Danıştay 15.Daire E:2016/7254, K:2018/5831


Esas No:2016/7254
Karar No:2018/5831
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/7254
Karar No : 2018/5831


Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :


Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti :Davacıya ait plakalı aracın 2918 sayılı Kanunun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nce; davacının araç kiralama şirketi sahibi olduğu ve aracın aracı kiraladığı firma tarafından kendi personelini taşıma amacıyla kullanıldığı, dolayısıyla davaya konu taşımacılık işinin ticari yolcu taşımacılığı kapsamında olmadığı anlaşıldığından aracın trafikten men edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce,Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 29/04/2016 tarih ve E:2015/1666, K:2016/563 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye