Siyasi Partilere kayyım ataması - kongrenin toplanması koleksiyonu


mhp kayyum atandı, mhp'ye kayyum atandı, mhp'ye kayyum atanması, mhp kayyum ataması, mhp kurultayı ne zaman 2016, mhp'de kurultay ne zaman, mhp kayyum isimleri, mhp kurultayı 2016
Siyasi parti - kongre - kayyım atama - ihtiyati tedbir niteliğinde değildir

Özet:

Davacı dava açtığı dilekçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi Samandağ İlçe Örgütünün davalı siyasi partinin genel merkezi tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine geçiçi yönetimin atandığını, yeni atanan geçici yönetimin 30 gün içinde seçimleri gerçekleştirmemesi nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 121.maddesinin yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 75. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ilçe kongresini gerçekleştirmek üzere üç kişinin görevlendirilmesini istemiş;

mahkemece, davacının istemi 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici Hukuki Korumalar bölümünde düzenlenen ihtiyati tedbir olarak nitelendirilip başvurudan dört gün sonra dosya üzerinden ....'nin Samandağ İlçe Kongresini yapmak üzere kayyım olarak atanmalarına, kararın ihtiyati tedbir olarak derhal uygulanmasına ve infazı için Samandağ İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine karar verilmiştir.


Somut olayda mahkemece, dava şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadığı gibi davanın nitelendirilmesinde de yanılgıya düşülerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici hukuki korumalarından ihtiyati tedbir olarak kabul edilip eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir. 


T.C.
Yargıtay
18. Hukuk Dairesi

Esas No:2012/8150
Karar No:2012/11050

Dava dilekçesinde, olağanüstü genel kurul için üye tayini istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:


Davacı dava açtığı dilekçesinde; Cumhuriyet Halk Partisi Samandağ İlçe Örgütünün davalı siyasi partinin genel merkezi tarafından görevden uzaklaştırılarak yerine geçiçi yönetimin atandığını, yeni atanan geçici yönetimin 30 gün içinde seçimleri gerçekleştirmemesi nedeniyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 121.maddesinin yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 75. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, ilçe kongresini gerçekleştirmek üzere üç kişinin görevlendirilmesini istemiş;

mahkemece, davacının istemi 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Geçici Hukuki Korumalar bölümünde düzenlenen ihtiyati tedbir olarak nitelendirilip başvurudan dört gün sonra dosya üzerinden ....'nin Samandağ İlçe Kongresini yapmak üzere kayyım olarak atanmalarına, kararın ihtiyati tedbir olarak derhal uygulanmasına ve infazı için Samandağ İcra Müdürlüğünün görevlendirilmesine karar verilmiştir.


2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 121. maddesinde Türk Medeni Kanunu ve dernekler hakkında uygulanan diğer kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin siyasi partiler hakkında da uygulanacağı düzenlenmiş, Türk Medeni Kanununun 75. maddesinin 2. fıkrasında ise "yönetim kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendireceği" hükme bağlanmış; 2820 Sayılı Yasanın 20. maddesinin 9. fıkrasında " İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulu ilçe kongresince seçilir. İlçe başkanı ile ilçe yönetim kurulunun, seçim şekli ve il yönetim kurulunca veya merkez karar ve yönetim kurulunca hangi hallerde ve nasıl işten el çektirileceği ve geçici yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı parti tüzüğünde gösterilir. El çektirme kararı, 101 inci maddenin (d-1) bendinde gösterilen haller dışında, yetkili kurulların üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla alınır. İşten el çektirme kararının ilçe yönetim kuruluna bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde ilçe kongresi toplanarak yeni ilçe yönetim kurulunu seçer. Bu süre içerisinde ilçe kongresi için yeni delegeler seçilmiş değilse, kongre eski delegelerle toplanır" denilmiştir.2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 6. maddesinde; her Türk vatandaşının kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara ve usullere göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahip olduğu, aynı zamanda birden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı, aksi halde üyelik sıfatının bu siyasi partilerin hepsinden sona ermiş olacağını, aynı Yasanın 11.maddesinde ise onsekiz yaşını dolduran medeni ve siyasi haklarını kullanma hakkına sahip olan her Türk vatandaşının bir siyasi partiye üye olabileceği, 42.maddesinde de siyasi parti ilçe teşkilatlarının kendi çevrelerindeki üyelerini kayıt ve sıra numarası altında partiye giriş çıkış tarihleri ile haklarında diğer bilgileri ihtiva eden bir üye kayıt defterine kaydedecekleri ve bu üye kayıt defterlerinin ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altında olduğu belirtilmiştir.
Bu yasal düzenlemeler uyarınca; mahkemece, siyasi partilerin il veya ilçe örgütlerinde kongrenin yapılmaması nedeniyle üye görevlendirilmesi halinde üye görevlendirme kararı verilmeden önce dava şartlarının incelenmesi gerekir. İncelemede davacının ve görevlendirilecek kişilerin dava konusu siyasi partinin üyesi olup olmadığının, davanın Siyasi Partiler Kanununda öngörülen süreler uyarınca açılıp açılmadığına bakılır.


Somut olayda mahkemece, dava şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmadığı gibi davanın nitelendirilmesinde de yanılgıya düşülerek, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici hukuki korumalarından ihtiyati tedbir olarak kabul edilip eksik inceleme ile davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.10.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.