Danıştay 15.Daire E:2015/7791, K:2018/5925


Esas No:2015/7791
Karar No:2018/5925
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/7791
Karar No : 2018/5925

Temyiz Eden (Davacı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davalı) :
Vekili : Av. - Aynı Yerde
İstemin Özeti :Hakkari İli, Merkez İlçesi, Doğanyurt Köyü'nde yaşamakta iken terör olayları nedeniyle göç etmek zorunda kaldığını iddia eden davacının, mal varlığına ulaşamamadan kaynaklanan zararlarının tazmini istemiyle 5233 sayılı Y**** *** yaptığı başvurunun reddine ilişkin Hakkari 1 No'lu Zarar Tespit Komisyonu'nun 24/07/2013 tarih, 30/01/2013/2493 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Van 2. İdare Mahkemesi'nce; her ne kadar davacı tarafından güvenlik endişesiyle köyünden göç etmek zorunda kalması sebebiyle uğramış olduğu zararların tazmin edilmesi gerektiği ileri sürülmekte ise de; Doğanyurt Köyünün terör olayları nedeniyle toplu şekilde boşalmadığı/boşaltılmadığından, davacının 5233 sayılı Yasa hükümleri uyarınca zararının karşılanması istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu zarar tespit komisyonu kararında hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Van 2. İdare Mahkemesi'nin 19/03/2015 tarih ve E:2014/143, K:2015/298 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye