Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

Aleyhine tedbir istenenin huzuruyla verilmiş olduğundan, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilenin bu karara karşı itiraz ve temyiz hakkı bulunmamaktadır


Özet:

Somut uyuşmazlıkta ihtiyati tedbir kararı, aleyhine tedbir istenenin huzuruyla verilmiş olduğundan, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilenin bu karara karşı itiraz ve temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
11. Hukuk Dairesi


Esas No:2012/17745
Karar No:2013/264
K. Tarihi:9.1.2013

MAHKEMESİ : İSTANBUL 1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ

TARİHİ : 17/07/2012

NUMARASI : 2012/48 D.İş -2012/56 D.İş 

İHTİYATİ TEDBİR Taraflar arasındaki davadan dolayı İstanbul 1.Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 17/07/2012 gün ve 2012/48 D.İş -2012/56 D.İş  sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

İhtiyati tedbir talep eden vekili, aleyhine tedbir talep edilen tarafından ürünlerinde “R...” ibaresi kullanılarak, müvekkilinin “R...” ve “R....” ibareli markalarına iltibas ve tecavüz edildiğini, “R....” markalarının tanınmışlık statüsüne sahip olduğunu, aleyhine tedbir talep edilen tarafından haksız rekabet yaratıldığını ileri sürerek, ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmiştir.

Aleyhine ihtiyati tedbir istenen vekili, uyuşmazlığın esasını halleder şekilde ihtiyati tedbir kararı verilemeyeceğini, iltibas iddialarının yargılama ve bilirkişi incelemesiyle çözüme kavuşacağını, taraflara ait ürünlerin ambalaj renklerinin, ebatlarının, logolarının farklı olduğunu, markalar arasında semantik ve fonetik bir benzerliğin bulunmadığını savunarak, talebin reddini istemiştir.

Mahkemece, ihtiyati tedbir isteyen tarafından 40.000,00 TL teminatın 1 haftalık süre içinde yatırılması halinde karşı tarafın enerji içeceğinde R... markasını kullanmasının tedbiren önlenmesine karar verilmiştir.

Kararı, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen vekili temyiz etmiştir.

 6100 sayılı HMK'nın 394/5. maddesi uyarınca, karşı taraf kendisi dinlenmeden (yokluğunda) verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edebilir. İtiraz hakkında verilen karara karşı, kanun yoluna başvurulabilir. Ayrıca, HMK'nun 391/son maddesine göre, ihtiyati tedbir talebinin reddi halinde de, kanun yoluna başvurulabilir. Kararın temyiz edilip edilemeyeceği, kanun tarafından tayin edileceğinden, 6100 sayılı HMK'nun bu düzenlemesi karşısında, aleyhine ihtiyati tedbir istenenlerin ancak yokluklarında verilen tedbir kararına karşı itiraz ve kanun yoluna başvurma hakkı mevcut olup, yüze karşı verilen ihtiyati tedbir kararlarına karşı ise itiraz ve temyiz yolu kapalıdır.

Somut uyuşmazlıkta ihtiyati tedbir kararı, aleyhine tedbir istenenin huzuruyla verilmiş olduğundan, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilenin bu karara karşı itiraz ve temyiz hakkı bulunmamaktadır. Bu itibarla, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.


SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen vekilinin temyiz isteminin REDDİNE, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 09.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


Ekleme Tarihi: 31.10.2018 10:20:37.
Bu karar

Bu Kararla İlgili "Vatandaş Soruyor"daki SorularYorumlar

     T.C.

                       A N K A R A

B Ö L G E  A D L İ Y E  M A H K E M E S İ

             23. H U K U K  D A İ R E S İ

            (İ S T İ N A F    B A Ş V U R U S U N U N  

E S A S T A N    R E D D İ-   

                  İ S T İ N A F    D İ L E K Ç E S İ N İ N     R E D D İ)

ESAS NO : 2018/126 

KARAR NO : 2018/273


HMK'nin 391/3.maddesi uyarınca ihtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde; 394/5. maddesi uyarınca ise itiraz hakkında verilen karara karşı, kanun yoluna başvurulabilir. Yani ihtiyati tedbir talebinin reddi ya da hükmedilen ihtiyati tedbire itiraz edilmesi üzerine verilen karara karşı kanun yoluna başvurulabilir. 

HMK'nin 394/1.m.uyarınca da karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Yasakoyucu, karşı taraf dinlenerek verilen ihtiyati tedbir kararlarına karşı kanun yoluna başvurma imkanı öngörmemiştir. Somut olayda, taraflar 02.11.2017 tarihli duruşmada dinlenmiş, 15.11.2017 tarihli ara kararı ile de ihtiyati tedbir hakkında karar verilmiştir. Dolayısıyla davalı taraf dinlendikten sonra ihtiyati tedbir konusunda bir karar verildiği için karara karşı itiraz ve (zaten)istinaf hakkı bulunmamaktadır.

Bu itibarla HMK'nin 352.m. uyarınca istinaf dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekmektedir.

HÜKÜM

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere:

A-Yukarıda (1) numaralı bentte belirtilen nedenlerle:

1-Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi  gereğince, Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/406 E. sayılı dava dosyasında verdiği 15.11.2017 tarihli ara kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığından, istinaf kanun yoluna başvuran-davacı vekilinin İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİNE,

Adınız Soyadınız:
Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
www.hukukmedeniyeti.org


Okunacaklara Ekle

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim