İflas erteleme davasında verilen tedbir kararlarının icraya etkisi koleksiyonu


İflas erteleme davasında yapılacak takiplerin durdurulması tedbir kararı, takip yapılabilmesini ancak yapılır yapılmaz durması anlamındadır.

Özet:

İflas erteleme davasında yapılacak takiplerin durdurulması tedbir kararı, takip yapılabilmesini ancak yapılır yapılmaz durması anlamındadır. 


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/11534
Karar No:2015/11667

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçluların, diğer şikayetleri yanında iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı nedeniyle takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinde;
Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/448 E.sayılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan iflas erteleme davasının yargılaması sırasında 24/10/2014 tarihinde “Davacı şirketler hakkında yapılmış ve yapılacak (İİK.nun 206.maddesi birinci sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayalı olanları da kapsar şekilde hangi sebebe dayanırsa dayansın icra takipleri ile ihtiyati haciz, haciz ve tedbir uygulamalarının ve İİK.nun 89/1 madde ihbarnamelerinin tedbiren durdurulmasına.....” karar verildiği görülmektedir.

Her ne kadar, alacaklı tarafından tedbir kararından sonra 26/01/2015 tarihinde takibe başlanmış ise de, asliye ticaret mahkemesince başlatılacak takiplerin de durdurulmasına karar verildiğinden ve icra hakimi de mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yorumlayamayacağından, mahkemece, tedbir kararından sonra açılan takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. 

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Bursa 5. İcra Mahkemesi'nin 10/02/2015 tarih ve 2015/69 E.- 104 K. sayılı kararının hüküm bölümünü birinci bendinde yer alan “iptaline” sözcüğünün karar metninden çıkartılmasına, yerine “durdurulmasına” sözcüğünün yazılarak kararın düzeltilmesine ve kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK'nun 366 ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.