1. Anasayfa
  2. Kararlar

Kararlar

Diğer Kararlar

Takım halinde mobilyanın bir kısmının ayıplı çıkması halinde iadenin eşyanın tamamı üzerinden yapılması gerekir

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, davalıdan toplam 9.100TL değerinde yata

Bankanın genel işlem şartına aykırı sözleşme hükümlerine dayanarak müşterinin hesabına bloke koyması manevi tazminat gerektirir

Taraflar arasında görülen davada ...Sulh Hukuk Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 04/09/2013 tarih ve 2013/224-2013/318 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik

Haksız azil halinde doğan vekalet ücreti alacağı 5 yıllık zamanaşımına tabidir

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı asıl davada, davalılar aleyhine

İhtiyati haciz bir icra takip işlemi değildir. Takibin durdurulması tedbiri, ihtiyati haczi etkilemez

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. A.E. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler oku

Aynı okulda öğrenci olan sanığın mağdurenin 15 yaşından küçük olduğunu bilmemesi hayatın akışına uymaz

Sanığın çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 5237 sayılı TCK’nun 103/2, 43 ve 62. maddeleri uyarınca 8 yıl 4 ay hapis, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan ise aynı kanunun 109/1, 109/3-f, 109/5 ve 62. maddeleri uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Kadıköy 3

Hatır taşıması ve birlikte kusur halinde indirim yapılması gerekir

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili, davalı G. Sigorta A.Ş. vekili ve davalı Sayim ve A.. Y.. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incel

İhalenin feshi davası taraflar gelmese dahi resen takibi gereken dava olup müracaata bırakılamaz

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının kanun yararına temyizen tetkiki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca istenmesi üzerine daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra

Hakimin öngyargılı olduğu, delilleri toplamadığı iddiaların hakim ret sebebi olamayacağı

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı şirket adına mesul müdür tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur.Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne ka

MANEVİ TAZMİNAT BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI TWİTTER HESABINDA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Davacı F.. A.. vekili Avukat H.. tarafından, davalı H.. A.. aleyhine 12/06/2013 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 20/12/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içi

İCRALIK MALIN SATIŞI SIRASINDA SIRA CETVELİNE İTİRAZ İŞÇİ ALACAĞININ ÖNE ALINMASI 2004 S.

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 9.İcra Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 02.06.2006 gün ve 2006/489-919 sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 15.02.2007