Vasiyetnamenin iptali- tenkis talebi- tapu iptal ve tescil davasının birlikte görülemeyeceği


Esas No:2015/11628
Karar No:2015/19002
K. Tarihi:26.11.2015


Özet:

Davacı R.. F..'ın Tapu iptal tescil ve alacak istemine yönelik verilen karara yönelik taraf vekillerinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede ;
6100 sayılı HMK 167 Maddesi Uyarınca ; Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder.
Muris Rıfat mirasçısı kızı H.. F.. tarafından açılan vasiyetnamenin iptali ve tenkis davasıyla; muris Rıfat Yekin'in damadı , mirasçı H.. F..'ın eşi R.. F.. tarafından açılan Tapu İptal Tescil – Sebebsiz Zenginleşmeden Doğan Alacak Davasının bir arada görülmesi usul ve yasa hükümlerine aykırıdır.

einTaraflar arasındaki "Vasiyetnamenin İptali, Tenkis, Tapu İptal – Tescil Davasının" mahkemece yapılan yargılaması sonucunda; "Vasiyetnamenin iptali isteminin reddine, Tenkis isteminin reddine, Davacı R**** *** tapu iptal ve tescil isteminin reddine, Davacı R**** *** İzmir İli K. İlçesi Ö. Köyü 4885 Parsel sayılı taşınmazın bedeli olarak 17/04/2010 tarihli sözleşmede belirtilen 30.000.000 TL (eski para ile) bedelin sözleşme tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile davalıdan alınıp davacı R**** *** verilmesine..." yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar R.. F.. Ve H.. F.. vekili dilekçesinde, müvekkili Hicranın murisi olan H**** *** Y**** *** 30.07.2012 tarihinde öldüğünü; mirasçı olarak kendisini ve kardeşleri davalı Fatma ile dava dışı Hanife'yi bıraktığını; daha önce murisin de katıldığı tüm mirasçılar arasında düzenlenen 17.04.2010 tarihli kısmi taksim sözleşmesine konu davacılardan R.. F.. adına da 178 m2 yer bırakılan Ören 4885 parselde kayıtlı taşınmazın, taksim sözleşmesinin düzenlenmesinden 108 gün geçtikten sonra düzenlenen Kemalpaşa 1.Noterliğinin 03.08.2010 tarihli vasiyetnamesiyle davalıya bırakıldığını, murisin sözkonusu vasiyetnameyi davalı F.. D..'nın baskı ve tehdidi altında düzenlediğini, bu sebeple sözkonusu vasiyetnamenin iptalini, iptal edilmezse müvekkili Hicran Fidan'ın saklı tecavüz nedeniyle tenkisini; ayrıca taksim sözleşmesine konu Ö. 4885 parselde kayıtlı taşınmazın 1/2 sinin muris tarafından murisin kardeşinden satın alınması sırasında 30.000,00 TL murise veren, murisin damadı davacı R**** *** muris tarafından ilgi taşınmazın 178 m² nin taksim sözleşmesiyle bırakıldığı hususu nazara alınarak, 17.04.2010 tarihli taksim sözleşmesine ve muris tarafından tanzim kılınan 03.08.2010 tarihli vasiyetnameye konu Ö. Köyiçi mevkii 4 pafta 4885 parsel de kayıtlı taşınmazın 178 m2 sinin tapusunun iptali ile murisin damadı R**** *** tesciline; ifraz mümkün değilse rayiç bedelin davacı R.. F..'a ödenmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı cevap dilekçesinde; vasiyetnamenin murisin serbest iradesiyle düzenlendiğini, vasiyetnamenin düzenlenmesi esnasında murisin fiil ehliyetine sahip olduğunu, vasiyetnamenin yasal şartları taşıdığını, vasiyetnamenin mutlak tenkise tabi tasarruflardan olmadığını, dava dilekçesinde bahsi geçen R.. F.. tarafından yapılan ödemenin doğru olmadığını, murisin taksim sözleşmesini okumadan imzaladığını beyan etmiştir.
Mahkemece; vasiyetnamenin iptali isteminin reddine; tenkis isteminin reddine, davacı R**** *** tapu iptal tescil isteminin reddine; Davacı R**** *** İzmir İli Kemalpaşa İlçesi Ören Köyü 4885 Parsel sayılı taşınmazın bedeli olarak 17/04/2010 tarihli sözleşmede belirtilen 30.000.000 TL (eski para ile) bedelin sözleşme tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile davalıdan alınıp davacı R**** *** verilmesine, "karar verilmiş; sözkonusu karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


1-) Vasiyetnamenin iptali ve tenkis istemi yönünden verilen red kararına yönelik davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, vasiyetnamenin iptali ve tenkis istemi yönünden verilen red kararına yönelik yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA ;


2-) Davacı R.. F..'ın Tapu iptal tescil ve alacak istemine yönelik verilen karara yönelik taraf vekillerinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede ;
6100 sayılı HMK 167 Maddesi Uyarınca ; Mahkeme, yargılamanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için, birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder.
Muris R**** *** kızı H.. F.. tarafından açılan vasiyetnamenin iptali ve tenkis davasıyla; muris Rıfat Yekin'in damadı , mirasçı H.. F..'ın eşi R.. F.. tarafından açılan Tapu İptal Tescil – Sebebsiz Zenginleşmeden D**** *** Davasının bir arada görülmesi usul ve yasa hükümlerine aykırıdır.


Yerel mahkemece; davacı R.. F.. tarafından terditli olarak açılan Tapu İptal Tescil – Sebebsiz Zenginleşmeden D**** *** Davasının HMK 167 Maddesi Uyarınca iş bu yargılama dosyasından tefrikiyle , farklı bir esasa kaydına; tefrik edilip ayrı bir esasa kaydolan dava dosyasında vasiyetin iptali ve tenkis davasında verilen kararın kesinleşmesinin bekletici mesele yapılması gerekirken; mirasçı H.. F.. tarafından açılan vasiyetnamenin iptal ve tenkisi davasıyla mirasçılık sıfatı bulunmayan R.. F.. tarafından terditli olarak açılan Tapu iptal Tescil – Sebepsiz Zenginleşmeden D**** *** davasının birlikte görülüp sonuçlandırılması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.


Bozma nedenine göre, Tapu iptal tescil ve alacak istemine yönelik verilen karara yönelik taraf vekillerinin sair temyiz itirazları bu aşamada inceleme konusu yapılmamıştır.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.