Danıştay 15.Daire E:2013/7078, K:2018/6130


Esas No:2013/7078
Karar No:2018/6130
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/7078
Karar No : 2018/6130


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti : Davacıya, 5510 sayılı Kanunun 102.maddesi uyarınca 82.237,50 TL idari para cezası verilmesine dair işleme karşı yapılan itirazın reddine ilişkin 28.06.2011 tarih ve 2011/63 İtiraz Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nce; davacıya ait işyerinde çalıştığı iddia edilen kişilerin çalıştıklarına ilişkin kimlik ildirimleri dışında somut bir bilgi ve belge bulunnmadığı, fiili bir tespit yapılmadığı anlaşıldığından eksik incelemeye dayalı olarak tesis edilen idari para cezasına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 06/09/2012 tarih ve E:2011/1417, K:2012/805 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye