Danıştay 15.Daire E:2013/7077, K:2018/6131


Esas No:2013/7077
Karar No:2018/6131
K. Tarihi:


nınT.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2013/7077
Karar No : 2018/6131


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti :Davacı şirkete, 5510 sayılı Y**** *** 102. maddesi uyarınca 79.920,00 TL idari para cezası verilmesine dair 08/12/2011 tarih, 22.444.155 sayılı Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işlemi ile bu işleme yapılan itirazı reddeden 07/02/2012 tarih ve 536 sayılı Komisyon kararının iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Balıkesir İdare Mahkemesi'nce; davacıya ait işyerinde yapılan iş miktarı ve çalışan işçi sayıları ile ilgili hazırlanan asgari işçilik tespitine ilişkin rapor sonucu davacıya ait işyerinde tespit edilen işçi sayılarına ve işçilere ilişkin olarak davalı idare tarafından yapılan re'sen prim tahakkuku işleminin Balıkesir İş Mahkemesi'nin E:2012/169, K:2012/731 sayılı kararı ile iptal edildiği, bu kararın kesinleştiği anlaşıldığından, davaya konu olan sayıda işçinin davacıya ait işyerinde çalışmadığı sabit olduğundan, bu işçilere ilişkin bildirimlerin verilmemesi nedeniyle uygulanan davaya konu olan para cezası işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Balıkesir İdare Mahkemesi'nin 15/11/2012 tarih ve E:2012/350, K:2012/2153 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye