1. Anasayfa
  2. Kararlar

Kararlar

Diğer Kararlar

GEÇİT HAKKININ TERKİNİ DAVA EHLİYETİ ÖLEN KİŞİ ADINA DAVA AÇILMASI

Dava, Türk Medeni Kanununun 791 ve 747. maddeleri gereğince geçit hakkının terkini ile tevhid sonucu yeni oluşan 631 sayılı parselin sınırlarından geçecek şekilde yeniden tesisi isteğine ilişkindir.Davalılar davaya cevap vermemiştir.Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.Hükmü davacılar H.. T.

Taksirle yaralama gerçeklemiş ise Trafik güvenliğini tehlikeye sokmandan ceza verilmesine yer olmadığına

Taksirle yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümler, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, sanık müdafinin

Kısa kararda hüküm altına alınan inkar tazminatına gerekçeli kararda yer verilmemesi

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın red

Savunma sınırları içindeki sözlerin hakaret oluşturmayacağı

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapıla

BORCA VE İMZAYA İTİRAZ KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU 2004 S.

Taraflar arasındaki borca ve imzaya itiraz davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar 1. İcra Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 6.4.2006 gün ve 2002/1639- 2006/172 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 13.11.2006

Takas odası aracılığı ile ibraz edilen çeklerin yasal karşılığının daha sonra muhatap bankadan istenebileceği

MAHKEMESİ : ... SULH HUKUK MAHKEMESİTaraflar arasında görülen davada ... Sulh Hukuk Mahkemesi’nce verilen 28/05/2013 tarih ve 2009/609-2013/707 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası iç

İhtiyatî haciz talebinin reddine ilişkin karara ilişkin istinaf kararı kesindir

Taraflar arasındaki “ihtiyati haciz kararı verilmesi” isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 9.Asliye Ticaret Mahkemesince talebin reddine dair verilen 22.01.2013 gün ve Değişik İş E:2013/49, K:2013/49 sayılı kararın incelenmesi ihtiyati haciz talep eden/alacaklı banka vekili tarafından

Resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, kamu malına zarar verme

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, kamu malına zarar vermeHÜKÜM : Mahkumiyet6217 sayılı Kanunun 26. maddesi ile değişik 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Yürürlük ve Uygulama Şekli hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca, sanık hakkında mahkemec

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlaliHÜKÜM : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkumiyet, diğer atılı suçlardan kurulan hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasıDÜŞÜNCE : İade, bozmaİlk derece mahke

Çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması

MAHKEMESİ :Asliye Ceza MahkemesiSUÇ : Çocuğun basit cinsel istismarı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulmasıHÜKÜM : Çocuğun basit cinsel istismarı eylemi reşit olmayanla cinsel ilişki kabul edilerek bu suç ile çocuğun kaçırılması ve alkonulması suçundan mahkûmiyetİlk derece mahkemesince verilen hüküm t