İşçinin iş sözleşmesine aykırı olarak işverenin tedarikçisi şirket için katalog çekimi yapması-haklı fesih

Özet:

Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdinin, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin 6.6 ve 7.1 maddelerine aykırı hareket ettiği, kendi şirketlerinin tedarikçisi olan markanın katalog çekimlerinde görev aldığı, fotoğraflarının ilgili markanın sitesinde yayınlanmasıyla davacının bu davranışının iş sözleşmesine aykırı hareket etmek suretiyle işverenin güvenini kötüye kullandığı gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Dosya içinde bulunan ve bazı sosyal medya sitelerinden alındığı anlaşılan ve yorum yapan kullanıcılardan birinin davacı olduğu ve buna dair davacı tarafın herhangi bir itirazının olmadığı anlaşılan paylaşımlarda, davacı ve dava dışı bazı kişilerin fesih konusu fotoğraf çekimleriyle ilgili olarak dava dışı firmanın isminden ve tasarımlarından bahsettiği, davacının fotoğraflarının bu firmanın internet sitesinde yayımlandığı, davacının bu davranışlarının taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesine aykırılık teşkil ettiği, davacının işverene karşı doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışı nedeniyle yapılan feshin haklı nedene dayandığı anlaşılmaktadır.

Fıkra:Tümü-0

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi


Esas No:2015/16515
Karar No:2015/23949
K. Tarihi:

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

 
Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin davalıya ait işyerinde 18/11/2013 tarihinden 16/10/2014 tarihine kadar çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiğini iddia ederek müvekkilinin işe iadesini talep ve dava etmiştir.B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davanın haksız ve yersiz olduğunu, davacının iş akdine haklı nedenle son verildiğini, davacı tarafın müvekkili şirket bünyesinde 18/11/2013 tarihinden itibaren model olarak görev yapmakta iken müvekili şirketin tedarikçisi olan .... katalog çekimlerinde yer aldığını, davacının bu tutumunun müvekkili ile arasında akdedilen sözleşmeye aykırılık teşkil ettiğini, müvekkilinin güvenini kötüye kullanıldığını bu sebeplerle iş akdinin feshedildiğini, feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, davacının davalı işverenin tedarikçisi olan başka bir markada fotoğrafçı olarak çalışan arkadaşının ricası üzerine portföy oluşturmak için çekimler yaptırdığı, bu çekilen fotoğrafların davacının bilgisi ve izni dışında diğer markanın sitesinde yayınlandığı, davacının bu işten bir gelir ve menfaat sağladığının ispat edilmediği, davacının sözleşmeye aykırı hareket etmediği, dolayısıyla bu nedenle iş akdinin davalı tarafından feshinin haksız ve geçersiz olduğu gerekçesiyle feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir. D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:
İş sözleşmesinin, işçinin doğruluk ve bağlılığa aykırı söz veya davranışları sebebiyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin (II) numaralı bendinde, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller sıralanmış ve belirtilen durumlar ile benzerlerinin varlığı halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı fesih imkânının olduğu açıklanmıştır. Yine değinilen bendin (e) alt bendinde, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan işçi davranışlarının da işverene haklı fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Görüldüğü üzere yasadaki haller sınırlı sayıda olmayıp, genel olarak işçinin sadakat borcuna aykırılık oluşturan söz ve davranışları işverene fesih imkânı tanımaktadır. 
İşçinin eleştiri sınırları içinde kalan söz ve davranışları ise, işverene haklı fesih imkânı vermez (Yargıtay 9. HD. 1.12.2009 gün, 2008/11819 E, 2009/32509 K). Somut uyuşmazlıkta, davacının iş akdinin, davalı işveren tarafından iş sözleşmesinin 6.6 ve 7.1 maddelerine aykırı hareket ettiği, kendi şirketlerinin tedarikçisi olan markanın katalog çekimlerinde görev aldığı, fotoğraflarının ilgili markanın sitesinde yayınlanmasıyla davacının bu davranışının iş sözleşmesine aykırı hareket etmek suretiyle işverenin güvenini kötüye kullandığı gerekçesiyle haklı nedenle feshedilmiştir. Dosya içinde bulunan ve bazı sosyal medya sitelerinden alındığı anlaşılan ve yorum yapan kullanıcılardan birinin davacı olduğu ve buna dair davacı tarafın herhangi bir itirazının olmadığı anlaşılan paylaşımlarda, davacı ve dava dışı bazı kişilerin fesih konusu fotoğraf çekimleriyle ilgili olarak dava dışı firmanın isminden ve tasarımlarından bahsettiği, davacının fotoğraflarının bu firmanın internet sitesinde yayımlandığı, davacının bu davranışlarının taraflar arasında akdedilen hizmet sözleşmesine aykırılık teşkil ettiği, davacının işverene karşı doğruluk ve bağlılığa uymayan bu davranışı nedeniyle yapılan feshin haklı nedene dayandığı anlaşılmaktadır.

Davanın reddi yerine yanılgılı değerlendirme ile davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 
2. Davanın REDDİNE, 
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4. Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 127.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5.Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.500,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, 
Kesin olarak 02.07.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.