Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Yargıtay 14. ceza dairesi e:2016/304, k:2016/3837Bu içtihat henüz tasnif edilmemiştir.

T.C.
Yargıtay
14. Ceza Dairesi


Esas No:2016/304
Karar No:2016/3837
K. Tarihi:18.4.2016

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun

kılma (sanık ...); beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez) (sanık ...); beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (iki kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (iki kez), cinsel taciz, tehdit (sanık ...); beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanık ...), beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (sanık ...); beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı (suça sürüklenen çocuk ...)
HÜKÜM : Sanık ... hakkında atılı suçlardan mahkûmiyet; sanık ... hakkında zincirleme şekilde beden veya ruh sağlğını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçu ile zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûmiyet; sanık ... hakkında zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, zincirleme şekilde beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı ve zincirleme şekilde kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçlarından mahkumiyet, hakaret ve tehdit suçlarından kurulan hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına; sanıklar ... ile ....haklarında müsnet suçlardan mahkumiyet; suça sürüklenen çocuk ... hakkında beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan mahkumiyet
İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin suça sürüklenen çocuk ile sanıklar müdafileri tarafından duruşmalı temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle 06.04.2016 Çarşamba saat 13.30'a duruşma günü tayin olunarak sanıklar müdafilerine çağrı kağıdı gönderilmiş, tebligat parçası dönmüş olmakla, gelen olmadığından duruşmasız inceleme yapılmasına karar verilerek dosyanın incelenmesi başka bir güne bırakılmıştı.
Suça sürüklenen çocuk ... için hükmedilen ceza miktarı nazara alınıp suça sürüklenen çocuk müdafilerin duruşmalı inceleme talebinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 318. maddesi uyarınca reddiyle, incelemenin suça sürüklenen çocuk yönünden duruşmasız yapılmasına karar verildikten sonra gereği düşünüldü:
Belli günde Hakimler Kurulu duruşma salonunda toplanarak Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından ... hazır olduğu halde oturum açıldı.
Yapılan tebligat üzerine sanıklar ..., ..., ... ve ... müdafilerinin gelmedikleri, ayrıca bir talepte de bulunmadıkları, anlaşılmakla Yargıtay Cumhuriyet Savcısının uygun görülen talep ve mütalaası dairesinde sanıklar ..., ..., ... ve ... yönünden DURUŞMASIZ inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek, duruşmaya devam olundu.
Yapılan tebligat üzerine ibraz ettiği yetki belgesine dayanarak sanık ... adına gelen Av.... huzura alınarak duruşmaya başlandı.
Duruşma isteğinin süresinde ve yerinde olduğu anlaşıldıktan sonra uygun görülen talep ve mütalaa dairesinde sanık ... hakkında DURUŞMALI inceleme yapılmasına oybirliğiyle karar verilerek tefhim olunduktan sonra işin açıklanmasına dair raportör üye tarafından düzenlenen rapor okundu.
Raportör üye rapora ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirdi.
Sanık müdafii temyiz layihasını açıklayarak savunmada bulunup müvekkili hakkındaki hükmün BOZULMASINI istedi.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı tebliğname içeriğini tekrar etti.
Son sözü sorulan sanık müdafii savunmasına ilave edecek bir cihet bulunmadığını bildirmekle dosya incelenerek karar verilip tefhim olunmak üzere duruşmanın 20.04.2016 Çarşamba günü saat 13:30'a bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.
Bugün dava evrakı incelenerek aşağıda yazılı karar ittihaz olundu.
Sanık ... hakkında hakaret ve tehdit suçlarından kurulan hükümler ile Katılan ...'in temyiz isteminin incelenmesinde;
Sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından verilen hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararlar 5271 sayılı CMK'nın 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olup temyizi mümkün bulunmadığından, sanık müdafiin bu kararlara yönelik temyiz istemi aynı Kanunun 264. maddesi gereğince itiraz kabul edilip mahallinde merciince değerlendirilmesi gerektiğinden ve katılan ... vekilinin yüzüne karşı 21.04.2015 tarihinde tefhim edilen hükmü katılanın CMUK'nın 310/1. maddesinde öngörülen bir haftalık kanuni süresinden sonra 15.06.2015 havale tarihli dilekçeyle temyiz ettiğinin anlaşılması karşısında bu hususlardaki temyiz istemlerinin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,
Sanıklar ...,..., ... haklarında kurulan hükümler ile sanık ... hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hüküm ve suça sürüklenen çocuk hakkında kurulan hükmün incelenmesinde;
Hükümlerden sonra 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 tarihli, 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamıyla verilen iptal kararının sanıklarla ilgili kurulan mahkumiyet hükümleri yönünden infaz aşamasında nazara alınması mümkün görülmüştür.
Delillerle iddia ve savunma; duruşma göz önünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş, sübutu kabul olunan fiillerin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatları yapılmış bulunduğundan, suça sürüklenen çocuk ile sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen temyiz itirazları ile sanık ... müdafiin duruşmalı inceleme sırasındaki sözlü savunmasının reddiyle hükümlerin ONANMASINA,
Sanık ... hakkında zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, zincirleme şekilde beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan kurulan hükümlerin temyiz incelemesine gelince;
5271 sayılı CMK'nın 225/1. maddesindeki ''Hüküm, ancak iddianamede unsurları gösterilen suça ilişkin fiil ve faili hakkında verilir'' şeklindeki kanuni düzenleme nazara alındığında dosyada mevcut iddianame içeriğinde sanık ...'in tek başına gerçekleştirdiği mağdurenin anüsüne parmak sokması eylemine ilişkin bir anlatım olmaması karşısında sanığın bu eylemi ile ilgili olarak suç ihbarında bulunulması, kamu davası açıldığında ise sanığın önce ilk evde kendisinin de bulunduğu ve daha sonra ikinci evde kendisinin bulunmadığı fakat mağdurenin istismar edildiği eve kendisi tarafından yönlendirilmesi eylemleri ile mağdurenin anüsüne parmak sokma eylemine ilişkin davalar birlikte görülerek sanığın tüm eylemlerini TCK'nın 43. maddesi kapsamında gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin değerlendirilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi,
Hükümlerden sonra Anayasa Mahkemesinin 24.11.2015 günlü,29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı ilamı ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi yönünden kısmi iptal kararı verildiğinden, anılan husus nazara alınarak yeniden değerlendirme yapılmasında zorunluluk bulunması,
Uygulamaya göre de ;
Sanık ... hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kurulan hükümde TCK'nın 103/2, 103/3 ve 103/4. maddeleri ile 18 yıl hapis cezasına hükmedilmesinden sonra ceza adaleti bakımından TCK.nın 103/6. maddesine göre 20 yıla kadar hapis cezasına hükmedilebileceği gözetilmeden yazılı şekilde 103/6. maddesinin uygulama dışı bırakılması,
Kanuna aykırı, sanık ... müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 18.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
18.04.2016 tarihinde verilen işbu karar 20.04.2016 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Savcılarından...hazır olduğu halde sanık müdafiin gıyabında tefhim olundu.Ekleme Tarihi: 7.7.2018 22:50:15.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim