1. Anasayfa
  2. Kararlar

Kararlar

Diğer Kararlar

Kapıdaki alarmın ötmesi nedeniyle tamamlanamayan hırsızlığın teşebbüs düzeyinde kalacağı

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;Dosya içeriğine göre sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak,1-Sanığın, .... isimli mağazadan suça konu eşyaların ücretini ödemeden çıkmak istediği sırada alarmın çalması ile güvenlik görevlisi ve mağaza müdür yardımcısının bunu farketmesi üzerine arala

466 sayılı Yasanın 2. maddesinde gösterilen üç aylık sürenin mahkemelerce yapılacak tebliğ tarihinden başlayacağına

Davacının haksız tutuklanma sonucu uğramış olduğu zararlar nedeniyle yasal faizi ile birlikte 5.000 Lira maddi ve 10.000 Lira manevi tazminatın davalı hazineden tahsiline yönelik isteminin kısmen kabulü ile 1156,36 Lira maddi ve 5.250 Lira manevi tazminatın haksız tutuk¬lama tarihi olan 16.01.2001 t

davanın usülden reddedilmiş olması halinde işin esasının incelenmesi mümkün değildir

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve asil müdahil avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı avukat olduğunu, 20.06.2000 t

Zilyetliğin korunması ve taşınmazın tesliminde talep edilmediği halde zilyet olunan yerin miktarının hükümde belirtilmesi

İ.. O.. ile A.. T.. aralarındaki elatmanın önlenmesi davasının kabulüne dair Fethiye 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nden verilen 31.07.2013 gün ve 378/1150 sayılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davalı tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:K A R A RDavacı, dava konusu 56

Sulh Hukuk Mahkemesi tahliye ilamlarında da İİK 276.maddesi uygulanır.

Şikayet kanun yoluna başvuru nedeniyle yapılan yargılama sonunda; Antalya 2.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 15.05.2012 gün ve 2012/453 E., 2012/446  K. sayılı kararın incelenmesi şikayet eden vekili tarafından istenilmesi üzerine, karar önce Yargıtay 8.Hukuk Dairesinin 09

İlk hükmü temyiz etmeyen sanığın direnme hükmünü temyiz hakkının olup olmadığı

Akıl hastalığı bulunan mağdurenin ırzına geçmek suçundan sanık C.. S..'nın 765 sayılı TCK'nun 416/1, 80, 40 ve 59. maddeleri uyarınca 7 yıl 9 ay 10 gün hapis, sanık B.. Ç..'un aynı kanunun 416/1, 40 ve 59. maddeleri uyarınca 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve mahsuba ilişkin, Denizli

İCRA İNKAR TAZMİNATI İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA İCRA İNKAR TAZMİNATI ORANI

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşün

79 YAŞINDAKİ KAYINBABASI İLE EVLENEN DAVALIYA ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARI VE ÖDENEN SAĞLIK GİDERLERİNİ GERİ ALINMASI

Dava, yersiz ödenen ölüm aylıkları ve karşılanan sağlık hizmet giderlerinin yasal faiziyle birlikte geri alınması istemine ilişkindir.Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmün, davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tara

Mazeret kabul edildiğinde duruşma günün tebliğinin reddine karar verilemez

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm sü

Tebligat masrafının verildiği mazerette, duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesine karar verilmesi

Dava, davacının 20.7.2011 tarihi itibariyle prim borçlarının ödenmiş olduğunun tespiti, borcu var ise 6111 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanarak sağlık hizmetlerinden faydalandırılması istemine ilişkindir.Mahkemece, bozma üzerine, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın açılmamış sayılmasına kar