Danıştay 15.Daire E:2016/8891, K:2018/5837


Esas No:2016/8891
Karar No:2018/5837
K. Tarihi:


T.C.
D A N I Ş T A Y
ONBEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2016/8891
Karar No : 2018/5837

Temyiz Eden (Davalı) :
Vekili :

Karşı Taraf (Davacı) :
Vekili :

İstemin Özeti : Davacıya plakalı aracın, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3. maddesi uyarınca altmış gün süreyle trafikten men edilmesine ilişkin işlem ile araç sürücüsüne 2.532,00 TL idari para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nce; aracın trafikten men edilmesi işlemi yönünden, davacı şirkete ait araç ile şirket temsilcisinin kendi çocuk ve yakınlarının taşınması amacıyla yapılan taşımacılık faaliyetinin öğrenci servis taşımacılığı kapsamında bir ticari taşıma olarak değerlendirilemeyeceğinden, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali, araç sürücüsüne idari para cezası verilmesi işlemi yönünden ise davanın ehliyet yönünden reddi yolunda verilen kararın, iptale ilişkin kısmının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kararın Bozulması başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Kocaeli 1. İdare Mahkemesi'nin 25/05/2016 tarih ve E:2016/293, K:2016/686 sayılı kararının iptale ilişkin kısmının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/06/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye