İpoteğin fekki - ipotek bedeli icra müdürlüğüne depo edilerek - İİK 153. madde koleksiyonu


İpoteğin fekki - icra dairesine itirazın bildirilmemesi mahkemede bildirilmesi

Özet:

Somut olayda, borçlunun taşınmaz kaydı üzerine 28.06.1956 tarihinde, 217.000 ETL bedelle ipotek tesis edildiği, ipotek borçlularının icra dairesine 16.04.2014 tarihinde 2,14 TL. ipotek bedeli yatırdıkları, icra müdürlüğünce, ipotek alacaklısının mirasçılarına gönderilen muhtıraların ayrı ayrı tebliğ edildiği, ancak adı geçenlerce, icra müdürlüğünden ipotek bedeli alınmadığı gibi, muhtıralara da itiraz edilmediği anlaşılmıştır.  


Bu durumda, ipotek alacaklılarınca, icra dairesine usulünce yapılmış bir itiraz bulunmadığından, icra mahkemesine verilen cevap dilekçesi ile ipotek bedelinin günün koşullarına uyarlanmasının talep edilmiş olması, İİK'nun 153. maddesi gereğince icra müdürlüğüne yapılmış itiraz sayılamaz.


T.C.
Yargıtay
12. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/24357
Karar No:2015/26172

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İpotek borçlularının, ipotek bedelinin icra veznesine yatırılmak suretiyle taşınmaz üzerindeki ipoteğin fekki için icra müdürlüğüne yaptıkları başvuru üzerine, müdürlükçe ipotek alacaklısının mirasçılarına muhtıra gönderilerek 15 gün içinde icra veznesine yatırılan ipotek bedelini almaları, kanunen makul bir sebep beyan etmeksizin almaktan imtina etmeleri halinde icra mahkemesi kararıyla ipoteğin terkin edileceğinin bildirildiği, ancak ipotek alacaklılarınca ipotek bedeli alınmadığı gibi, makul bir sebep de ileri sürülmediğinden, ipotek borçluları icra mahkemesinden ipoteğin kaldırılmasını talep etmişler, mahkemece, dosya üzerinde yapılan inceleme ile ipotek alacaklılarınca ipotek bedelinin günün koşullarına uyarlanması talebiyle itiraz edilmiş olması ve icra veznesine yatan paranın alınmasından makul sebeple imtina edilmesi nedeniyle işin yargılamayı gerektirdiği gerekçe gösterilerek talebin reddine karar verilmiştir.

İİK’nun 153. maddesi; “İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse, icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelip de kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde, borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa, icra mahkemesi, verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın siciline geçilir” hükmünü içermektedir.

Somut olayda, borçlunun taşınmaz kaydı üzerine 28.06.1956 tarihinde, 217.000 ETL bedelle ipotek tesis edildiği, ipotek borçlularının icra dairesine 16.04.2014 tarihinde 2,14 TL. ipotek bedeli yatırdıkları, icra müdürlüğünce, ipotek alacaklısının mirasçılarına gönderilen muhtıraların ayrı ayrı tebliğ edildiği, ancak adı geçenlerce, icra müdürlüğünden ipotek bedeli alınmadığı gibi, muhtıralara da itiraz edilmediği anlaşılmıştır.

Bu durumda, ipotek alacaklılarınca, icra dairesine usulünce yapılmış bir itiraz bulunmadığından, icra mahkemesine verilen cevap dilekçesi ile ipotek bedelinin günün koşullarına uyarlanmasının talep edilmiş olması, İİK'nun 153. maddesi gereğince icra müdürlüğüne yapılmış itiraz sayılamaz.

O halde mahkemece, İİK'nun 153. maddesi gereğince talebin kabulü ile ipoteğin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/10/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.