Tatil / Otel rezervasyon - şikayet - manevi tazminat - maddi tazminat koleksiyonu


Paket tur sözleşmesi - ayıplı ifa - iade edilecek tutar - tatil

Özet:

Dosya kapsamına göre, davacı Z. ile davalı arasında 11.11.2003 tarihli 23-30 Kasım tarihleri arasında Kızıldeniz-Piramitler adında paket tur sözleşmesi imzalandığı, turun her iki davacıyı kapsadığı, tur bedeli olarak davacılar için 1732 USD’nin ödendiği, hizmetin ayıplı olduğu anlaşılmakta olup bu hususlar taraflar arasında ihtilafsızdır.

Mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Taraflar arasında düzenlenen sözleşme 4077 sayılı kanunun 6/C maddesi kapsamında paket tur sözleşmesidir.

Mahkemece bilirkişi raporu alınmak suretiyle davanın kabulü ile ödenen tur bedelinin tamamının davacılara iadesine karar verilmiştir. Davalı tarafça sözleşme kapsamında ayıplı da olsa hizmet verildiği sabittir. Mahkemece dosyada mevcut tüm deliller değerlendirilip bilirkişiden de ek rapor alınmak suretiyle davalının sözleşmeye göre vaad ettiği hizmet ile sunduğu hizmet arasındaki fark belirlenerek ödenen tur bedelinden indirilmesi ve bu farkın iadesine karar verilmesi gerekir. Bu husus dikkate alınarak hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde ödenen bedelin tamamının iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.


T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2008/12296
Karar No:2009/2511

Taraflar arasındaki sözleşmenin feshi, ödemenin iadesi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacılar, davalının organize ettiği 23-30.11.2003 tarihlerinde Kızıldeniz- Piramitler 2 isimli İskenderiye- Kahire ve Sharm El Sheikh şehirlerini kapsayan tura, gazete ilanları ve verilen tur programlarından seçerek ve bedelini ödemek suretiyle katıldıklarını, tur bedeli olarak 1732 USD ödediklerini, turda sözleşmeye uygun olmayan koşullarla karşılaştıklarını, hizmetin ayıplı olduğunu, hizmeti kabul etmeyip Türkiye’ye dönme isteklerinin yetkililerce kabul edilmediğini, sıkıntı ve sinir bozukluğu yaşadıklarını ileri sürerek kişi başı 50.000.000 TL olmak üzere toplam 100.000.000 TL manevi tazminat ile ödenen tur bedeli olan 1540 USD’nin fiili ödeme tarihindeki Türk Lirası satış kuru üzerinden davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.


Davalı, bölgede yaşanan yoğun talep ve yanlış rezervasyon nedeniyle kendileri gibi birçok turizm acentasının da açıkta kaldığını, son dakikada olduğu için muadil otel bulmak amacıyla olağanüstü çaba gösterdiklerini, davacıların konakladığı otelin, sattıkları altın pakette satılan otelle aynı kategoride olup bir alt sınıfta olduğunu, çözüm önerisi getirdiklerini, taleplerin fahiş ve haksız olduğunu savunarak davanın reddini dilemiştir.


Mahkemece, davanın kabulü ile davacılarca ödenen tur bedeli 1732 USD’nin fiili ödeme günündeki döviz satış kuru üzerinden Türk Parası karşılığının ve yine her bir davacı için 50 YTL olmak üzere toplam 100 YTL manevi tazminatın davalıdan alınıp davacılara verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.


Dosya kapsamına göre, davacı Z. ile davalı arasında 11.11.2003 tarihli 23-30 Kasım tarihleri arasında Kızıldeniz-Piramitler adında paket tur sözleşmesi imzalandığı, turun her iki davacıyı kapsadığı, tur bedeli olarak davacılar için 1732 USD’nin ödendiği, hizmetin ayıplı olduğu anlaşılmakta olup bu hususlar taraflar arasında ihtilafsızdır.

Mahkemenin kabulü de bu yöndedir. Taraflar arasında düzenlenen sözleşme 4077 sayılı kanunun 6/C maddesi kapsamında paket tur sözleşmesidir.

Mahkemece bilirkişi raporu alınmak suretiyle davanın kabulü ile ödenen tur bedelinin tamamının davacılara iadesine karar verilmiştir. Davalı tarafça sözleşme kapsamında ayıplı da olsa hizmet verildiği sabittir. Mahkemece dosyada mevcut tüm deliller değerlendirilip bilirkişiden de ek rapor alınmak suretiyle davalının sözleşmeye göre vaad ettiği hizmet ile sunduğu hizmet arasındaki fark belirlenerek ödenen tur bedelinden indirilmesi ve bu farkın iadesine karar verilmesi gerekir. Bu husus dikkate alınarak hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı şekilde ödenen bedelin tamamının iadesine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 26.2.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.