Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İflas erteleme davasında verilen tedbir kararlarının icraya etkisi Koleksiyonu
Kerim Altıntaş
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
16.1.2016 / 14


İflas erteleme davasında yapılacak takiplerin durdurulması tedbir kararı, takip yapılabilmesini ancak yapılır yapılmaz durması anlamındadır.

Özet:

İflas erteleme davasında yapılacak takiplerin durdurulması tedbir kararı, takip yapılabilmesini ancak yapılır yapılmaz durması anlamındadır. 


Kanun No:2004   Madde No:179   Fıkra:Tümü
Kavram: iflas erteleme davasında tedbir


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/11534
Karar No:2015/11667

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçluların, diğer şikayetleri yanında iflas erteleme davasında verilen tedbir kararı nedeniyle takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinde;
Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/448 E.sayılı dosyası ile borçlu şirket tarafından açılan iflas erteleme davasının yargılaması sırasında 24/10/2014 tarihinde “Davacı şirketler hakkında yapılmış ve yapılacak (İİK.nun 206.maddesi birinci sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna dayalı olanları da kapsar şekilde hangi sebebe dayanırsa dayansın icra takipleri ile ihtiyati haciz, haciz ve tedbir uygulamalarının ve İİK.nun 89/1 madde ihbarnamelerinin tedbiren durdurulmasına.....” karar verildiği görülmektedir.

Her ne kadar, alacaklı tarafından tedbir kararından sonra 26/01/2015 tarihinde takibe başlanmış ise de, asliye ticaret mahkemesince başlatılacak takiplerin de durdurulmasına karar verildiğinden ve icra hakimi de mahkemenin vermiş olduğu bu kararı yorumlayamayacağından, mahkemece, tedbir kararından sonra açılan takibin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken, takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup, kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. 

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Bursa 5. İcra Mahkemesi'nin 10/02/2015 tarih ve 2015/69 E.- 104 K. sayılı kararının hüküm bölümünü birinci bendinde yer alan “iptaline” sözcüğünün karar metninden çıkartılmasına, yerine “durdurulmasına” sözcüğünün yazılarak kararın düzeltilmesine ve kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK'nun 366 ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
iflas erteleme tedbir kararı icra takibi   iflasın ertelenmesi icra   iflas erteleme kararı icra takibi   iflas erteleme icra iflas kanunu   iflas erteleme işçi alacağı icra takibi   iflas erteleme tedbir kararı ihtiyati haciz   İflas erteleme davasında verilen tedbir kararlarının icraya etkisi Koleksiyonu

Yorumlar


YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2015/13667 
KARAR NO : 2015/25299

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Muğla İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. B. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte borçlu icra mahkemesine başvurarak, iflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir ara kararı nedeniyle takibin iptalini ve konulmuş hacizler varsa bunların kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece istemin kabulü ile takibin iptaline karar verilmiştir.

Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/506 E. ve 13.05.2014 tarihli celse ara kararının A. bendinde; "İflasın ertelenmesini talep eden davacı şirket hakkında yapılan veya yapılacak (İİK'nun 206. maddesi 1. sırasında yazılı alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna dayalı olanları da kapsar şekilde) hangi sebebe dayanırsa dayansın icra takipleri ile ihtiyati haciz ve tedbir uygulamalarının, takas, mahsup ve temlik uygulamalarının ayrıca İİK'nun 89/1. maddesindeki ihbarnamelerin tedbiren durdurulmasına" yönelik tedbir kararı verildiği görülmektedir.

Anılan mahkemece ihtiyati tedbir kararı verildikten sonra 16.09.2014 tarihinde alacaklı tarafından borçlu aleyhine icra takibi başlatılmış ise de; ihtiyati tedbir kararında, icra takibi yapılmamasına veya yapılacak takiplerin iptaline ilişkin bir hüküm mevcut olmayıp, yapılan ve yapılacak takiplerin durdurulmasına karar verildiği anlaşıldığından mahkemece, alacaklı tarafından başlatılan icra takibinin durdurulmasına karar verilmesi gerekirken takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsiz ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir. 

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile Muğla İcra Hukuk Mahkemesi'nin 11.02.2015 tarih ve 2014/254 E.-2015/34 K. sayılı kararının hüküm bölümünün 1. bendinde yer alan "iptaline" sözcüğünün silinerek karar metninden çıkartılmasına, yerine "durdurulmasına” sözcüğünün yazılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Cevapla

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 2015/12719 
KARAR NO : 2015/25275

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/08/2014
NUMARASI : 2014/612-2014/477

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibinde, borçlu icra mahkemesine başvurusunda iflas erteleme davasında verilen tedbir ara kararı nedeniyle takibin iptalini talep etmiş, mahkemece; şikayetin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verilmiştir.
İstanbul Anadolu 6 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2014/38 Esas sayılı dosyasında, borçlu tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında verilen 03.02.2014 tarihli tedbir kararı ile; "davacı şirket hakkında iflasın ertelenmesi hakkında bir karar verilinceye kadar İİK'nun 206. maddesinin 1. sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyle yapılan ya da yapılacak takipler hariç olmak üzere davacı şirket aleyhine 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve yapılmış olan takiplerin tedbiren durdurulmasına...” karar verildiği, Alacaklının bu tedbir kararı tarihinden sonra İzmir 9. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24.06.2014 tarih ve 2014/ 234 D.iş E. sayılı ihtiyati haciz kararına dayanarak 01.07.2014 tarihinde takibe başladığı görülmektedir.
03.02.2014 tarihli tedbir kararında, ihtiyati haciz kararlarının infazına dair herhangi bir açıklamanın bulunmadığı anlaşılmakla ve İhtiyati tedbir kararının ihtiyati hacizleri de kapsadığına ilişkin olarak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/ 38 E. sayılı dosyasında şikayet tarihinden sonra verilen 15.08.2014 tarihli ek tedbir kararının ancak verildiği tarihten itibaren sonuç doğuracağı tabi bulunmakla sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İhtiyati tedbir kararında, (tedbir karar tarihinden sonra) icra takibi yapılmamasına ilişkin bir karar verildiği anlaşıldığından, mahkemece, alacaklı tarafından başlatılan icra takibinin iptaline karar verilmesi gerekirken takibin durdurulması yönünde hüküm tesisi isabetsiz olup kararın bu nedenle bozulması gerekir ise de; anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından hükmün düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir. 
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İzmir 5. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 28.08.2014 tarih 2014/ 612 E., 2014/ 477 K. sayılı kararının hüküm bölümünün (1). maddesinde yer alan "DURDURULMASINA" sözcüğünün karar metnindençıkarılmasına, yerine "İPTALİNE" sözcüğünün yazılarak kararın düzeltilmiş bu şekliyle İİK.nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Cevapla

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim