Danıştay 15.Daire E:2016/8965, K:2018/5838


Esas No:2016/8965
Karar No:2018/5838
K. Tarihi:


nınT.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/8965
Karar No : 2018/5838


Temyiz Eden (Davalı) :

Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti : Davacıya ait aracın 2918 sayılı Kanunun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlem ile davacıya 2.532,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Manisa 1. İdare Mahkemesi'nce; davacı tarafından sunulan personel taşıma sözleşmesinin tetkikinden denetime konu tutanaktaki 5 şahsın isimlerinin Manisa- İzmir arasında şehirlerarası taşıma sözleşmesi kapsamında taşınan personeller arasında yer aldığı, davacının sunduğu D2 yetki belgesinin işlendiği taşıt kartının denetim tarihinden sonra düzenlendiği görülmekte ise de, bu durumun yaptırımının 2918 sayılı Kanunun Ek 2/3. maddesi olmadığı göz önünde bulundurulduğunda; idarece yukarıda anılan 2918 sayılı Y**** *** ek 2/3 maddesindeki trafikten men yaptırımının uygulanmasının nedeni olarak ileri sürülen İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşıma fiilinin somut olayda gerçekleşmediği açık olduğundan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Manisa 1. İdare Mahkemesi'nin 11/05/2016 tarih ve E:2016/138, K:2016/454 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye