Hukuk Medeniyeti Anasayfa
Giriş Yap Üyelik Girişi
Haberler Haberler
İçtihatlar
İçtihatlar Koleksiyonlar
Forumlar
İnfaz Hesaplama İnfaz Hesaplama
Hukuki Soruları Sor Vatandaş Soruyor
Şerhler
Şerhler
Yargıtay Karar Arama Motoru Arama
İletişim İletişim
Hukuk Medeniyeti Facebook Facebook
Giriş Yap Üye Ol

Sitenize Ekleyin

İcra Kefaleti Şartları Koleksiyonu
Taner Erdoğan
Koleksiyoner
Koleksiyon Tarihi ve Numarası :
29.6.2016 / 164


Kefalet sözleşmesi 818 sayılı bk yürürlükte iken bu yasaya uygun olarak kurulduğundan 6098 sayılı tbk'nun 583. maddesindeki düzenlemeden dolayı geçersiz sayılamaz.

Özet:

Kefalet sözleşmesi 818 sayılı BK yürürlükte iken bu yasaya uygun olarak kurulduğundan 6098 sayılı TBK'nun 583. maddesindeki düzenlemeden dolayı geçersiz sayılamaz.


Kanun No:6098   Madde No:583   Fıkra:Tümü
Kavram: TİCARİ İŞLETME HUKUKU, TİCARİ İŞ, Müteselsil Borçluluk ve Kefalet (Teselsül Karinesi)


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/34076
Karar No:2015/7575

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. Y. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yapılan genel haciz yoluyla takipte icra kefili, icra kefaleti olmadığı halde kendisinden ödeme taahhüdü alındığını ve taahhüdü kabul muhtırası gönderildiğini ve tebligatların usulsüz olduğunu belirterek icra kefaletinin ve ödeme taahhüdünü kabul muhtırasının iptalini, hakkında verilen cezanın ortadan kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece şikayetin yasal süreden sonra yapıldığı belirtilerek talebin reddine ilişkin verilen karar, Dairemizce icra dairesindeki kefaletlerin ilamların icrası hükümlerine tabi olduğu ve süresiz şikayete tabi olduğundan işin esasına girilmesi gerektiği belirtilerek bozulması üzerine yapılan yargılama sonunda mahkemece davanın kısmen kabulü ile kısmen reddine dair verilen karar taraflarca temyiz edilmiştir.

1)Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

         Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE;

2)Borçlunun temyiz itirazlarına gelince;

      Kefalet tarihi itibari ile 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun kefalete ilişkin hükümleri yürürlükte olduğundan bu durumda kefaletle ilgili olarak bu kanun hükümleri uygulanır. Kefaletten sonra yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun kefalete ilişkin hükümleri, 6101 sayılı TBK'nun Yürürlüğü ve Uygulama şekli hakkındaki Kanununun 1. maddesine göre, bu yasanın yürürlüğe girdikten sonraki fiil ve işlemlere uygulanacağından somut olayda uygulanması mümkün değildir. Dairemizin yerleşik içtihatlarında da "..Kefalet sözleşmesi 818 sayılı BK yürürlükte iken bu yasaya uygun olarak kurulduğundan 6098 sayılı TBK'nun 583. maddesindeki düzenlemeden dolayı geçersiz sayılamaz." denmektedir.
Bu nedenle istemin reddi gerekirken kabulüne dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.03.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
hukuk medeniyeti içtihat koleksiyonları   İcra Kefaleti   Yargıtay   Karar   İçtihat   Kararlar   İçtihatlar   icra kefilliği nasıl alınır   icra kefilliği şartları   icra kefaleti nedir   icra kefilliği için eşin rızası   icra dosyasına kefil olma   icra kefili için icra emri örneği   İcra Kefaleti Şartları Koleksiyonu

Yorumlar2009 yılında kurulan yeni bir firmaya 2010 yılında kefil olarak 50.000 tl kredi çektim. 2010 yılının 8. ayında kredi bitti. Kredi bittikten sonra S................... 4. noterden Halkbankası ...........şubesine kefilliğimin bittiğine dair bundan sonrada çekilen kredilere kefil olmayacağıma dair ihtar çektim. İhtarımın ulaşıp ulaşmadığını gittim kontrol ettim. İhtarımın geldiğini gördüm. Halk bankası müdürü .....................bundan sonra kefilliğimin olup olmadığını sordum. Hiçbirşekilde bundan sonra kefil değilsin, başka bir kredi sözleşmesine imza atmadıktan sonra seni kimse kefil olarak kabul etmez dedi. 2011 ve 2012 yıllarında hipotek karşılığında firmaya tekrar kredi kullandırmışlar. 2012 yılında firma iflas etti. halk bankası sanayi şubesi bana noterden ihtar çekti. 1.260.000.00 tl borcum olduğunu ihtarında belirtti. Bende ihtarına istinaden noterden tekrar ihtar çektim. 2010 yılının 8. ayında borcumun bittiğini bundan sonraki olabilecek krediye hiçbirşekilde kefil olmayacağımı ihtarımda belirttim. Mallarıma ihtiyati haciz konulduğu için Asli ticaret mahkemesi ihtiyatı hacizi kaldırmak için mahkeme gördük. Gördüğümüz mahkemede mahkeme ihtiyati hacizi kaldırmıştır. 2015 yılının 11. ayına kadar hiçbirşekilde ne tebligat nede farklı bir işlem nede asıl alacaklıdan tahsilat yoluna gidilmemiştir. 2015 yılının 11. ayında noterden bana tekrar ihtar çekildi. Borcumun 3.600.000.00 tl olduğunu ihtarında belirttiler tekrar mal varlığıma ihtiyati haciz konuldu. avukatım aracılığıyla......................... 9. icra Asli ticaret mahkemesine itirazda bulundum. Ticaret mahkemesi 2012 yılında çıkan yasadan faydalanamıyacağımı 818. yasaya göre yargılanacağımı söyledi. Halk bankası sanayi şubesinde firmaya kullandırılan kredi sözleşmelerinin hiçbirini sunmayıp sadece 2010 yılında benim imzalamış olduğum borcunu bitirip ihtar çektiğim kredi sözleşmesini mahkemeye üzerine 1.000.000.00 tl yazarak sunmuşlardır. Kredi sözleşmesinde imzam olmasına rağmen ana sözleşmede imzam yoktur. Bu konuyla alakalı yargıtay kararı olan arkadaşlar varsa bana yardımcı olmalarını rica ediyorum.


Cevapla

üstat kardeşim elinde buna dair yargıtay kararı varmı


Cevapla

Web Tasarım ve Yazılım Dizaynist Bilişim