Aile konutu şerhi - İhalenin feshi - Tapu iptal tescil koleksiyonu


Aile konutu - ipoteğin kaldırılmasından önce cebri icra ile satılması

Özet:

davalı bankanın taşınmazın mülkiyetini cebri ihale ile kazandığı, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin iradi tasarruflarını diğer  eşin açık rızasına bağlamıştır. Cebri ihaleye dayanan mülkiyet aktarımı, bu madde kapsamına giren bir tasarruf niteliğinde değildir. Mülkiyeti nakleden cebri ihalenin, davacı eşin açık rızası alınmadan tesis edilmiş olan ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle yapılan takibe dayanıyor olması da , cebri ihaleden önce ipotek hükümsüz kılınmadıkça sonuca etkisi bulunmamaktadır


T.C.
Yargıtay
2. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/14523
Karar No:2015/15481Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davalı banka vekili tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, aile konutu üzerine davalı banka lehine "davacı eşin açık rızası" alınmadan 02.12.2010 tarihinde tesis edilen ipoteğin kaldırılması talebiyle açılmış, davacı vekili tarafından bilahare 20.03.2013 tarihinde dava ıslah edilmiş, ıslahla taşınmazın tapu kaydının iptali ve mülkiyetin önceki haline iadesi talebine dönüştürülmüştür. Dava konusu taşınmazın, "ipoteğin paraya çevrilmesi" yoluyla yapılan takip sonucu 13.12.2012 tarihinde alacağına mahsuben davalı bankaya ihale edildiği, davalı bankanın taşınmazın mülkiyetini cebri ihale ile kazandığı, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 194/1. maddesi aile konutu üzerinde hak sahibi olan eşin iradi tasarruflarını diğer eşin açık rızasına bağlamıştır. Cebri ihaleye dayanan mülkiyet aktarımı, bu madde kapsamına giren bir tasarruf niteliğinde değildir. Mülkiyeti nakleden cebri ihalenin, davacı eşin açık rızası alınmadan tesis edilmiş olan ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle yapılan takibe dayanıyor olması da , cebri ihaleden önce ipotek hükümsüz kılınmadıkça sonuca etkisi bulunmamaktadır. İhalenin feshi talebiyle açılan dava da reddedilmiş ve karar 12.11.2013 tarihinde kesinleşmiştir. Bu durumda davalı bankanın mülkiyeti kazanmasının dayanağı cebri ihale geçerli ve ayaktadır. Açıklanan bu hukuki durum karşısında davacının iptal ve tescil talebinin reddi gerekirken, bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.09.2015(Prş.) www.hukukmedeniyeti.org

Hukukmedeniyeti.org sitesinde yayınlanan yargısal kararlar kaynak ve kaynağa ait url adresi gösterilmek suretiyle kısmen kullanılabilir ,bütün halinde ise ancak siteye aktif link verilerek yayınlanabilir. Bireysel kullanımlarda bu zorunluluk yoktur.
1 - Aile konutu - ipoteğin kaldırılmasından önce cebri icra ile satılması
4.12.2015
2 - Aile konutu itirazı hakkın kötüye kullanılmasına cevaz vermez
28.9.2015
3 - Aile konutu üzerine konulan ipotek, müşterek çocukların kullandığı krediye teminat teşkil etmek üzere kurulmuş olsa dahi diğer eşin açık rızasının olması gerekir.
16.10.2015
4 - Aile konutu • birden fazla aile konutu
27.10.2015
5 - Aile konutu şerhinin kaldırılması - görevli mahkeme
28.10.2015
6 - Bankanın tapu kaydında şerh bulunmayan konut için aile konutu muvafakati alma girişiminde bulunması yerin aile konutu olduğunu bildiğini gösterir
2.11.2015
7 - Tapuda aile konut şerhi olmasa da bunu bilebilecek durumda olan veya bilen kişinin iyiniyetinin bulunduğunun kabul edilmesi mümkün değildir.
9.12.2015
8 - Kadından muvafakat aldığını savunan bankanın aynı zamanda sicil kaydına itimat savunmasında bulunması mümkün değildir
17.12.2015
9 - Tapu sicilinde aile konutu şerhi olmasa da basiretli tacir olan bankanın ipotek alınan yerin aile konutu olup olmadığını araştırması gerekir
4.1.2016
10 - Aile konutu niteliğindeki taşınmazın tahliyesinin durdurulması talebi
7.1.2016
11 - Aile konutu şerhi konulması tapudan talep edilip ret edilmedikçe bu konuda dava açılamaz
12.5.2016
12 - Eşin ölmesiyle birlikte aile konutu niteliği ortadan kalkar
12.5.2016
13 - Aile konutuna eş tarafından muvazaalı takiple haciz konulması-aile konutu şerhi konulması talebi tapu tarafından ret edilmeden dava açılamayacağı
12.5.2016