İstinaf mahkemesi hukuk davalarında hangi durumlarda kararı bozarak dosyayı ilk derece mahkemesine gönderebilir? koleksiyonu


6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu


Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

MADDE 353- (1) Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa;

a) Aşağıdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak karar verir:

1) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması.

2) İleri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması.

3) Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması veyahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi dışında kalması.

4) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması.

5) Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş olması.

6) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması.

b) Aşağıdaki durumlarda davanın esasıyla ilgili olarak;

1) İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun esastan reddine,

2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında,

3) Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise bunların tamamlanmasından sonra yeniden esas hakkında,

duruşma yapılmadan karar verilir.


Hukuki dinlenilme hakkı

MADDE 27- (1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.

(2) Bu hak;

a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,

b) Açıklama ve ispat hakkını,

c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini,

içerir.
Davalıya usulüne uygun gerekçeli karar tebliği yapılmaması - savunma hakkının kısıtlanması

Özet:

Davalı İ.. Ç..'a ait gerekçeli karar tebliğine dair tebligat parçasının incelenmesinde; tebligatın “muhatap tevziat saatlerinde hanede bulunamadığından” şerhi ile TK’nın 21/1. maddesi uyarınca muhtara tebliğ edildiği görülmüştür. Tebligatta davalının adreste bulunmama sebebi belirtilmemiştir. Sonuç olarak muhatabın belirtilen adresten geçici olarak mı sürekli olarak mı ayrıldığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Kaldı ki; tebligatın yapıldığı adresin, davalının adres kayıt sistemindeki adresi (mernis adresi) olup olmadığına dair bir bilgi de tebligat parçasında yer almamaktadır. Böylece davalıya usulüne uygun gerekçeli karar tebliği yapılmamıştır. Bu durum, savunma hakkının kısıtlanması mahiyetinde olduğundan HMK 27'ye göre davalı İ.. Ç..'a usulüne uygun olarak gerekçeli karar tebliği yapılması ve belirtilen eksikliklerin tamamlanmasını takiben dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi gerekmektedir.


Hukuki dinlenilme hakkı

MADDE 27-


(1) Davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler.

(2) Bu hak;

a) Yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını,

b) Açıklama ve ispat hakkını,

c) Mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini, içerir


T.C.
Yargıtay
4. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/11912
Karar No:2015/9688

Davacı Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne izafeten B.. M.. vekili Avukat Yeşim tarafından, davalılar A.. Ç.. ve diğerleri aleyhine 04/02/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 13/05/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı A.. Ç.. tarafından istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.


1- 7201 sayılı Tebligat Kanunu 21. maddesi hükümlerine göre tebligat yapılmasında dikkat edilmesi gereken husus; davalının tebligat adresinden geçici olarak mı ayrıldığı, yoksa sürekli olarak mı ayrıldığı konusunun netleştirilmesidir. Muhataba çıkan tebligat evrakında belirtilen adres, aynı zamanda adres kayıt sistemindeki adresi ise bu durumda; belirtilen adresten geçici olarak ayrılmışsa; Tebligat Kanunu 21/1. madde hükümlerine göre, sürekli olarak ayrılmışsa Tebligat Kanunu 21/2. madde hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.


Davalı İ.. Ç..'a ait gerekçeli karar tebliğine dair tebligat parçasının incelenmesinde; tebligatın “muhatap tevziat saatlerinde hanede bulunamadığından” şerhi ile TK’nın 21/1. maddesi uyarınca muhtara tebliğ edildiği görülmüştür. Tebligatta davalının adreste bulunmama sebebi belirtilmemiştir. Sonuç olarak muhatabın belirtilen adresten geçici olarak mı sürekli olarak mı ayrıldığı tam olarak anlaşılamamaktadır. Kaldı ki; tebligatın yapıldığı adresin, davalının adres kayıt sistemindeki adresi (mernis adresi) olup olmadığına dair bir bilgi de tebligat parçasında yer almamaktadır. Böylece davalıya usulüne uygun gerekçeli karar tebliği yapılmamıştır. Bu durum, savunma hakkının kısıtlanması mahiyetinde olduğundan HMK 27'ye göre davalı İ.. Ç..'a usulüne uygun olarak gerekçeli karar tebliği yapılması ve belirtilen eksikliklerin tamamlanmasını takiben dosyanın temyiz incelemesi yapılmak üzere Dairemize gönderilmesi gerekmektedir.


2- Dosya kapsamından, davacı idarenin vekili bulunduğu ve davanın da vekil marifetiyle takip edildiği anlaşılmaktadır. Vekil vasıtasıyla takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır. (7201 sayılı Tebligat Kanunu m.11). Mahkemece, gerekçeli karar ile davalı A.. Ç..'ın temyiz dilekçesi, bu gerekliliğe uyulmadan davacı asile tebliğ edilmiştir. Davacı idare vekiline gerekçeli karar ile davalı yanın temyiz dilekçesi tebliğ edilip temyiz süresi beklendikten sonra gönderilmesi için dosyanın mahal mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklandığı şekilde işlem yapılıp, eksiklikler tamamlandıktan sonra temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a yeniden gönderilmesi için, dosyanın mahal mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 10/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.