Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

12. Hukuk Dairesinin Yerleşik İçtihatları Koleksiyonu
Mehmet Korkmaz
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
14.1.2016 / 12


Bonoda tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı halinde bu durum çift vade anlamına gelmez

Özet:

Ancak Dairemizin yerleşik içtihatlarında, tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı halinde bu durumun çift vade anlamına gelmeyeceği belirtilmiştir.


Kanun No:6102   Madde No:778   Fıkra:Tümü


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2014/26362
Karar No:2015/719

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. D. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte borçlu, dayanak bonoda çift vade bulunması nedeniyle bononun geçersiz olduğunu beyan ederek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece istem reddedilmiştir.

TTK'nun 778. maddesinin göndermesi ile bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 703. maddesine göre, çift vadeli olarak düzenlenen senetlerin, bono vasfında sayılamayacağı düzenlenmiştir. Ancak Dairemizin yerleşik içtihatlarında, tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı halinde bu durumun çift vade anlamına gelmeyeceği belirtilmiştir.

Somut olayda takip dayanağı bononun tanzim tarihinin 07/05/2013 olduğu, bononun sol üst kısmında tediye tarihi olarak 01/07/2013 tarihinin, senet metni içinde ise vade tarihinin 07/05/2013 olarak gösterildiği, bu haliyle dayanak bonoda çift vade olduğu anlaşılmaktadır.
O halde mahkemece, İİK'nun 170/a maddesi gereğince takibin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/01/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Bonoda tanzim tarihinin tediye tarihinde tekrarı halinde bu durum çift vade anlamına gelmez
14.1.2016
2 - İcra müdürünün bir malın haczininin caiz olup olmadığı konusunda kural olarak takdir hakkı yoktur. haczedilen paraların vergi,resim,harç geliri olduğunu ya da fiilen kamu hizmetinde kullanıldığını borçlu belediye ispatlamalıdır
14.1.2016
3 - Faiz oranının cinsinin belirtilmesi ya da istenen faiz oranının o tarihte uygulanan yasal veya ticari faiz oranlarından birine denk gelmesi durumunda, o cins faiz oranının istendiği
14.1.2016
4 - Ödeme iddiasının kabul edilebilmesi için söz konusu ödeme belgelerinde takibin dayanağı olan senede açıkça atıfta bulunulması zorunludur.
14.1.2016
5 - Ödeme emri tebliğ edilmemiş olsa bile alacaklının takibi ve uyuşmazlığı sürdürme iradesinin bulunması halinde itiraz hakkının bulunduğu kabul edilmektedir.
14.1.2016
6 - Şirket yetkilisi tarafından da olsa, şirket kaşesi olmadan ya da şirket kaşesi dışına atılan ikinci imza, avaldir.
15.1.2016
7 - Menkul ihalelerinde satış ilanının dahi borçluya tebliği zorunlu olmayıp ancak icra müdürlüğünce borçluya tebliğine karar verilip de tebliğ edilmemesi ihalenin feshi sebebidir
15.1.2016
8 - Fotokopi üzerinden imza incelemesi yapılması mümkün değildir.
16.1.2016
9 - Ödeme emrinde talep edilen işleyecek faize itiraz edilmesi durumunda faiz oranının kesinleşmez
16.1.2016
10 - Teminat senedi olduğuna ilişkin iddianın, hangi ilişkinin teminatı olduğunun senet üzerine konulmuş bir kayıtla ya da takip dayanağı senedin tanzim ve vade tarihi ile miktarı belirtilmek suretiyle açık atıf yapan bir sözleşme ile ispatlanması gerekir.
16.1.2016
11 - İpoteğin paraya çevrilmesi suretiyle takipte ipotek şerhinin terkini istemi, alacağın tamamının haricen tahsil edildiğine karine teşkil eder
16.1.2016
12 - Satış bedelinin, muhammen bedelin üstünde olması halinde ihalede zarar unsuru gerçekleşmez
16.1.2016
13 - Müflis borçlunun iik'nun 134. maddesine göre ihalenin feshini talep etme hakkı bulunmaktadır.
16.1.2016
14 - Borçluya ikinci kez ödeme emri tebliği ona yeni bir itiraz hakkı tanır
16.1.2016
15 - Taşınır satışlarında satış ilanının borçluya tebliğine karar verilmiş ise tebliğ edilmesi gerekir.
16.1.2016
16 - Müşterek ve müteselsilen tahsiline ilişkin bir hüküm kurulmamış ise bu takdirde borçlular ilamda hükmedilen alacaktan eşit oranlarda sorumludur.
16.1.2016
17 - İik'nun 135/2. maddesi icra dairesince yapılan satışlarda olduğu gibi ortaklığın giderilmesi satışlarında da uygulanır
16.1.2016
18 - İlama dayalı olarak ilamsız takip yapılamayacağından, ilamda yer alan alacak kalemlerinin ilamsız takibe konulması mümkün değildir
16.1.2016
19 - “teminattır” ibaresi, neyin teminatı olduğu açıklanmadığı sürece, başlı başına senedin teminat senedi niteliğinde olduğunun kabulünü gerektirmez.
16.1.2016
20 - Kefalet sözleşmesi 818 sayılı bk yürürlükte iken bu yasaya uygun olarak kurulduğundan 6098 sayılı tbk'nun 583. maddesindeki düzenlemeden dolayı geçersiz sayılamaz.
16.1.2016
21 - İpotek takibi-vazgeçme harcı
12.10.2015
22 - Muhatabın bilinen adresine çıkarılan tebligatın bilâ tebliğ iadesi halinde, 21/2. maddesine göre tebligat çıkartılabilir.
16.1.2016
23 - Azil halinde avukatın talep edebileceği vekalet ücretinin denetime uygun bilirkişi raporu ile tespiti gerekir
1.11.2015
12. Hukuk Dairesinin Yerleşik İçtihatları Koleksiyonu

Yorumlar


Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim