis cezaları nedeni ile ayrı infaz rejimlerine tabi olduğu gözetilerek verilen içtima kararı sonucunda 5275 sayılı Kanunun 107/4-d maddesi uyarınca uygulama yapılması halinde varlığını koruyup korumadığına yöneliktir.
III- Hukuksal Değerlendirme:
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca ... 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 22.05.2015 tarih 2015/400 değişik iş sayılı kararı ile bu karara dayanak teşkil eden ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 28.04.2015 tarih 2015/255 değişik iş sayılı kararına konu ilamlar ve dosya kapsamında verilen kararlar incelenmekle, uyuşmazlığın 765 sayılı Kanunun 73/2 maddesi uyarınca belirlenen hücre cezasının varlığını koruyup korumadığına yönelik olduğu, bu kapsamda Dairemizce öncelikli olarak itiraza konu kararda geçen hücre cezalarına yönelik olan verilen içtima kararlarının incelenmesinde, ... 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.10.2013 tarihli 2013/215 değişik iş sayılı ilamında takdir edilen hücre cezalarının duruşma açılmadan tayin edildiği, daha öncesinde verilen içtima kararlarının ise temyiz yasa yoluna değil itiraz kanun yoluna tabi tutulduğu görülmekle, 04.03.2003 gün ve 24-20 sayılı 2007/1-188 Esas ve 2007/242 Karar sayılı Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında da vurgulandığı üzere, 765 sayılı Kanunun 70 ve 73. maddelerine göre yapılacak içtima işlemi sonunda hükümlünün hücrede geçirmesi gereken sürenin saptanması, takdir hakkının kullanılmasını ve bir değerlendirme yapılmasını gerektirdiğinden, bu durumda mutlak surette incelemenin duruşmalı olarak yapılması gerektiğine dair Dairemizce de kabul edilen içtihatlar nazara alınarak, Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 04.11.2015 gün ve 94660652-105-41-7872-2015-22520/71215 sayılı yazılı istemlerinde bu hususta bir talebin bulunmadığı, kanun yararına bozma isteminde taleple bağlılık ilkesinin geçerli olduğu dikkate alınarak;
Somut olayda; hücre cezasının tayin edilmesine yönelik yargılamanın duruşma yapılmaksızın evrak üzerinde icra edilmesi, öncesinde verilen ilamların ise itiraz yasa yoluna tabi tutulması suretiyle usule aykırı davranıldığı,
Belirtilen usule aykırılığın bir başka işlemle telafi edilmesinin mümkün olmadığı gibi, hükümdeki hukuka aykırılık giderilmeden, bu hükme dayalı olarak oluşturulan sonraki kararlarda yer alan hukuka aykırılıkların giderilmesine çalışmanın, ülkede uygulama birliğini sağlama amacına hizmet için öngörülen kanun yararına bozma kurumunun amacının dışına çıkılması, bünyesinde hukuka aykırılık taşıyan hükümlerin uygulanması, onaylanması sonucunu doğuracağı,
Olağanüstü temyiz denilen kanun yolunda geçerli olan isteğe bağlılık kuralı gerektiğince isteme konu edilmeyen hukuka aykırılıkların Kanun yararına bozma konusu yapılamayacağı ancak inceleme sırasında tespit edilen sonuca etkili olan bu hususun saptanması nedeni ile; Dairemizce de kabul edilen Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 17.08.2007/145-142; 02.10.2007/82-196 ve 07.04.2009/24-91 sayılı kararlarında da belirtildiği üzere kanun yararına başvuru nedeniyle yapılan inceleme sırasında Adalet Bakanlığının istem yazısında ileri sürülmeyen ve sonuca etkili bulunan başkaca hukuka aykırılıklar görüldüğünde bu yönlerden de başvuruda bulunulmasını sağlamak bakımından Adalet Bakanlığına ihbarda bulunulması,ihbar üzerine başvuruda bulunulması halinde ise tüm hukuka aykırılıkların bir defada giderilmesi gerekmektedir.
IV- Sonuç ve Karar:
Yukarıda açıklanan hukuka aykırılık nedeniyle de; CMK'nın 309. maddesi uyarınca Adalet Bakanlığınca kanun yararına bozma istenip istenmeyeceğinin takdir ve ifası için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE, 08.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:49:50.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim