Danıştay 15.Daire E:2015/5349, K:2018/6045


Esas No:2015/5349
Karar No:2018/6045
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/5349
Karar No : 2018/6045


Temyiz Eden (Davalı) :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekilleri :

İstemin Özeti : Batman İdare Mahkemesi'nin 31/12/2014 tarih ve E:2013/860; K:2014/3804 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz istemine konu Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce; dosyanın tekemmül ettiği anlaşılmakla yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
Dava; davacının, Siirt İli, Eruh İlçesi, B**** *** terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığından bahisle uğradığını ileri sürdüğü zararlarının 5233 sayılı Kanun kapsamında karşılanması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
Batman İdare Mahkemesi'nce; davacının, Siirt ili, Eruh ilçesi, B**** *** terör olayları nedeniyle boşaltılması nedeniyle oluşan zararın, kendisinin de yer aldığı terör eyleminden kaynaklanmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare tarafından, anılan kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.
5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden D**** *** Karşılanması Hakkında Kanun'un 2. maddesinde, bu Kanunun, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin maddi zararlarının sulhen karşılanması hakkındaki esas ve usullere ilişkin hükümleri kapsadığı; aynı maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde, 3713 sayılı Kanunun 1 inci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkûm olanların bu fiillerinden dolayı uğradığı zararların 5233 sayılı Kanunun kapsamı dışında olduğu hükmü yer almaktadır.
5233 sayılı Kanunun irdelenmesinden, Kanun koyucunun terör örgütüne yardım ve yataklık
suçu işleyen kişiler ile terör suçundan mahkum olan kişileri bu Kanun hükümlerinden faydalandırmamayı amaçladığı anlaşılmaktdır. Dolayısıyla, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar ile terör olaylarında yardım ve yataklık suçlarından mahkum olanlara bu kanun kapsamında tazminat ödenmesi hukuken mümkün değildir.
Diğer yandan, Kanun hükümlerinin amacı dikkate alındığında, terör örgütüne yardım ve yataklık suçu işleyen kişiler ile terör suçundan mahkum olan kişilerin, kendilerinin terör örgütü mensubu olarak katılmadıkları ya da suç faili olmadıkları olaylar nedeniyle uğradıkları zararlar nedeniyle de bu Kanun hükümlerinden faydalandırılmamaları gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Siirt İli, Eruh İlçesi, B**** *** terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığından bahisle uğradığını ileri sürdüğü zararlarının 5233 sayılı Kanun kapsamında karşılanması talebiyle davalı idareye başvuru yaptığı, davacının terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan mahkumiyeti bulunduğu gerekçesiyle başvurusunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Dosyada yer alan bilgi ve belgelere göre, davacının Diyarbakır 3 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin 25/04/1995 tarih ve E:
1995/29, K:1995/120 sayılı kararıyla terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan mahkumiyeti bulunduğu, dolayısıyla söz konusu suç nedeniyle mahkumiyeti olan davacının zararının 5233 sayılı Kanun kapsamında tazmini mümkün olmadığından, başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle, dava konusu işlemin iptali yolundaki mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile Batman İdare Mahkemesi'nin 31/12/2014 tarih ve E:2013/860, K:2014/3804 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 26/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye