MÜKERRER NÜFUS KAYDININ İPTALİ


Esas No:2011/251
Karar No:2011/985
K. Tarihi:1.2.2011
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının nüfus kütüğünde mükerrer olan kaydının iptalini istemiş, mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm C**** *** tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü:

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkili 391...278 TC kimlik no'lu Hü-rü'nün evlilik dışı çocuk olarak 30.12.1937 yılında dünyaya geldiğini, annesi Suriye'nin kızlık hanesine baba adı K**** *** 14.08.1942 tarihinde kayıt edildikten sonra aynı doğum tarihiyle 27.10.1943 tarihinde babası Bayram tarafından tanınarak onun hanesine 306...960 TC kimlik no'su ile kaydının yapıldığını, Hürü ile Hörü'nün aynı kişiler olması nedeniyle karışıklık yaşandığını ileri sürerek, TC kimlik no'su 306...960 olan Hörü'nün kaydının iptaline karar verilmesini istemiş, mahkemece Hürü ile Hörü'nün aynı kişiler olduğunun tespitine, davacının baba hanesindeki kaydının kullanılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacı Hürü'nün, baba adı K**** *** adı Suriye olarak annesinin kızlık hanesine 30.12.1937 doğumlu ve 14.08.1942 tescil tarihli olarak kayıt edildikten sonra Manisa Noterliği'nin 10.05.1943 tarihli tanıma senedi ile Bayram tarafından tanınarak anne adı Suriye olarak Hörü adı ile kendi hanesinde kızı olarak kayıt edildiği, ancak annesinin kızlık hanesindeki kaydı ile irtibatlandırılmadığı için farklı iki kimlik numarası aldığı görülmüştür.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 86. maddesinde, baba hanesine taşınan ancak ana hanesi ile bağ kurulmamış olan kayıtlara rastlanıldığında ana hanesindeki kaydına şerh verilerek bu kaydın kapatılacağı ve baba hanesiyle de bağ kurulmak suretiyle, ana hanesiyle ilişkinin belirtileceği, yine kayıtlarda baba adında farklılık olması halinde, ana hanesinde bulunan kaydındaki baba adı idarece kayıt düzeltme ve tamamlamaya ilişkin form düzenlenmek suretiyle düzeltileceği belirtilmiştir. Mahkemece sadece, 391...278 TC kimlik no'lu K**** *** Suriye kızı Hürü ile 306...960 TC kimlik no'lu Hörü'nün aynı kişiler olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle davacının baba hanesindeki kaydının iptaline de karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 01.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.