Danıştay 15.Daire E:2016/8456, K:2018/5833


Esas No:2016/8456
Karar No:2018/5833
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/8456
Karar No : 2018/5833

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :
Karşı Taraf (Davacı) :

İstemin Özeti : Davacı tarafından 34 TK 9946 plakalı aracın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nce, davacının kendi personelini taşıma işinin ticari amaçlı yolcu taşınması kapsamında olmadığının anlaşılması karşısında, ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yapıldığından bahisle davaya konu aracın trafikten men edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle aracın trafikten geçici men edilmesine ilişkin işlemin iptali yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hâkimi : Abdulkadir Özkara
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun kararın bozulması başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 26/05/2016 tarih ve E:2015/1664; K:2016/695 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 07/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye